การตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษสำหรับถาดใส่กระดาษ

ตามค่าเริ่มต้น ขนาดกระดาษและประเภทของถาดใส่กระดาษจะถูกตั้งค่าไว้ที่ A4 และ ธรรมดา 2 เมื่อใส่กระดาษที่มีขนาดหรือประเภทที่ต่างไปจากนี้ ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากระดาษ
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าโดยใช้แผงควบคุม
คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย การจัดการเครื่องจากคอมพิวเตอร์ (UI ระยะไกล)

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงควบคุม ให้กด [การตั้งค่ากระดาษ] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
เลือกถาดกระดาษซึ่งคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
3
เลือกขนาดกระดาษที่ใส่ไว้ในถาดใส่กระดาษ
คุณสามารถเลื่อนหน้าจอเพื่อดูขนาดกระดาษที่ไม่ได้แสดงบนหน้าจอ
หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนกระดาษที่จะใส่บ่อยๆ ให้ตั้งค่าเป็น [ฟรีไซส์] วิธีนี้จะลดจำนวนขั้นตอนที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในแต่ละครั้ง คุณยังสามารถแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อการตั้งค่าในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์แตกต่างจากขนาดของกระดาษที่ใส่อย่างมาก[การกระทำเมื่อขนาดกระดาษฟรีไซส์ไม่ตรงกัน]
เมื่อใส่กระดาษขนาด A5
เมื่อใส่กระดาษด้วยการวางแนวในแนวนอน ให้เลือก [A5] เมื่อใส่กระดาษด้วยการวางแนวในแนวตั้ง ให้เลือก [A5R]
 
การวางแนวในแนวนอน (A5)
 
การวางแนวในแนวตั้ง (A5R)
 
 
เมื่อใส่กระดาษที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน (ขนาดแบบกำหนดเอง)
1
กด [เลือกเอง]
2
ใส่ค่าใน [X] และ [Y] แล้วกด [นำไปใช้]
เมื่อมีการลงทะเบียนกระดาษที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานที่ใช้บ่อย คุณสามารถเรียกใช้ค่าเหล่านี้ได้โดยกด [S1] ถึง [S3]
หากขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไว้ไม่แสดงขึ้นมา
กด [ขนาดอื่น ๆ] และเลือกขนาดกระดาษจากรายการที่แสดง
4
เลือกประเภทของกระดาษที่ใส่ไว้ในถาดใส่กระดาษ
หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนกระดาษที่จะใส่บ่อยๆ ให้ตั้งค่าเป็น [ฟรีไซส์] วิธีนี้จะลดจำนวนขั้นตอนที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการตั้งค่านี้ช่วยให้เครื่องสามารถพิมพ์ได้ แม้ว่าจะมีการตั้งค่าชนิดกระดาษในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์และชนิดกระดาษที่ใส่ในเครื่องไม่ตรงกันก็ตาม
เมื่อการตั้งค่าชนิดกระดาษในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เป็น [อัตโนมัติ] เครื่องจะทำงานในลักษณะเดียวกับเมื่อชนิดกระดาษคือ [ธรรมดา 1]
ขนาดและประเภทกระดาษจะถูกตั้งค่า
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษที่แสดงบนหน้าจอในขั้นตอนที่ 3 การซ่อนขนาดกระดาษที่ไม่ได้ใช้
 

รุ่น LCD ขาวดำ

1
ในแผงควบคุม ให้เลือก [การตั้งค่ากระดาษ] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด หน้าจอ [Home]
2
เลือกถาดกระดาษซึ่งคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า แล้วกด
3
เลือกขนาดของกระดาษที่ใส่ไว้ในถาดใส่กระดาษ แล้วกด
คุณสามารถเลื่อนหน้าจอเพื่อดูขนาดกระดาษที่ไม่ได้แสดงบนหน้าจอ
หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนกระดาษที่จะใส่บ่อยๆ ให้ตั้งค่าเป็น [ฟรีไซส์] วิธีนี้จะลดจำนวนขั้นตอนที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในแต่ละครั้ง คุณยังสามารถแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อการตั้งค่าในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์แตกต่างจากขนาดของกระดาษที่ใส่อย่างมาก[การกระทำเมื่อขนาดกระดาษฟรีไซส์ไม่ตรงกัน]
เมื่อใส่กระดาษขนาด A5
เมื่อใส่กระดาษด้วยการวางแนวในแนวนอน ให้เลือก [A5] เมื่อใส่กระดาษด้วยการวางแนวในแนวตั้ง ให้เลือก [A5R]
 
การวางแนวในแนวนอน (A5)
 
การวางแนวในแนวตั้ง (A5R)
 
 
เมื่อใส่กระดาษที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน (ขนาดแบบกำหนดเอง)
1
เลือก [กำหนดเอง] แล้วกด
2
กด [X]    ใส่ค่าใน [X]  
3
ใส่ค่าใน [Y] ด้วยวิธีการเดียวกับ [X]
4
เลือก [<นำไปใช้>] แล้วกด
หากขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไว้ไม่แสดงขึ้นมา
กด [<ขนาดอื่น ๆ>] กด และเลือกขนาดกระดาษจากรายการที่แสดงขึ้นมา
4
เลือกชนิดของกระดาษที่ใส่ไว้ในถาดใส่กระดาษ แล้วกด
หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนกระดาษที่จะใส่บ่อยๆ ให้ตั้งค่าเป็น [ฟรีไซส์] วิธีนี้จะลดจำนวนขั้นตอนที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการตั้งค่านี้ช่วยให้เครื่องสามารถพิมพ์ได้ แม้ว่าจะมีการตั้งค่าชนิดกระดาษในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์และชนิดกระดาษที่ใส่ในเครื่องไม่ตรงกันก็ตาม
เมื่อการตั้งค่าชนิดกระดาษในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เป็น [อัตโนมัติ] เครื่องจะทำงานในลักษณะเดียวกับเมื่อชนิดกระดาษคือ [ธรรมดา 1]
ขนาดและประเภทกระดาษจะถูกตั้งค่า
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษที่แสดงบนหน้าจอในขั้นตอนที่ 3 การซ่อนขนาดกระดาษที่ไม่ได้ใช้
9C1Y-02X