[การตั้งค่า TCP/IP]

ระบุการตั้งค่าเพื่อใช้เครื่องบนเครือข่าย TCP/IP
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ
 

[การตั้งค่า IPv4]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]
ระบุการตั้งค่าเพื่อใช้เครื่องในสภาพแวดล้อม IPv4
[การตั้งค่าที่อยู่ IP]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP] [การตั้งค่า IPv4]
ตั้งค่าที่อยู่ IPv4 โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง การตั้งค่าที่อยู่ IPv4
รุ่นแผงสัมผัส
[ได้รับอัตโนมัติ]
[ได้รับอัตโนมัติ]
[ปิด]
[เปิด]
[เลือกโปรโตคอล]
     [ปิด]
     [DHCP]
[IP อัตโนมัติ]
     [ปิด]
     [เปิด]
 
[ขอรับด้วยตนเอง]*1
[ที่อยู่ IP]: 0.0.0.0
[ซับเน็ตมาสก์]: 0.0.0.0
[ที่อยู่เกตเวย์]: 0.0.0.0
 
[ตรวจสอบการตั้งค่า]
*1 อาจไม่แสดงขึ้นมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ตัวเลือกที่ติดตั้ง และการตั้งค่าอื่นๆ
 
รุ่น LCD ขาวดำ
[ได้รับอัตโนมัติ]
[เลือกโปรโตคอล]
[ปิด]
[DHCP]
[IP อัตโนมัติ]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ขอรับด้วยตนเอง]*1
[ที่อยู่ IP]: 0.0.0.0
[ซับเน็ตมาสก์]: 0.0.0.0
[ที่อยู่เกตเวย์]: 0.0.0.0
 
[ตรวจสอบการตั้งค่า]
*1 อาจไม่แสดงขึ้นมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ตัวเลือกที่ติดตั้ง และการตั้งค่าอื่นๆ
[การตั้งค่าตัวเลือก DHCP] (รุ่นแผงสัมผัส)
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP] [การตั้งค่า IPv4]
ระบุการตั้งค่าสำหรับการใช้ DHCP เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อม IPv4 โดยใช้ระบบชื่อโดเมน (DNS) การกำหนดค่า DNS
[ได้รับชื่อโฮสต์]
[ปิด]
[เปิด]
 
[อัพเดต DNS ไดนามิค]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ได้รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ได้รับชื่อโดเมน]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ได้รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ WINS]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ได้รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ POP]
[ปิด]
[เปิด]
[คำสั่ง PING]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP] [การตั้งค่า IPv4]
ปฏิบัติการคำสั่ง PING เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บนเครือข่ายได้หรือไม่ การตรวจสอบว่าเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บนเครือข่ายได้หรือไม่
[การตั้งค่า DNS] (รุ่น LCD ขาวดำ)
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP] [การตั้งค่า IPv4]
ระบุการตั้งค่า DNS เมื่อใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่ใช้ Domain Name System (DNS) การกำหนดค่า DNS
[การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS]
[เซิร์ฟเวอร์ DNS เริ่มต้น]: 0.0.0.0
[เซิร์ฟเวอร์ DNS สำรอง]: 0.0.0.0
 
[การตั้งค่าชื่อโฮสต์ DNS/ชื่อโดเมน]
[ชื่อโฮสต์]
[ชื่อโดเมน]
 
[การตั้งค่าอัพเดต DNS ไดนามิค]
[ปิด]
[เปิด]
[ช่วงเวลาอัพเดตDNSไดนามิค]
0 ถึง 24 ถึง 48 (ชั่วโมง)
[การตั้งค่า mDNS] (รุ่น LCD ขาวดำ)
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP] [การตั้งค่า IPv4]
ระบุการตั้งค่า mDNS เพื่อใช้ฟังก์ชัน DNS ในสภาพแวดล้อม เช่น Bonjour ที่ไม่ได้ติดตั้ง DNS
[ปิด]
 
[เปิด]
[ชื่อ mDNS]
[การตั้งค่าตัวเลือก DHCP] (รุ่น LCD ขาวดำ)
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP] [การตั้งค่า IPv4]
ระบุการตั้งค่าสำหรับการใช้ DHCP เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อม IPv4 โดยใช้ระบบชื่อโดเมน (DNS) การกำหนดค่า DNS
[ได้รับชื่อโฮสต์]
[ปิด]
[เปิด]
 
