הדפסת קבצים ביחד

ניתן לשלב מספר קבצים לקובץ אחד ולהדפיס אותו. ניתן לשנות את הגדרות ההדפסה לעריכת הקובץ המשולב באמצעות Canon PageComposer.
כאן, יוסבר ההליך לביצוע פעולות מהסמלים בסרגל הכלים של Canon PageComposer. ניתן גם לבצע פעולות מהתפריט.
1.
הצג את הגיליון המתאים ממסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן.
2.
בחר [עריכה ותצוגה מקדימה] מתוך [שיטת פלט] ← לחץ על [אישור].
אם ברצונך להגדיר את שיטת הפלט עבור הקובץ המשולב, לחץ על [פרטים] ← בחר את שיטת הפלט מתוך [שיטת פלט לאחר עריכה ותצוגה מקדימה] ← לחץ על [אישור].
3.
לחץ על [אישור] במסך הגדרות ההדפסה ← לחץ על [הדפסה] או [אישור] במסך ההדפסה.
המסך הראשי Canon PageComposer מוצג.
4.
חזור על שלבים 1 עד 3 עבור כל קובץ שברצונך לשלב.
5.
במסך הראשי Canon PageComposer, בחר את הקבצים שברצונך לשלב מהרשימה ← לחץ על [] (שילוב מסמכים).
6.
בתיבת הדו-שיח [שילוב], הגדר שם ב-[שם מסמך] אם נדרש.
7.
אם ברצונך לשנות את הגדרות ההדפסה, לחץ על גיליון [הגדרות הדפסה] ← הגדר את הפריטים הדרושים ← לחץ על [שילוב].
אתה יכול לבדוק את ההגדרות הנוכחיות בתצוגה המקדימה.
אם ברצונך למחוק עמוד, בחר את העמוד בתצוגה המקדימה ← לחץ על [מחיקה].
8.
במסך הראשי Canon PageComposer, בחר את הקובץ המשולב ← לחץ על [] (הדפסה).

נושאים קשורים