Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây Bằng Cách Tìm Kiếm Bộ Định Tuyến (Phương Pháp Thiết Lập Điểm Truy Cập)

Tìm kiếm bộ định tuyến mạng LAN không dây (điểm truy cập) để kết nối, và nhập khóa bảo mật mạng.
Khi bạn kết nối với phương pháp thiết lập điểm truy cập, các phương pháp xác thực và mã hóa sau đây sẽ được đặt:
Phương pháp xác thực WEP: Hệ Thống Mở
Mã hóa cho WPA/WPA2: AES-CCMP hoặc TKIP được thiết đặt tự động theo bộ định tuyến mạng LAN không dây đã chọn.
Để chỉ định phương pháp xác thực hoặc mã hóa khác, hãy sử dụng phương pháp thiết lập thủ công để kết nối. Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây Bằng Cách Cài Đặt Chi Tiết (Phương Pháp Thiết Lập Thủ Công)
Bạn cần có quyền quản trị viên để kết nối với mạng LAN không dây.

Mẫu Bảng Cảm ứng

Chuẩn Bị Cần thiết
Chuẩn bị thông tin của bộ định tuyến mạng LAN không dây (SSID hoặc khóa bảo mật mạng) mà bạn muốn kết nối, và giữ ở gần. Thông Tin Bộ Định Tuyến Mạng LAN Không Dây Cần Thiết Để Kết Nối
Khi kết nối với bộ định tuyến mạng LAN không dây hỗ trợ WPA-EAP hoặc WPA2-EAP cho tiêu chuẩn bảo mật, hãy đặt IEEE 802.1X. Sử Dụng IEEE 802.1X
1
Trên bảng điều khiển, nhấn [Cài Đặt Mạng LAN Không Dây] trong màn hình [Home]. Màn hình [Home]
Màn hình [Chọn Mạng] được hiển thị.
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn [Đăng Nhập]. ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
Nếu thông báo [Bạn có muốn bật LAN không dây?] xuất hiện, hãy nhấn [Có].
Nếu thông báo [Không thể tìm thấy điểm truy cập.] xuất hiện, hãy kiểm tra xem bộ định tuyến có thể phát hiện được hay không. Không Thể Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây
2
Chọn SSID của mạng LAN không dây mà bạn muốn kết nối.
Màn hình nhập Khóa Bảo Mật Mạng được hiển thị.
Khi chọn SSID của bộ định tuyến mạng LAN không dây hỗ trợ WPA-EAP hoặc WPA2-EAP cho tiêu chuẩn bảo mật, thông báo [Để kết nối, các giá trị được định cấu hình trong Cài Đặt IEEE 802.1X sẽ được áp dụng.] sẽ xuất hiện. Nhấn [OK], và chuyển sang Bước 4.
Nếu bạn không thể tìm thấy bộ định tuyến mạng LAN không dây mà bạn muốn kết nối, hãy kiểm tra xem bộ định tuyến có thể phát hiện được hay không. Không Thể Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây
3
Nhập khóa bảo mật mạng, và nhấn [Áp Dụng].
4
Khi [Đã kết nối.] được hiển thị trên bảng điều khiển, hãy nhấn [Đóng].
Khi máy được kết nối với mạng LAN không dây, [] xuất hiện trên màn hình [Home] và màn hình của từng chức năng.
5
Chờ vài phút.
Theo mặc định, địa chỉ IP được đặt tự động.
Để sử dụng một địa chỉ IP cụ thể, hãy đặt địa chỉ này theo cách thủ công.
Thiết Đặt Địa Chỉ IPv4
Thiết Đặt Địa Chỉ IPv6
Nếu Thông Báo Lỗi Xuất Hiện Trong Quá Trình Thao Tác Và Không Thể Thiết Lập Kết Nối
Nhấn [Đóng], kiểm tra thông tin (SSID hoặc khóa bảo mật mạng) của bộ định tuyến mạng LAN không dây mà bạn muốn kết nối, và lặp lại quy trình bắt đầu từ Bước 2.

Mẫu LCD Đen Trắng

Chuẩn Bị Cần thiết
Chuẩn bị thông tin của bộ định tuyến mạng LAN không dây (SSID hoặc khóa bảo mật mạng) mà bạn muốn kết nối, và giữ ở gần. Thông Tin Bộ Định Tuyến Mạng LAN Không Dây Cần Thiết Để Kết Nối
Khi kết nối với bộ định tuyến mạng LAN không dây hỗ trợ WPA-EAP hoặc WPA2-EAP cho tiêu chuẩn bảo mật, hãy đặt IEEE 802.1X. Sử Dụng IEEE 802.1X
1
Trên bảng điều khiển, chọn [CĐặt Mạng LAN Ko Dây] trong màn hình [Home] và nhấn . Màn hình [Home]
Màn hình [Chọn Mạng] được hiển thị.
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn . ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
Nếu thông báo [Bật LAN không dây?] xuất hiện, hãy chọn [Có] và nhấn .
Nếu thông báo [Không thể tìm thấy điểm truy cập.] xuất hiện, hãy kiểm tra xem bộ định tuyến có thể phát hiện được hay không. Không Thể Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây
2
Chọn SSID của mạng LAN không dây bạn muốn kết nối, và nhấn .
Màn hình nhập Khóa Bảo Mật Mạng được hiển thị.
Khi chọn SSID của bộ định tuyến mạng LAN không dây hỗ trợ WPA-EAP hoặc WPA2-EAP cho tiêu chuẩn bảo mật, thông báo [Các giá trị Cài Đặt IEEE 802.1X sẽ được áp dụng để kết nối.] sẽ xuất hiện. Nhấn , và chuyển sang Bước 4.
Nếu bạn không thể tìm thấy bộ định tuyến mạng LAN không dây mà bạn muốn kết nối, hãy kiểm tra xem bộ định tuyến có thể phát hiện được hay không. Không Thể Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây
3
Nhập khóa bảo mật mạng, và nhấn [<Áp Dụng>]  .
4
Nhấn [Có]  .
5
Khi [Đã kết nối] được hiển thị trên bảng điều khiển, hãy nhấn .
Khi máy được kết nối với mạng LAN không dây, [] sẽ xuất hiện trên màn hình [Home].
6
Chờ vài phút.
Theo mặc định, địa chỉ IP được đặt tự động.
Để sử dụng một địa chỉ IP cụ thể, hãy đặt địa chỉ này theo cách thủ công.
Thiết Đặt Địa Chỉ IPv4
Thiết Đặt Địa Chỉ IPv6
Nếu Thông Báo Lỗi Xuất Hiện Trong Quá Trình Thao Tác Và Không Thể Thiết Lập Kết Nối
Nhấn , kiểm tra thông tin (SSID và khóa bảo mật mạng) của bộ định tuyến mạng LAN không dây mà bạn muốn kết nối, và lặp lại quy trình bắt đầu từ Bước 2.
9C20-01A