Cài Đặt In Phương Tiện Bộ Nhớ (Mẫu Bảng Cảm ứng)

Bạn có thể sử dụng màn hình các cài đặt In Phương Tiện Bộ Nhớ để chọn giấy cần sử dụng, thiết đặt in 2 mặt, và định cấu hình các cài đặt khác. Bạn cũng có thể hiển thị màn hình cài đặt chi tiết để điều chỉnh chất lượng hình ảnh và định cấu hình các cài đặt in chi tiết khác.
[Giấy]
Chọn giấy cần sử dụng để in.
Chọn nguồn giấy với giấy đã nạp để sử dụng, và nhấn [Đóng].
* Nếu giấy nạp vào nguồn giấy không phù hợp với cài đặt khổ giấy hoặc loại giấy, bạn có thể sử dụng [Thay Đổi Cài Đặt Giấy] để thay đổi cài đặt giấy.
[Độ sáng]
Điều chỉnh độ sáng của hình ảnh được in.
Kéo thanh trượt sang trái hoặc phải để điều chỉnh độ sáng, sau đó nhấn [Đóng].
Nhấn [+] để tăng độ sáng và [-] để giảm độ sáng.
[Số Bản Sao]
Chỉ định số bản sao cần in.
Sử dụng các phím số để nhập số bản sao, sau đó nhấn [Đóng].
[In 2 Mặt]
Sử dụng nút để chọn có sử dụng in 2 mặt hay không.
In một mặt.
In trên cả hai mặt giấy với cùng hướng trên và dưới ở mặt trước và mặt sau.
Các trang in được mở theo chiều ngang khi đóng gáy giấy.
In trên cả hai mặt của giấy với hướng trên và dưới ngược nhau ở mặt trước và mặt sau.
Các trang in được mở theo chiều dọc khi đóng gáy giấy.
 
[N trên 1] (Tập tin PDF hoặc JPEG)
Chỉ định có giảm kích thước của tài liệu nhiều trang và sắp xếp các trang trên một mặt của tờ giấy hay không.
N trên 1 sẽ thuận tiện khi bạn muốn tiết kiệm giấy bằng cách in trên ít tờ giấy hơn so với bản gốc.
Sử dụng nút này để chọn số trang cần kết hợp.
Các trang không được kết hợp.
Kết hợp tài liệu 2 trang lên một mặt của tờ giấy.
Kết hợp tài liệu 4 trang lên một mặt của tờ giấy.
Kết hợp tài liệu 8 trang lên một mặt của tờ giấy. (Chỉ tập tin PDF)
* Đối với tập tin PDF, bạn có thể in 9 hoặc 16 trang tài liệu lên một mặt của tờ giấy bằng cách sử dụng [N trên 1] trên màn hình các cài đặt chi tiết. Màn hình [Đặt Chi Tiết PDF]
 
[Đặt Chi Tiết PDF]/[Đặt Chi Tiết JPEG/TIFF]
Điều chỉnh chất lượng ảnh và cấu hình các cài đặt in chi tiết khác.
Màn hình [Đặt Chi Tiết PDF]
Màn hình [Đặt Chi Tiết JPEG/TIFF]
In Với Cùng Cài Đặt
Bạn có thể thay đổi các cài đặt In Phương Tiện Bộ Nhớ mặc định. Thay Đổi Các Cài Đặt Mặc Định (Mẫu Bảng Cảm ứng)

Màn hình [Đặt Chi Tiết PDF]

Sử dụng màn hình này để định cấu hình các cài đặt in chi tiết cho tập tin PDF, chẳng hạn như chỉ định trang để in và điều chỉnh chất lượng hình ảnh.
Để hiển thị màn hình, hãy nhấn [Đặt Chi Tiết PDF] trên màn hình các cài đặt In Phương Tiện Bộ Nhớ.
 