[อัพเดต DNS ไดนามิค]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ได้รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ได้รับชื่อโดเมน]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ได้รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ WINS]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ได้รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ POP]
[ปิด]
[เปิด]

[การตั้งค่า IPv6]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]
ระบุการตั้งค่าสำหรับการใช้เครื่องในสภาพแวดล้อม IPv6
คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่ IPv6 หลายรายการและใช้งานได้พร้อมกัน การตั้งค่าที่อยู่ IPv6

รุ่นแผงสัมผัส

[ใช้ IPv6]
[ปิด]
[เปิด]
[การตั้งค่าที่อยู่แบบไม่มีสถานะ]
[การตั้งค่าที่อยู่แบบไม่มีสถานะ]
     [ปิด]
     [เปิด]
[ตรวจสอบการตั้งค่า]
[การตั้งค่า DHCPv6]
[ใช้ DHCPv6]
     [ปิด]
     [เปิด]
[ตรวจสอบการตั้งค่า]
[การตั้งค่าตัวเลือก DHCP]
[ได้รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS]
     [ปิด]
     [เปิด]
[ได้รับชื่อโดเมน]
     [ปิด]
     [เปิด]
 
[ตรวจสอบการตั้งค่า IPv6]

รุ่น LCD ขาวดำ

[ใช้ IPv6]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]  [การตั้งค่า IPv6]
กำหนดค่าว่าจะใช้ IPv6 หรือไม่
[ปิด]
[เปิด]
[ตรวจสอบการตั้งค่า]
[การตั้งค่าที่อยู่แบบไม่มีสถานะ]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]  [การตั้งค่า IPv6]
กำหนดค่าว่าใช้ที่อยู่แบบไม่เก็บสถานะหรือไม่
[ปิด]
[เปิด]
[ตรวจสอบการตั้งค่า]
[ใช้ DHCPv6]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]  [การตั้งค่า IPv6]
กำหนดค่าว่าใช้ที่อยู่แบบเก็บสถานะที่ได้รับมาจาก DHCP เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ DHCPv6 หรือไม่
[ปิด]
[เปิด]
[ตรวจสอบการตั้งค่า]
[การตั้งค่า DNS]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]  [การตั้งค่า IPv6]
ระบุการตั้งค่า DNS เมื่อใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่ใช้ Domain Name System (DNS) การกำหนดค่า DNS
[การตั้งค่าชื่อโฮสต์ DNS/ชื่อโดเมน]
[ใช้ IPv4 โฮสต์/โดเมน]
[ปิด]
[ชื่อโฮสต์]
[ชื่อโดเมน]
[เปิด]
 
[การตั้งค่าอัพเดต DNS ไดนามิค]
[ปิด]
[เปิด]
[ลงทะเบียน ที่อยู่ด้วยตนเอง]
[ปิด]
[เปิด]
[ลงทะเบียน ที่อยู่แบบมีสถานะ]
[ปิด]
[เปิด]
[ลงทะเบียนที่อยู่แบบไม่มีสถานะ]
[ปิด]
[เปิด]
[ช่วงเวลาอัพเดต DNS ไดนามิค]
0 ถึง 24 ถึง 48 (ชั่วโมง)
[การตั้งค่า mDNS]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]  [การตั้งค่า IPv6]
ระบุการตั้งค่า mDNS เพื่อใช้ฟังก์ชัน DNS ในสภาพแวดล้อม เช่น Bonjour ที่ไม่ได้ติดตั้ง DNS
[ปิด]
 
[เปิด]
[ใช้ชื่อ IPv4 สำหรับ mDNS]
[ปิด]
[ชื่อ mDNS]
[เปิด]
[การตั้งค่าตัวเลือก DHCP]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]  [การตั้งค่า IPv6]
ระบุการตั้งค่าสำหรับการใช้ DHCP เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อม IPv4 โดยใช้ระบบชื่อโดเมน (DNS) การกำหนดค่า DNS
[ได้รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ได้รับชื่อโดเมน]
[ปิด]
[เปิด]

[การตั้งค่า DNS] (รุ่นแผงสัมผัส)

