Введення символів

Вводьте цифри та літери за допомогою клавіш із цифрами на панелі керування.
Символи можна також вводити за допомогою наявної в продажу USB-клавіатури, підключеної до апарата.

Введення символів за допомогою панелі керування

За допомогою панелі керування можна вводити літери, цифри та символи.
Тип символів, доступних для введення, може бути обмежений залежно від елемента.
Якщо діапазон введення значень обмежений, то значення, яке ви можете ввести, відображається на екрані в дужках ( ).
Змінення типу символу
Натисніть , щоб змінити тип символів у порядку літер верхнього регістру (A), літер нижнього регістру (a) і цифр (12).
Можна також натиснути [Режим введення]  , щоб вибрати тип символів.
Тип символів не можна змінити для елементів, які мають обмеження щодо нього.
Введення літер, цифр, пробілів і символів
Вводьте літери, цифри й символи за допомогою клавіш із цифрами. Нижче наведено застосовні клавіші та символи, які можна ввести.
Щоб ввести пробіл, перемістіть курсор у кінець рядка символів і натисніть .
Якщо для параметра [Режим введення] встановлено значення [aA], у разі натискання відображатимуться символи.
Ключ
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(недоступно)
0
(пробіл) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(недоступно)
Видалення символів
Натисніть , щоб видалити один символ.
Натисніть і утримуйте , щоб послідовно видалити всі символи.
Переміщення курсора
Натисніть або .
Введення цифр
Натисніть  або . Якщо на екрані відображається , можна також використовувати клавіші з цифрами для введення цифр.
У разі відображення повзунка натисніть  або , щоб установити значення. Використання повзунка для встановлення значень

Введення символів за допомогою USB-клавіатури

Символи можна вводити, як на комп’ютері, підключивши наявну в продажу USB-клавіатуру до USB-порту на задній стороні апарата. Задня сторона
* Символи все одно можна вводити за допомогою панелі керування, коли USB-клавіатуру підключено до апарата.
Підключену USB-клавіатуру можна в будь-який час від’єднати від апарата. Для цього не потрібно спочатку скасовувати підключення.
[Backspace], [Home], [End] та інші клавіші можуть бути недоступні для використання. Якщо натиснути таку клавішу, символ не буде введено.
Залежно від мови інтерфейсу, деякі символи можуть вводитися неправильно.
Залежно від типу USB-клавіатури, вона може не працювати належним чином.
Можна вказати розкладку USB-клавіатури для англійської мови (США або Сполучене Королівство). [Англ. розкладка клавіатури]
9C1X-028