Ограничаване на регистрирането и редактирането на адресната книга

За да предотвратите неоторизирано добавяне на нови записи в адресната книга и редактиране на съществуващи записи, можете да зададете ПИН код и да ограничите метода за добавяне на нови записи.
За да предотвратите по-надеждно изпращането на данни по погрешка и изтичането на информация, позволете изпращане само до регистрирани дестинации и забранете добавянето и редактирането на записи в адресната книга. Ограничаване на наличните местоназначения

Ограничаване на регистрирането и редактирането на адресната книга чрез задаване на ПИН

Можете да поискате въвеждането на ПИН, за да добавите нов запис към адресната книга или да редактирате съществуващи записи.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройка на дестинация], за да конфигурирате настройките. [PIN на адресната книга]
Изискват се администраторски права.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Address Book PIN] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Address Book PIN].
4
Изберете квадратчето за отметка [Set/Change PIN] и задайте ПИН.
Въведете същото число в [Address Book PIN] и в [Confirm].
* Не можете да зададете ПИН, състоящ се само от нули, напр. „00“ или „0000000“.
5
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
6
Излизане от Отдалечения ПИ.
Изчистване на настройката за ПИН
Изчистете въведените стойности от [Address Book PIN], и след това щракнете върху [OK], като оставите полетата празни.

Забрана за регистриране на местоназначения в регистрационния файл за изпращане на факсове до адресната книга

Можете да ограничите регистрацията на местоназначения в регистрационния файл за изпращане на факсове до адресната книга.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Рег. зап. дест. в адр. книга]
Изискват се администраторски права.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Fax TX Settings].
4
Поставете отметка в квадратчето [Restrict Registration of Log Destinations to Address Book].
5
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
6
Излизане от Отдалечения ПИ.
9C54-08X