[Quản Lý Dữ Liệu]

Quản lý hoặc khởi tạo dữ liệu và cài đặt trên máy.
* Các giá trị trong văn bản in đậm màu đỏ là cài đặt mặc định đối với từng mục.

[Nhập/Xuất]

[Menu] [Cài Đặt Quản Lý] [Quản Lý Dữ Liệu]
Nhập hoặc xuất các cài đặt khác nhau.
Khi nhập hoàn tất, máy sẽ tự động khởi động lại.
Để nhập hoặc xuất bằng cách sử dụng bảng điều khiển, hãy sử dụng thiết bị bộ nhớ USB. Cắm Và Tháo Thiết Bị Bộ Nhớ USB
Để nhập hoặc xuất các mục cụ thể, hãy sử dụng Remote UI từ máy tính. Nhập Và Xuất Cài Đặt
[Nhập]
[Xuất]

[Bật Prod. Ext'd Survey Program] hoặc [Bật Product Extended Survey Program]

[Menu] [Cài Đặt Quản Lý] [Quản Lý Dữ Liệu]
Chỉ định có sử dụng Chương Trình Khảo Sát Mở Rộng Sản Phẩm (chương trình để khảo sát việc sử dụng máy) hay không.
Chương Trình Khảo Sát Mở Rộng Sản Phẩm được cài đặt đồng thời với trình điều khiển. Chương trình này tự động gửi cập nhật hằng tháng về thông tin sử dụng thiết bị cho Canon trong khoảng thời gian 10 năm. Chương trình này không gửi thông tin cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào khác ngoài thông tin được thể hiện ở trên.
[Tắt]
[Bật]

[Khởi Tạo Mã Khóa và Chứng Nhận]

[Menu] [Cài Đặt Quản Lý] [Quản Lý Dữ Liệu]
Khởi tạo các cài đặt khóa và chứng chỉ cũng như cài đặt chứng chỉ CA, và xóa tất cả các khóa và chứng chỉ không phải là loại đã cài đặt trước. Khởi tạo các Cài đặt và Dữ liệu cụ thể

[Khởi tạo Menu]

[Menu] [Cài Đặt Quản Lý] [Quản Lý Dữ Liệu]
Khởi tạo cài đặt [Menu] trên màn hình [Home]. Chọn các cài đặt sẽ được khởi tạo. Khởi tạo các Cài đặt và Dữ liệu cụ thể
[Sở thích]
[Điều Chỉnh/Bảo Trì]
[Cài Đặt Chức Năng]
[Cài Đặt Quản Lý]
[Khởi Tạo Tất Cả]
9C20-084