[Truy Cập Tập Tin] (Mẫu Bảng Cảm ứng)

Chỉ định các cài đặt để sử dụng thiết bị bộ nhớ USB.
* Các giá trị trong văn bản in đậm màu đỏ là cài đặt mặc định đối với từng mục.

[Cài Đặt Thông Dụng]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Truy Cập Tập Tin]
Chỉ định các cài đặt cho In Phương Tiện Bộ Nhớ.
[Cài Đặt Thông Dụng] (Mẫu Bảng Cảm ứng)

[Cài Đặt Bộ Nhớ Trung Gian]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Truy Cập Tập Tin]
Chỉ định các chức năng có thể được sử dụng khi thiết bị bộ nhớ USB được cắm vào máy.
Để cho phép in dữ liệu trong thiết bị bộ nhớ USB, hãy đặt [Sử Dụng Chức Năng In] thành [Bật].
Để hạn chế in các dữ liệu trong thiết bị bộ nhớ USB, hãy đặt [Sử Dụng Chức Năng In] thành [Tắt]. Ngăn Chặn Sử Dụng Phương Tiện Bộ Nhớ Khi In (Mẫu Bảng Cảm ứng)
[Sử Dụng Chức Năng In]
[Tắt]
[Bật]

[M.Hình Khi P.Tiện B.Nhớ Đc KN]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Truy Cập Tập Tin]
Cấu hình các cài đặt để hiển thị màn hình thao tác (In Phương Tiện Bộ Nhớ) khi thiết bị bộ nhớ USB được cắm vào máy.
[Tắt]
[Bật]
9C20-07W