Задаване на ИД на отдел и ПИН за администратора

Задайте ИД на системния мениджър и ПИН на системния мениджър, за да създадете акаунт на администратор.
Създавайки акаунт на администратор, само тези потребители, които знаят тези идентификационни данни, могат да влязат в режим System Manager, за да преглеждат и променят важни настройки. ИД и ПИН на системния мениджър
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на контролния панел.
Можете също да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър след като ИД на системния мениджър и ПИН-а са зададени на устройството. Управление на машината от компютър (Отдалечен потреб. интерфейс)
Изискват се администраторски права.
1
На контролния панел изберете [Меню] на екрана [Начало] и натиснете . Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройки за управление]    [Управление на потребители]    [Настройки информация за сист. оператор]  .
Извежда се екранът [Наст. инф. сист. опер.].
Ако се появи екранът за вход, въведете настоящия ИД и ПИН на системния мениджър и след това натиснете .
3
Натиснете [Системен оператор ID и PIN]    , въведете ИД на системния мениджър и натиснете  .
Посочете произволно число. Не можете да зададете ИД на системен мениджър, състоящ се само от нули, напр. „00“ или „0000000“.
4
Въведете ПИН на системния мениджър и натиснете .
Посочете произволно число, различно от „7654321“. Не можете да зададете ПИН, състоящ се само от нули, напр. „00“ или „0000000“.
5
Въведете отново ПИН-а и натиснете .
Настройките се прилагат.
Не забравяйте ИД и ПИН кода на системния мениджър. Ако забравите своя ИД и ПИН на системния мениджър, свържете се с вашия търговец или със сервизен представител. Ако проблемът продължава
Задаване на информация за системния мениджър
На екрана [Наст. инф. сист. опер.] натиснете [Име на сист. Оператор], за да зададете името на системния мениджър.
Можете също да конфигурирате имейл адреса и друга информация за системния мениджър, като използвате Отдалечен ПИ от компютър.
Зададената информация се показва в [Status Monitor/Cancel] [Device Information] на Отдалечения ПИ. Проверка на употребата и регистрационните файлове с Отдалечен ПИ
Зададеният имейл адрес става дестинация, която се избира чрез щракване върху [Mail to System Manager] на страницата на портала на Отдалечения ПИ. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
Изчистване на настройките на ИД и ПИН на системния мениджър.
Изчистете въведените стойности за ИД и ПИН код на системния мениджър и след това щракнете върху [Прилагане], като оставите полетата празни.
9C1U-04A