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]
ระบุการตั้งค่า DNS เมื่อใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานระบบชื่อโดเมน (DNS) การกำหนดค่า DNS
การตั้งค่าสำหรับ mDNS (DNS แบบหลายผู้รับ) ที่ใช้โดยฟังก์ชันต่างๆ เช่น Bonjour ก็ระบุไว้ที่นี่เช่นกัน
[การตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS แบบ IPv4]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP] [การตั้งค่า DNS]
ตั้งค่าที่อยู่ IP สำหรับ IPv4 DNS เซิร์ฟเวอร์
[เซิร์ฟเวอร์ DNS เริ่มต้น]: 0.0.0.0
[เซิร์ฟเวอร์ DNS สำรอง]: 0.0.0.0
[การตั้งค่าชื่อโฮสต์/ชื่อโดเมน DNS]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP] [การตั้งค่า DNS]
ระบุชื่อโฮสต์ที่จะลงทะเบียนสำหรับเครื่องบน DNS เซิร์ฟเวอร์ และชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์
[IPv4]
[ชื่อโฮสต์]
[ชื่อโดเมน]
 
[IPv6]
[ใช้ IPv4 โฮสต์/โดเมน]
[ปิด]
[ชื่อโฮสต์]
[ชื่อโดเมน]
[เปิด]
[การตั้งค่าอัพเดต DNS ไดนามิค]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP] [การตั้งค่า DNS]
ระบุว่าจะอัปเดตการตั้งค่าโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อมีการเปลี่ยนการติดต่อระหว่างชื่อโฮสต์และที่อยู่ IP ในสภาพแวดล้อม เช่น DHCP
หากคุณเปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติ คุณยังสามารถระบุช่วงเวลาระหว่างการอัปเดตแต่ละครั้งได้
[IPv4]
[อัพเดต DNS ไดนามิค]
[ปิด]
[เปิด]
[ช่วงเวลาอัพเดต DNS ไดนามิค]
     0 ถึง 24 ถึง 48 (ชั่วโมง)
 
[IPv6]
[อัพเดต DNS ไดนามิค]
[ปิด]
[เปิด]
[ลงทะเบียนที่อยู่ด้วยตนเอง]
     [ปิด]
     [เปิด]
[ลงทะเบียนที่อยู่แบบมีสถานะ]
     [ปิด]
     [เปิด]
[ลงทะเบียนที่อยู่แบบไม่มีสถานะ]
     [ปิด]
     [เปิด]
[ช่วงเวลาอัพเดต DNS ไดนามิค]
     0 ถึง 24 ถึง 48 (ชั่วโมง)
[การตั้งค่า mDNS]
[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP] [การตั้งค่า DNS]
ระบุการตั้งค่า mDNS เพื่อใช้ฟังก์ชัน DNS ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ติดตั้ง DNS
[IPv4]
[ใช้ mDNS]
[ปิด]
[เปิด]
[ชื่อ mDNS]
 
[IPv6]
[ใช้ mDNS]
[ปิด]
[เปิด]
[ใช้ชื่อ mDNS เดียวกับ IPv4]
     [ปิด]
          [ชื่อ mDNS]
     [เปิด]

[การตั้งค่า WINS]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]
กำหนดค่า WINS (Windows Internet Name Service) เมื่อใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ใช้ทั้ง NetBIOS และ TCP/IP การกำหนดค่า WINS
[การจำแนกชื่อ WINS]
[ปิด]
[เปิด]
[ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ WINS]: 0.0.0.0

[การตั้งค่า LPD]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]
ระบุว่าจะใช้โพรโทคอล LPD หรือไม่ การกำหนดค่า LPD, RAW หรือ WSD
หากใช้โพรโทคอล LPD คุณยังสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่เริ่มต้นหยุดรอการรับ หลังจากที่ยกเลิกการรับข้อมูลการพิมพ์ไปจนถึงหมดเวลา
รุ่นแผงสัมผัส
[ใช้การพิมพ์ LPD]
[ปิด]
[เปิด]
[การรับหมดเวลา]
1 ถึง 5 ถึง 60 (นาที)
 
รุ่น LCD ขาวดำ
[การตั้งค่าการพิมพ์ LPD]
[ปิด]
[เปิด]
 
[หมดเวลาการรับ]
1 ถึง 5 ถึง 60 (นาที)

