การทำความสะอาดชุดจับยึด

หากงานพิมพ์มีรอยเปื้อน แสดงว่าชุดอุปกรณ์ที่ทำให้ผงหมึกติดกับกระดาษอาจสกปรก ในกรณีนี้ คุณสามารถทำความสะอาดชุดอุปกรณ์ที่ทำให้ผงหมึกติดกับกระดาษโดยใช้กระดาษ
ไม่สามารถทำความสะอาดชุดอุปกรณ์ที่ทำให้ผงหมึกติดกับกระดาษได้ในขณะที่ข้อมูลกำลังรอพิมพ์ หรือตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งาน
การเตรียมการที่จำเป็น
ตรวจสอบว่ามีผงหมึกเหลืออยู่ในตลับผงหมึกเพียงพอหรือไม่ การตรวจสอบปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองที่เหลืออยู่

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงควบคุม ให้กด [เมนู] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [การปรับ/บำรุงรักษา] [การบำรุงรักษา] [ทำความสะอาดชุดยึด]
ขนาดและชนิดกระดาษที่ใช้ได้จะแสดงบนหน้าจอการยืนยัน
3
ตรวจสอบว่าใส่กระดาษที่ใช้ได้แล้ว จากนั้นกด [OK] [เริ่ม]
กระดาษถูกป้อนเข้าเครื่อง และเริ่มทำความสะอาด
เมื่อการทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะส่งแผ่นกระดาษที่มีรูปที่พิมพ์ (ลวดลาย) ออกมา

รุ่น LCD ขาวดำ

1
ในแผงควบคุม ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด หน้าจอ [Home]
2
กด [การปรับ/บำรุงรักษา]    [การบำรุงรักษา]    [ทำความสะอาดชุดยึด]  
ขนาดและชนิดกระดาษที่ใช้ได้จะแสดงบนหน้าจอการยืนยัน
3
ตรวจสอบว่าใส่กระดาษที่ใช้ได้แล้ว จากนั้นกด
กระดาษถูกป้อนเข้าเครื่อง และเริ่มทำความสะอาด
เมื่อการทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะส่งแผ่นกระดาษที่มีรูปที่พิมพ์ (ลวดลาย) ออกมา
9C1Y-08J