Hạn Chế Sử Dụng Bộ Nhớ Trung Gian

Các thiết bị bộ nhớ USB và phương tiện bộ nhớ khác có thể rất dễ dàng và thuận tiện, nhưng chúng cũng có thể dẫn đến rò rỉ thông tin. Bạn có thể cấm sử dụng phương tiện bộ nhớ.
Ngay cả khi bạn sử dụng cài đặt này để hạn chế việc sử dụng bộ nhớ trung gian, máy tính vẫn có thể kết nối được với cổng USB ở phía sau máy. Để hạn chế cả các kết nối máy tính, hãy xem mục sau.
Ngăn Chặn Kết Nối với Máy Tính qua Cổng USB

Ngăn Chặn Sử Dụng Phương Tiện Bộ Nhớ Khi In (Mẫu Bảng Cảm ứng)

Phần này mô tả cách cấu hình các cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.
Trên bảng điều khiển, chọn [Menu] trong màn hình [Home], sau đó chọn [Cài Đặt Chức Năng] để cấu hình các cài đặt. [Cài Đặt Bộ Nhớ Trung Gian]
Bạn cần có quyền quản trị viên. Máy phải được khởi động lại để áp dụng các cài đặt.
1
Đăng nhập vào Remote UI trong Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống. Khởi động Remote UI
2
Trên trang Cổng Thông Tin của Remote UI, nhấp vào [Settings/Registration]. Trang Cổng thông tin của Remote UI
3
Nhấp vào [Access Files Settings] [Memory Media Settings] [Edit].
Màn hình [Edit Memory Media Settings] được hiển thị.
4
Bỏ chọn hộp kiểm [Memory Media Print] và nhấp vào [OK].
5
Khởi động lại máy. Khởi Động Lại Máy
Cài đặt này được áp dụng.

Ngăn Chặn Tất Cả Hành Vi Sử Dụng Bộ Nhớ Trung Gian

Phần này mô tả cách cấu hình các cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.
Trên bảng điều khiển, chọn [Menu] trong màn hình [Home], sau đó chọn [Sở thích] để cấu hình các cài đặt. [Cài Đặt USB]
Bạn cần có quyền quản trị viên. Máy phải được khởi động lại để áp dụng các cài đặt.
1
Đăng nhập vào Remote UI trong Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống. Khởi động Remote UI
2
Trên trang Cổng Thông Tin của Remote UI, nhấp vào [Settings/Registration]. Trang Cổng thông tin của Remote UI
3
Nhấp vào [External Interface Settings] [Edit].
Màn hình [Edit External Interface Settings] được hiển thị.
4
Bỏ chọn hộp kiểm [Use USB Storage Device] và nhấp vào [OK].
5
Khởi động lại máy. Khởi Động Lại Máy
Cài đặt này được áp dụng.
9C20-05S