มีจุดสีขาวปรากฏขึ้น

แก้ไขปัญหาด้วยการตรวจสอบขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบกระดาษ

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบว่ากระดาษในเครื่องใช้งานได้หรือไม่ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสมตามความจำเป็น
กระดาษที่สามารถใช้ได้
การใส่กระดาษ
คุณกำลังใช้กระดาษที่ดูดซับความชื้นไว้หรือไม่
ตรวจสอบข้อควรระวัง และเปลี่ยนกระดาษเป็นกระดาษแห้ง
ข้อควรระวังเมื่อจัดการกับกระดาษ
การใส่กระดาษ

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบตลับผงหมึก

ตรวจสอบปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึก
ตรวจสอบปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึก และเปลี่ยนตลับผงหมึกที่มีผงหมึกเหลือน้อย
การตรวจสอบปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองที่เหลืออยู่
การเปลี่ยนตลับผงหมึก
* ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่อง ปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่จริงอาจต่ำกว่าที่ระบุหรือชิ้นส่วนอาจเสื่อมสภาพ หากปัญหาดังกล่าวยังคงอยู่ ให้ทำการเปลี่ยนตลับผงหมึก

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบการเกิดจุดสีขาว

อักขระและเส้นสีเข้มมีลักษณะกลวงหรือไม่
การตั้งค่า [โหมดความชื้นสูง] เป็น [เปิด] อาจแก้ไขปัญหาได้
รุ่นแผงสัมผัส
หน้าจอ [Home] บนแผงควบคุม [เมนู] [การปรับ/บำรุงรักษา] [ปรับคุณภาพรูปภาพ] [กระบวนการพิเศษ] [โหมดความชื้นสูง] [เปิด]
รุ่น LCD ขาวดำ
หน้าจอ [Home] บนแผงควบคุม  [เมนู]    [การปรับ/บำรุงรักษา]    [ปรับคุณภาพรูปภาพ]    [กระบวนการพิเศษ]    [โหมดความชื้นสูง]    [เปิด]  
* การระบุ [เปิด] อาจทำให้ความเข้มของงานพิมพ์เปลี่ยนแปลงไปในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ

ขั้นตอนที่ 4: การตรวจสอบสภาพแวดล้อมการใช้งานของเครื่อง

คุณกำลังใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกะทันหันหรือไม่
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกะทันหันอาจทำให้เกิดการควบแน่น ซึ่งอาจทำให้รูปภาพและข้อความเลือนหายหรือไม่ชัด การตั้งค่า [ควบคุมการควบแน่น] เป็น [เปิด] อาจแก้ปัญหาได้
รุ่นแผงสัมผัส
[Home] บนแผงควบคุม [เมนู] [การปรับ/บำรุงรักษา] [การบำรุงรักษา] [ควบคุมการควบแน่น] [เปิด]
รุ่น LCD ขาวดำ
หน้าจอ [Home] บนแผงควบคุม  [เมนู]    [การปรับ/บำรุงรักษา]    [การบำรุงรักษา]    [โหมดกำจัดน้ำค้าง]    [เปิด]  
* ระหว่างการกำจัดการควบแน่น กระดาษเปล่าอาจออกมาจากเครื่องโดยไม่ได้พิมพ์อย่างถูกต้อง หากคุณตั้งค่านี้เป็น [เปิด] คุณสามารถตั้งค่าว่าจะจำกัดการพิมพ์หรือไม่
* หากคุณตั้งค่านี้เป็น [เปิด] คุณต้องเปิดเครื่องไว้เพื่อกำจัดการควบแน่นอย่างต่อเนื่อง การตั้งค่าการปิดเครื่องอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน
คุณใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือไม่
การตั้งค่า [โหมดความชื้นสูง] เป็น [เปิด] อาจแก้ไขปัญหาได้
รุ่นแผงสัมผัส
หน้าจอ [Home] บนแผงควบคุม [เมนู] [การปรับ/บำรุงรักษา] [ปรับคุณภาพรูปภาพ] [กระบวนการพิเศษ] [โหมดความชื้นสูง] [เปิด]
รุ่น LCD ขาวดำ
หน้าจอ [Home] บนแผงควบคุม  [เมนู]    [การปรับ/บำรุงรักษา]    [ปรับคุณภาพรูปภาพ]    [กระบวนการพิเศษ]    [โหมดความชื้นสูง]    [เปิด]  
* การระบุ [เปิด] อาจทำให้ความเข้มของงานพิมพ์เปลี่ยนแปลงไปในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
9C1Y-09K