[In 2 Mặt]
Chỉ định có sử dụng in 2 mặt hay không. Khi sử dụng in 2 mặt, hãy chọn hướng các trang được mở in khi đóng gáy giấy.
* Phần này có cài đặt tương tự như [In 2 Mặt] trên màn hình các cài đặt In Phương Tiện Bộ Nhớ.
[N trên 1]
Chỉ định có giảm kích thước của tài liệu nhiều trang và sắp xếp các trang lên một mặt của tờ giấy hay không.
Khi kết hợp các trang, hãy sử dụng nút này để chọn số trang cần kết hợp.
Ví dụ: Khi kết hợp tài liệu 4 trang lên một mặt của tờ giấy
Chọn [4 trên 1].
* Phần này có cài đặt tương tự như [N trên 1] trên màn hình các cài đặt In Phương Tiện Bộ Nhớ. Tuy nhiên, [9 trên 1] và [16 trên 1] chỉ khả dụng cho [N trên 1] trên màn hình [Đặt Chi Tiết PDF].
[Phạm Vi In]
In tất cả các trang hoặc chỉ định phạm vi trang cần in. Khi chỉ định phạm vi trang, nhấn [Trang Chỉ Định], và nhập trang bắt đầu và trang kết thúc.
[Phóng To/Giảm để Vừa Cỡ Giấy]
Chỉ định phóng to hoặc thu nhỏ tài liệu theo giấy được sử dụng để in.
* Tài liệu được phóng to hoặc thu nhỏ trong khi vẫn duy trì tỷ lệ khung hình.
[Phóng To Khu Vực In]
Chỉ định có phóng to vùng in đến mép giấy mà không có lề giấy xung quanh hay không.
* Khi đặt [Phóng To Khu Vực In] thành [Bật], một phần của mép hình ảnh in có thể sẽ không được in, hoặc giấy có thể bị nhòe một phần.
[In Chú Thích]
Chỉ định có in các nhận xét của PDF hay không.
Khi bạn chọn [Tự động], tài liệu và nhận xét*1 sẽ được in.
*1 Chỉ các nhận xét được chỉ định để in trong tập tin PDF.
[Mật Mã để Mở Tài Liệu]
Khi in tập tin PDF được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy nhập mật khẩu để mở tập tin.
[Cài Đặt Khác]
Định cấu hình và điều chỉnh các cài đặt chất lượng hình ảnh và các cài đặt in chi tiết khác.
[Độ trung gian]
Đặt phương pháp in khi tái hiện màu bán sắc (phạm vi trung gian giữa vùng sáng và vùng tối của hình ảnh). Để biết thêm chi tiết về các cài đặt này, vui lòng xem phần sau đây:
[Độ trung gian]
[Chuyển Đổi Thang Độ Xám]
Chỉ định phương pháp chuyển đổi khi in đen trắng dữ liệu màu. Để biết thêm chi tiết về các cài đặt này, vui lòng xem phần sau đây:
[Chuyển Đổi Thang Độ Xám]
[Chất Lượng In]
Điều chỉnh chất lượng in, chẳng hạn như mật độ và độ phân giải, tùy theo tài liệu và mục đích in.
[Mật độ]
Điều chỉnh mật độ mực cho từng màu trong quá trình in.
Để điều chỉnh chính xác hơn, bạn có thể điều chỉnh mức độ trong [Điều Chỉnh Mịn].
* Khi [Tiết Kiệm Mực] được đặt thành [Bật], bạn không thể điều chỉnh mật độ mực.
[Tiết Kiệm Mực]
Chỉ định có in tiết kiệm mực hay không.
Để in sau khi kiểm tra bố cục và hình thức, chẳng hạn như trước khi in công việc có khối lượng lớn, hãy chọn [Bật].
[Tinh Chỉnh Hình]
Chỉ định có sử dụng xử lý làm mịn để tạo ra các đường viền được in mịn hơn trong văn bản và hình hay không.
[Độ phân giải]
Chỉ định độ phân giải được sử dụng để xử lý dữ liệu in.
Để in với độ phân giải cao hơn, hãy chỉ định [1200 dpi] trong cài đặt này.

Màn hình [Đặt Chi Tiết JPEG/TIFF]

Sử dụng màn hình này để định cấu hình các cài đặt in chi tiết đối với tập tin JPEG và TIFF, chẳng hạn như điều chỉnh chất lượng hình ảnh.
Để hiển thị màn hình, hãy nhấn [Đặt Chi Tiết JPEG/TIFF] trên màn hình các cài đặt In Phương Tiện Bộ Nhớ.
 
[In 2 Mặt]
Chỉ định có sử dụng in 2 mặt hay không. Khi sử dụng in 2 mặt, hãy chọn hướng các trang được mở in khi đóng gáy giấy.
* Phần này có cài đặt tương tự như [In 2 Mặt] trên màn hình các cài đặt In Phương Tiện Bộ Nhớ.
[N trên 1] (Tập tin JPEG)
Chỉ định có giảm kích thước của hình ảnh nhiều trang và sắp xếp các trang lên một mặt của tờ giấy hay không.
Khi kết hợp các trang, hãy sử dụng nút này để chọn số trang cần kết hợp.
Ví dụ: Khi kết hợp hình ảnh 4 trang lên một mặt của tờ giấy
Chọn [4 trên 1].
* Phần này có cài đặt tương tự như [N trên 1] trên màn hình các cài đặt In Phương Tiện Bộ Nhớ.
[Loại Bản Gốc]
Chọn có ưu tiên độ mịn của ảnh hoặc độ rõ nét của văn bản khi in hay không.
[Độ trung gian]
Đặt phương pháp in khi tái hiện ảnh bán sắc (phạm vi trung gian giữa vùng sáng và vùng tối của hình ảnh), tùy theo nội dung hình ảnh.
In Ảnh Với Độ Chuyển Màu Tốt, Chẳng Hạn Như Ảnh Chụp Bằng Máy Ảnh Kỹ Thuật Số
Đặt thành [Thay đổi dần]. Tái hiện độ chuyển màu với độ hoàn thiện mượt mà.
In Hình Ảnh Với Đường Nét Mảnh Và Văn Bản Nhỏ, Chẳng Hạn Như Ảnh CAD
Đặt thành [Lỗi Tách Điểm]. In các đường nét mảnh và văn bản nhỏ với độ phân giải cao.
* Khi bạn đặt thành [Lỗi Tách Điểm], việc cố định mực và độ ổn định kết cấu có thể bị giảm xuống.
[Chất Lượng In]
Điều chỉnh mật độ mực và lượng mực sử dụng theo tài liệu được in và mục đích.
[Mật độ]
Điều chỉnh mật độ mực được sử dụng khi in.
Để điều chỉnh chính xác hơn, bạn có thể điều chỉnh mức của ba vùng mật độ trong [Điều Chỉnh Mịn].
*Lưu ý rằng bạn không thể điều chỉnh mật độ mực nếu [Tiết Kiệm Mực] được đặt thành [Bật].
[Tiết Kiệm Mực]
Chỉ định có tiết kiệm mực khi in hay không.
Chỉ định [Bật] trong cài đặt này khi bạn chỉ muốn kiểm tra bố cục hoặc thao tác hoàn thiện khác trước khi in lần cuối, chẳng hạn như trước khi in một công việc rất lớn.
9C20-044