Проверка на състоянието и регистрационния файл за изпратени и получени факсове

Процесите, обработвани от устройството, включително изпращането и получаването на факсове, се управляват като задания. Чрез проверка на състоянието и регистрационния файл на заданията можете да определите дали заданието е изпратено или получено правилно и причината за възникналите грешки.
Когато настройките са конфигурирани за записване на факсове, които не могат да бъдат препратени, тези факсове могат да бъдат отпечатани на устройството или вместо това да бъдат препратени до друго местоназначение.
* Ако регистрационният файл е настроен да не се показва, можете да проверите само състоянието на изпращане и получаване. [Показване на регист. на зад.]

Проверка на изпратени и получени факсове

Можете да проверите състоянието и регистрационния файл на изпратените и получените факсове.
Можете също така да проверите броя на страниците на факса и номерата на факсовете на местоназначението и изпращача, както и да препратите факсове, чакащи да бъдат получени и отпечатани.
Този раздел описва как да проверите състоянието и регистрационния файл с помощта на контролния панел.
Можете също да използвате Отдалечения ПИ от компютър, за да проверите състоянието и регистрационния файл. За да отпечатате факсове, записани в паметта, използвайте Отдалечен ПИ. Проверка на употребата и регистрационните файлове с Отдалечен ПИ
1
На контролния панел натиснете [Статус монит.] на екрана [Начало] или друго местоположение. Екран [Начало]
Извежда се екранът [Статус монитор].
2
Натиснете [Изпратена задача] или [Задача за получаване].
3
Проверете състоянието и регистъра на всеки раздел.
Когато проверявате състоянието на изпратени и получени факсове
1
От разделите [Състояние на получени задачи] и [Състояние на получени задачи], проверете заданията, които се обработват или чакат да бъдат обработени.
Запазените в паметта факсове се показват в раздела [Състояние на получени задачи] като [Изчакване за отпечатване].
2
Изберете задание, за да видите повече информация за него.
Извеждат се данните за заданието.
3
Прегледайте броя на страниците, номерата на факсовете на местоназначението и изпращача, и друга информация.
Когато има няколко местоназначения за факс, натиснете [Дестинация], за да се покажат под формата на списък.
Натиснете [Препращане], за да препратите факсове, чакащи за получаване или отпечатване, до местоназначение, регистрирано в Адресната книга. Не можете да препращате получени или отпечатани факсове.
Когато проверявате регистрационния файл на изпратени и получени факсове
1
В раздели [Регистър на изпратени задачи] и [Регистър на получени задачи] проверете завършените изпратени и получени задания.
2
Изберете задание, за да видите повече информация за него.
Извеждат се данните за заданието.
3
Прегледайте броя на страниците и номерата на факсовете на местоназначението и изпращача.
Когато има няколко местоназначения за факс, натиснете [Дестинация], за да се покажат под формата на списък.
Когато се изведе TX/RX Job Log [Грешка]
Изпращането или получаването е отменено или е възникнала грешка.
Ако се покаже трицифрено число, започващо с „#“ (код на грешка), можете да проверите причината и решението, като използвате кода на грешката. Показва се код на грешка
Регистриране на местоназначения в адресната книга
На екрана, показващ подробностите за заданието, натиснете [Рег. в адр. книга], за да регистрирате местоназначението в адресната книга.
* Тази операция не е налична, когато има няколко местоназначения.

Проверка на факсове, които не са могли да бъдат препратени

Ако факсът не може да бъде препратен, а остава в паметта, можете да го отпечатате или препратите до друго местоназначение и да видите съдържанието му.
Този раздел описва как да проверите съдържанието на факс с помощта на контролния панел.
Можете също да използвате Отдалечения ПИ от компютър, за да проверите съдържанието на факс. За да визуализирате съдържанието на факс, използвайте Отдалечения ПИ. Проверка на употребата и регистрационните файлове с Отдалечен ПИ
Необходима подготовка
Конфигурирайте настройките за записване на факсове, които не могат да бъдат препратени, в паметта на устройството. Автоматично препращане и архивиране на получени факсове
1
На контролния панел натиснете [Статус монит.] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
Извежда се екранът [Статус монитор].
2
Натиснете [Грешки при препращане на факс].
Показва се списък със задания за факсове, които не могат да бъдат препратени.
3
Изберете задание, което искате да проверите.
Извеждат се данните за заданието.
4
Отпечатайте или препратете факса до друго местоназначение и прегледайте съдържанието на факса.
За да печатате с устройството, натиснете [Печат] [Да].
За да изпратите или запишете факса до местоназначение, различно от това, зададено като местоназначение за препращане, натиснете [Препращане], поставете отметка в квадратчето за местоназначение, регистрирано в Адресната книга, и натиснете [Приложи].
9C54-06K