Canon PageComposer

ניתן לשלב מספר קבצים שנוצרו עם יישומים שונים לקובץ אחד להדפסה.
המסך הראשי של Canon PageComposer נפתח בעת הדפסה באמצעות הפונקציה [עריכה ותצוגה מקדימה] של מנהל ההתקן.

[קובץ] תפריט

[הדפסה]/[] (הדפסה)
מדפיס את הקבצים שנבחרו.
[דוגמת הדפסה]/[] (דוגמת הדפסה)
מבצע הדפסת הגהה של הקבצים שנבחרו.
[תצוגה מקדימה של הדפסה]/[] (תצוגה מקדימה של הדפסה)
מציג תצוגה מקדימה של הקובץ שנבחר.
[יציאה]
סוגר את מסך Canon PageComposer הראשי.

[עריכה] תפריט

[מחיקה]/[] (מחיקה של מסמך)
מוחק את הקבצים שנבחרו.
[שכפל]/[] (שכפל מסמך)
משכפל את הקבצים שנבחרו.
[שילוב]/[] (שילוב מסמכים) > תיבת דו-שיח [שילוב]
משלב את הקבצים המרובים שנבחרו לאחד, ומאפשר לך לציין שם ולהגדיר את ההגדרות של הקובץ המשולב.
[+][-]
[פיצול]/[] (הפרדת מסמכים)
מפריד את הקובץ שנבחר ששילבת.
[‎‎שינוי הגדרות הדפסה]/[] (שינוי הגדרות הדפסה) > תיבת דו-שיח [שינוי הגדרות הדפסה]
משנה את השם וההגדרות של הקובץ שנבחר.
[+][-]
[בחר הכל]
בוחר את כל הקבצים ברשימה.

[העבר אל] תפריט

[עליון]/[הקודם]/[הבא]/[אחרון]
[] (עליון)/[] (הקודם)/[] (הבא)/[] (אחרון)
מאפשר לך לשנות את הסדר על ידי הזזת הקבצים שנבחרו.

[עזרה] תפריט

[עזרה]
מציג את העזרה המקוונת.
[אודות]
מציג את הגרסה של Canon PageComposer.

נושאים קשורים