[Sở thích]

Hỗ trợ nhập và xuất [Sở thích] như được thể hiện bên dưới.
: Có thể được nhập hoặc xuất
: Không thể được nhập hoặc xuất

[Cài Đặt Hiển Thị]

Cài đặt
Nhập và Xuất
[Màn Hình Mặc Định Sau Khi Khởi Động/Khôi Phục] hoặc [MHình MĐịnh sau khi Khởi Động/Khôi Phục]
[Cài Đặt Hiển Thị Nút Màn Hình Home] hoặc [Thứ Tự Hiển Thị Nút trên Màn Hình Home]
[Ngôn Ngữ]
[Ngôn Ngữ UI Từ Xa]
[Chuyển Nhập mm/Inch]
[Hiển Thị TG Chuẩn Bị Hộp Mực] hoặc [H.Thị T.Gian Thông Báo Chuẩn Bị Hộp Mực]
[H.Thị Thông Báo để Làm Sạch Bộ Cố Định]
[Hiển Thị Cảnh Báo]
[Thao Tác Khi Cảnh Báo]
[Hiển Thị Địa Chỉ IP]

[Bố Cục Bàn Phím Tiếng Anh]

Cài đặt
Nhập và Xuất
[Bố Cục Bàn Phím Tiếng Anh]

[Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng]

Cài đặt
Nhập và Xuất
[Cài Đặt Ngày/Giờ Hiện Hành]
[Cài Đặt Ngày/Giờ]
[Định Dạng Ngày Tháng]
[Định Dạng Thời Gian]
[Tự Động Đặt Lại Giờ]
[Ch.Năng Sau Khi TĐộng Đặt Lại]
[Thời Gian Nghỉ Tự Động]
[Hẹn Giờ Nghỉ T.Đ Hàng Ngày]
[Cài Đặt TG Thoát Chế Độ Nghỉ]

[Mạng]

Cài đặt
Nhập và Xuất
[Chọn Mạng LAN Có Dây/Ko Dây]
[Cài Đặt Mạng LAN Không Dây]
[Nhập Thủ Công Tên Mạng (SSID)] hoặc [Nhập Tên Mạng Thủ Công]
[Chế Độ Nút Đẩy WPS]
[Chế Độ Mã PIN WPS]
[Chế Độ Tiết Kiệm Điện]
[Thông Tin Kết Nối]
[Cài Đặt Kết Nối Trực Tiếp]
[Kết Nối Dễ Dàng qua Máy Tính] (Mẫu Bảng Cảm ứng)
[Cài Đặt TCP/IP]
[Cài Đặt IPv4]
*1
[Cài Đặt IPv6]
[Cài Đặt DNS]*2
[Cài Đặt WINS]
[Cài Đặt LPD]
[Cài Đặt RAW]
[Cài Đặt WSD]
[Cài Đặt In IPP]
[Dùng HTTP]
[Dùng IPSec]
[Cài Đặt Số Cổng]
[Cỡ MTU]
[Cài Đặt SNMP]
[Dùng Cổng Chuyên Dùng] hoặc [Cài Đặt Cổng Chuyên Dùng]
[PPháp XNhận Cổg Chuyên Dùg] hoặc [Phương Pháp Xác Nhận Cổng Chuyên Dùng]
[TG Chờ Kết Nối khi Khởi Động] hoặc [Thời Gian Đang Chờ Kết Nối khi Khởi Động]
[C.Đặt Trình Đ.Khiển Ethernet]
[Dùng IEEE 802.1X] hoặc [Cài Đặt IEEE 802.1X]
[Cài Đặt Tường Lửa]
[Cài Đặt Quản Lý Thiết Bị] hoặc [Bật/Tắt Cài Đặt Quản Lý Thiết Bị]
[Dịch Vụ Giám Sát] (Mẫu LCD Đen Trắng)
[RMT-SW]
[Khởi Tạo Cài Đặt Mạng]
*1 [Lệnh PING] là “.”
*2 Đối với Mẫu LCD đen trắng, cài đặt này được bao gồm trong [Cài Đặt IPv4] và [Cài Đặt IPv6].

[Giao Diện Bên Ngoài]

Cài đặt
Nhập và Xuất
[Cài Đặt USB]

[Khả Năng Truy Cập]

Cài đặt
Nhập và Xuất
[Đảo Ngược Màu Màn Hình]
[Độ sáng]
[Độ tương phản]*1
[Thời Gian Hiển Thị Thông Báo]
[Tốc Độ Cuộn]*1
[Kiểu Di Chuyển Con Trỏ]*1
*1 Chỉ đối với Mẫu LCD đen trắng

[Cài Đặt Âm Lượng] (Mẫu LCD Đen Trắng)

Cài đặt
Nhập và Xuất
[Âm Báo Nhập]
[Âm Báo Nhập Không Hợp Lệ]
[Âm Báo Bổ Sung Vật Phẩm]
[Âm Báo Cảnh Báo]
[Âm Báo Hoàn Tất Công Việc]
[Cảnh Báo Tiết Kiệm Năng Lượng]
9C20-088