การเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอร์ต

โดยทั่วไป หมายเลขพอร์ตแบบดั้งเดิมมีไว้ใช้กับโพรโทคอลหลักๆ แต่หมายเลขพอร์ตเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เนื่องจากหมายเลขพอร์ตจะต้องตรงกับอุปกรณ์การสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอร์ต จะต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนเครื่องด้วยเช่นกัน
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
บนแผงควบคุม ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [ค่ากำหนด] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [การตั้งค่าหมายเลขพอร์ต]
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ต้องรีสตาร์ตเครื่องเพื่อนำการตั้งค่าไปใช้งาน
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [Network Settings] [Port Number Settings] [Edit]
หน้าจอ [Edit Port Number Settings] จะปรากฏขึ้นมา
4
เปลี่ยนหมายเลขพอร์ตของโพรโทคอล แล้วคลิก [OK]
5
รีสตาร์ตเครื่อง การรีสตาร์ตเครื่อง
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
การตั้งค่าโพรโทคอล
สำหรับการตั้งค่าโพรโทคอลและการตั้งค่าฟังก์ชันโดยใช้โพรโทคอล ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี้:
LPD/RAW/WSD การกำหนดค่า LPD, RAW หรือ WSD
HTTP การปิดใช้งานการสื่อสาร HTTP
POP3 การเตรียมการเพื่อรับและพิมพ์ I-Fax
Multicast Discovery การกำหนดค่าการสื่อสาร SLP
SNMP การกำหนดค่า SNMP
การเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
หากต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี้:
การใช้พร็อกซี
การเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอร์ตของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ (Windows)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอร์ตของโพรโทคอลการพิมพ์ (LPD หรือ RAW) บนเครื่อง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าหมายเลขพอร์ตบนคอมพิวเตอร์ด้วย การกำหนดค่าพอร์ตเครื่องพิมพ์ (Windows)
9C1Y-056