การเตรียมการสำหรับ Direct Connection

เปิดใช้งานฟังก์ชัน Direct Connection บนเครื่อง หากเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณจำเป็นต้องตรวจสอบการตั้งค่าชนิดการเชื่อมต่อเครือข่าย

การเปิดใช้งานฟังก์ชัน Direct Connection

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
บนแผงควบคุม ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [ค่ากำหนด] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [การตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยตรง]
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ต้องรีสตาร์ตเครื่องเพื่อนำการตั้งค่าไปใช้งาน
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit]
หน้าจอ [Edit Direct Connection Settings] จะปรากฏขึ้นมา
4
ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Use Direct Connection]
5
กำหนดค่าฟังก์ชัน Direct Connection ตามที่ต้องการ
เมื่อจะเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน คุณต้องระบุ SSID และคีย์เครือข่าย
หากต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Terminate Direct Connection Session] และใส่ช่วงระยะเวลาของการเชื่อมต่อโดยตรงจนกระทั่งสิ้นสุดการเชื่อมต่อ เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่จำนวนมาก อุปกรณ์เหล่านั้นจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อหลังจากที่ผ่านช่วงระยะเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่การเชื่อมต่อที่เริ่มต้นครั้งล่าสุด
วิธีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP สำหรับการเชื่อมต่อ
ใน [IP Address for Direct Connection] ให้ใส่ที่อยู่ IP ใดๆ
วิธีการระบุ SSID และคีย์เครือข่าย (เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องพร้อมกัน)
ตามค่าเริ่มต้น SSID และคีย์เครือข่ายของเครื่องจะถูกกำหนดสายอักขระแบบสุ่มโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่มีการเชื่อมต่อโดยตรง
หากต้องการระบุ SSID และคีย์เครือข่ายด้วยตนเอง ใน [Access Point Mode Settings] ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Specify SSID to Use] หรือ [Specify Network Key to Use] แล้วใส่ SSID หรือคีย์เครือข่ายโดยใช้อักขระตัวเลขและตัวอักษรแบบไบต์เดียว
วิธีอนุญาตให้อุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับเครื่องอยู่เสมอ
ตามค่าเริ่มต้น คุณต้องใช้แผงควบคุมเพื่อกำหนดให้เครื่องอยู่ในสถานะรอคอยเมื่อคุณต้องการสร้างการเชื่อมต่อโดยตรง
หากต้องการอนุญาตให้อุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับเครื่องอยู่เสมอ ใน [Access Point Mode Settings] ให้ระบุ SSID และคีย์เครือข่าย แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Always Keep Enabled If SSID/Network Key Is Specified] ใน [Keep Connection Enabled]
6
คลิก [OK]
7
รีสตาร์ตเครื่อง การรีสตาร์ตเครื่อง
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้

การตรวจสอบชนิดการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่อง

หากเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย (LAN แบบผ่านสายหรือแบบไร้สาย) ให้ตรวจสอบว่าชนิดการเชื่อมต่อเครือข่ายถูกตั้งค่าไปที่ LAN แบบผ่านสาย
หากเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ คุณไม่ต้องตรวจสอบชนิดการเชื่อมต่อ

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงควบคุม ให้กด [Status Monitor] ในหน้าจอ [Home] หรือที่ตั้งอื่น หน้าจอ [Home]
หน้าจอ [Status Monitor] จะปรากฏขึ้นมา
2
กด [ข้อมูลเครือข่าย] [ชนิดการเชื่อมต่อเครือข่าย]
หน้าจอ [ชนิดการเชื่อมต่อเครือข่าย] จะปรากฏขึ้นมา
3
ตรวจสอบว่า [LAN แบบมีสาย] ปรากฏขึ้นมา
หากชนิดการเชื่อมต่อถูกตั้งค่าไปที่ LAN แบบผ่านสาย คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อโดยตรง ถึงแม้ว่าเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายก็ตาม
 

รุ่น LCD ขาวดำ

1
กด บนแผงควบคุม แผงควบคุมของ รุ่น LCD ขาวดำ
หน้าจอ [Status Monitor] จะปรากฏขึ้นมา
2
กด [ข้อมูลเครือข่าย]    [วิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย]  
หน้าจอ [วิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย] จะปรากฏขึ้นมา
3
ตรวจสอบว่า [LAN แบบมีสาย] ปรากฏขึ้นมา
หากชนิดการเชื่อมต่อถูกตั้งค่าไปที่ LAN แบบผ่านสาย คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อโดยตรง ถึงแม้ว่าเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายก็ตาม
เมื่อ [LAN แบบไร้สาย] ปรากฏขึ้นใน [ชนิดการเชื่อมต่อ] หรือ [วิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย]
เมื่อเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย จะไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อโดยตรง ให้เชื่อมต่อเครื่องกับ LAN แบบไร้สาย หรือสลับชนิดการเชื่อมต่อไปที่ LAN แบบผ่านสาย
การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
การเลือก LAN แบบมีสายหรือไร้สาย
9C1Y-04C