Đặt Khổ Giấy và Loại Giấy cho Khay Đa Năng

Khi giấy được nạp vào khay giấy đa năng, màn hình sau đây sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển. Hãy đặt khổ giấy và loại giấy theo giấy đã nạp.
Mẫu Bảng Cảm ứng
 
Mẫu LCD Đen Trắng
 
* Nếu khổ giấy và loại giấy của khay đa năng đã được đăng ký trước, màn hình trên sẽ không hiển thị. Đăng Ký Khổ Giấy và Loại Giấy Thường Sử Dụng cho Khay Đa Năng
Phần này mô tả cách cấu hình các cài đặt bằng cách sử dụng bảng điều khiển.
Bạn cũng có thể cấu hình các cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính. Quản lý Máy từ Máy tính (UI Từ Xa)

Mẫu Bảng Cảm ứng

1
Chọn khổ của giấy được nạp trong khay đa năng.
Bạn có thể cuộn màn hình để xem khổ giấy (chẳng hạn như phong bì) không hiển thị trên màn hình.
Nếu bạn thường xuyên phải thay đổi giấy cần nạp, hãy đặt thành [Cỡ Tự Do]; điều này sẽ làm giảm số bước cần thiết cho mỗi lần thay đổi cài đặt. Bạn cũng có thể hiển thị thông báo lỗi khi cài đặt trong trình điều khiển máy in có khác biệt đáng kể so với kích cỡ giấy đã được nạp. [Thao Tác Khi Không Phù Hợp Cỡ Giấy Tự Do]
Khi Giấy Khổ A5 Được Nạp
Khi giấy được nạp theo hướng ngang, chọn [A5]. Khi giấy được nạp theo hướng dọc, chọn [A5R].
 
Hướng ngang (A5)
 
Hướng dọc (A5R)
 
 
Khi Giấy Khổ Không Chuẩn (Khổ Tùy Chỉnh) Được Nạp
1
Nhấn [Tùy chọn].
2
Nhập các giá trị trong [X] và [Y], rồi nhấn [Áp Dụng].
Khi các kích cỡ thường sử dụng được đăng ký, bạn có thể gọi các kích cỡ này lên bằng cách nhấn [S1] đến [S3].
Nếu Khổ Giấy Được Đặt Không Hiển Thị
Nhấn [Cỡ Khác], và chọn khổ giấy từ danh sách được hiển thị.
2
Chọn loại của giấy được nạp trong khay đa năng.
Nếu bạn thường xuyên phải thay đổi giấy cần nạp, hãy đặt thành [Tự Do]; điều này sẽ làm giảm số bước cần thiết cho mỗi lần thay đổi cài đặt. Tuy nhiên, lưu ý rằng cài đặt này sẽ cho phép máy thực hiện in ngay cả khi có sự không khớp giữa cài đặt loại giấy trong trình điều khiển máy in và loại giấy thực tế đã nạp trong máy.
Khi cài đặt loại giấy trong trình điều khiển máy in là [Tự động], máy sẽ hoạt động tương tự như khi loại giấy là [Giấy Trơn 1].
Khổ giấy và loại giấy được đặt.
Bạn có thể thay đổi khổ giấy được hiển thị trên màn hình ở Bước 1. Ẩn Khổ Giấy Không Sử Dụng

Mẫu LCD Đen Trắng

1
Chọn kích cỡ giấy đã nạp vào khay giấy đa năng, và nhấn .
Bạn có thể cuộn màn hình để xem khổ giấy (chẳng hạn như phong bì) không hiển thị trên màn hình.
Nếu bạn thường xuyên phải thay đổi giấy cần nạp, hãy đặt thành [Cỡ Tự Do]; điều này sẽ làm giảm số bước cần thiết cho mỗi lần thay đổi cài đặt. Bạn cũng có thể hiển thị thông báo lỗi khi cài đặt trong trình điều khiển máy in có khác biệt đáng kể so với kích cỡ giấy đã được nạp. [Thao Tác Khi Không Phù Hợp Cỡ Giấy Tự Do]
Khi Giấy Khổ A5 Được Nạp
Khi giấy được nạp theo hướng ngang, chọn [A5]. Khi giấy được nạp theo hướng dọc, chọn [A5R].
 
Hướng ngang (A5)
 
Hướng dọc (A5R)
 
 
Khi Giấy Khổ Không Chuẩn (Khổ Tùy Chỉnh) Được Nạp
1
Chọn [Tùy chọn], và nhấn .
2
Nhấn [X]    nhập các giá trị trong [X]  .
3
Nhập giá trị trong [Y] theo cách tương tự như [X].
4
Chọn [<Áp Dụng>], và nhấn .
Nếu Khổ Giấy Được Đặt Không Hiển Thị
Nhấn [<Cỡ Khác>], nhấn , và chọn khổ giấy từ danh sách hiển thị.
Chọn loại giấy đã nạp vào khay giấy đa năng, và nhấn .
Nếu bạn thường xuyên phải thay đổi giấy cần nạp, hãy đặt thành [Tự Do]; điều này sẽ làm giảm số bước cần thiết cho mỗi lần thay đổi cài đặt. Tuy nhiên, lưu ý rằng cài đặt này sẽ cho phép máy thực hiện in ngay cả khi có sự không khớp giữa cài đặt loại giấy trong trình điều khiển máy in và loại giấy thực tế đã nạp trong máy.
Khi cài đặt loại giấy trong trình điều khiển máy in là [Tự động], máy sẽ hoạt động tương tự như khi loại giấy là [Giấy Trơn 1].
Khổ giấy và loại giấy được đặt.
Bạn có thể thay đổi khổ giấy được hiển thị trên màn hình ở Bước 1. Ẩn Khổ Giấy Không Sử Dụng
9C20-02Y