Kiểm tra số lượng trang đã in (Kiểm tra bộ đếm)

Bạn có thể hiển thị bộ đếm thể hiện tổng số trang đã in từ trước đến nay.
Số trang đã in bao gồm báo cáo và danh sách đã in.

Đối với Mẫu Bảng Cảm ứng

Phần này mô tả cách kiểm tra số lượng trang đã in bằng cách sử dụng bảng điều khiển.
Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin này bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính. Kiểm tra Việc sử dụng và Nhật ký với Remote UI
1
Trên bảng điều khiển, nhấn [K.Tra Máy Đếm] trong màn hình [Home]. Màn hình [Home]
2
Kiểm tra số lượng trang đã in.
[101: Tổng Số 1]
Hiển thị tổng số trang đã in.
[113: Tổng Số (Đen Trắng/Nhỏ)]
Hiển thị tổng số trang đã in đen trắng.
[114: Tổng Số 1 (2 Mặt)]
Hiển thị tổng số trang đã in 2 mặt.
Các thao tác khả dụng trên Màn hình kiểm tra bộ đếm
Nhấn [Dịch Vụ Giám Sát] để kiểm tra kết nối với máy chủ giám sát. Thực hiện thao tác này để thường xuyên gửi thông tin của máy đến máy chủ giám sát.
Nhấn [K.Tra Cấu Hình TBị] để kiểm tra cấu hình của các tùy chọn trên máy.

Đối với Mẫu LCD Đen Trắng

Phần này mô tả cách kiểm tra số lượng trang đã in bằng cách sử dụng bảng điều khiển.
Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin này bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính. Kiểm tra Việc sử dụng và Nhật ký với Remote UI
1
Nhấn trên bảng điều khiển. Bảng Điều Khiển
Màn hình [Status Monitor] được hiển thị.
2
Nhấn [Trạng Thái Thiết Bị]    [Kiểm Tra Máy Đếm]  .
Màn hình [Kiểm Tra Máy Đếm] được hiển thị.
3
Chọn mục bạn muốn kiểm tra, và nhấn .
4
Kiểm tra số lượng trang đã in.
[101: Tổng Số 1]
Hiển thị tổng số trang đã in.
[113: Tổng Số (Đen Trắng/Nhỏ)]
Hiển thị tổng số trang đã in dưới dạng đen trắng.
[114: Tổng Số 1 (2 Mặt)]
Hiển thị tổng số trang đã in 2 mặt.
9C20-06H