[การตั้งค่า RAW]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]
ระบุว่าจะใช้โพรโทคอล RAW หรือไม่ การกำหนดค่า LPD, RAW หรือ WSD
หากใช้โพรโทคอล RAW คุณยังสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่เริ่มต้นหยุดรอการรับ หลังจากที่ยกเลิกการรับข้อมูลการพิมพ์ไปจนถึงหมดเวลา
รุ่นแผงสัมผัส
[ใช้การพิมพ์ RAW]
[ปิด]
[เปิด]
[การรับหมดเวลา]
1 ถึง 5 ถึง 60 (นาที)
 
รุ่น LCD ขาวดำ
[การตั้งค่าการพิมพ์ RAW]
[ปิด]
[เปิด]
 
[หมดเวลาการรับ]
1 ถึง 5 ถึง 60 (นาที)

[ตั้งค่า WSD]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]
ระบุว่าจะใช้โพรโทคอล WSD หรือไม่ คุณสามารถระบุการตั้งค่านี้สำหรับแต่ละฟังก์ชันที่ใช้โพรโทคอล WSD การกำหนดค่า LPD, RAW หรือ WSD
รุ่นแผงสัมผัส
[ใช้การพิมพ์ WSD]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ใช้การเรียกดู WSD]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ใช้การค้นพบแบบหลายผู้รับ]
[ปิด]
[เปิด]
 
รุ่น LCD ขาวดำ
[การตั้งค่าการพิมพ์ WSD]
[ใช้การพิมพ์ WSD]
[ปิด]
[เปิด]
[ใช้การเรียกดู WSD]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ใช้การค้นพบแบบหลายผู้รับ]
[ปิด]
[เปิด]

[การตั้งค่าการพิมพ์ IPP]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]
ระบุว่าจะใช้ IPP (Internet Printing Protocol) หรือไม่ คุณสามารถใช้ IPP เมื่อพิมพ์ด้วย AirPrint การตั้งค่าฟังก์ชันและความปลอดภัยที่จะใช้กับ AirPrint
เมื่อใช้ IPP คุณยังระบุได้ด้วยว่าจะใช้การเข้ารหัส TLS เพื่อการสื่อสารหรือไม่
รุ่นแผงสัมผัส
[ใช้การพิมพ์ IPP]
[ปิด]
[เปิด]
[อนุญาตการพิมพ์ IPP เฉพาะกับ TLS]
[ปิด]
[เปิด]
 
รุ่น LCD ขาวดำ
[ใช้การพิมพ์ IPP]
[ปิด]
[เปิด]
 
[อนุญาตการพิมพ์ IPP เมื่อใช้ TLS เท่านั้น]
[ปิด]
[เปิด]

[ใช้ HTTP]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]
ระบุว่าจะใช้ HTTP หรือไม่ การปิดใช้งานการสื่อสาร HTTP
[ปิด]
[เปิด]

[ใช้ IPSec]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]
ระบุว่าจะใช้ IPSec (IP Security Protocol) หรือไม่
ใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์เพื่อระบุการตั้งค่า เช่น นโยบาย IPSec, ตัวเลือก และ IKE การใช้ IPSec
[ปิด]
[เปิด]

[การตั้งค่าหมายเลขพอร์ต]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]
ระบุหมายเลขพอร์ตสำหรับโพรโทคอลที่ใช้ตามหมายเลขพอร์ตสำหรับคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ การเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอร์ต
[LPD]
1 ถึง 515 ถึง 65535
 
[RAW]
1 ถึง 9100 ถึง 65535
 
[การค้นพบแบบหลายผู้รับ WSD]
1 ถึง 3702 ถึง 65535
 
[HTTP]
1 ถึง 80 ถึง 65535
 
[การค้นพบแบบหลายผู้รับ]
1 ถึง 427 ถึง 65535
 
[POP3]
1 ถึง 110 ถึง 65535
 
[SNMP]
1 ถึง 161 ถึง 65535

[ขนาด MTU]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [เครือข่าย] [การตั้งค่า TCP/IP]
หากการสื่อสารช้าลงเนื่องจากขนาดของแพคเก็ตที่ส่ง ให้ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงขนาดสูงสุดสำหรับแพคเก็ตขาออก
[1300]
[1400]
[1500]
9C1Y-073