שינוי הגדרות ההדפסה של הקובץ המשולב

ניתן לשנות את הגדרות ההדפסה של הקובץ המשולב באמצעות Canon PageComposer. בעת עריכת קבצים עם גדלים או פריסות שונות, ניתן לאחד את ההגדרות.
כאן, יוסבר ההליך לביצוע פעולות מהסמלים בסרגל הכלים של Canon PageComposer. ניתן גם לבצע פעולות מהתפריט.
1.
במסך הראשי Canon PageComposer, בחר את הקובץ שאת ההגדרות שלו ברצונך לשנות מהרשימה ← לחץ על [] (שינוי הגדרות הדפסה).
2.
בתיבת הדו-שיח [שינוי הגדרות הדפסה], הגדר שם ב-[שם מסמך] אם נדרש.
3.
לחץ על גיליון [הגדרות הדפסה] ← הגדר את הפריטים הדרושים.
אם ברצונך לאחד את הגדרות גודל הפלט, בחר [עקביות של גודל פלט] ← בחר גודל נייר.
אם ברצונך לאחד את הגדרות פריסת העמוד, בחר [עקביות פריסה] ← בחר הגדרת פריסה.
4.
אם ברצונך להגדיר מאיפה להתחיל להדפיס את הקובץ הבא בעת שילוב קבצים, בחר [הדפס מסמך הבא מ] ← בחר פריט.
5.
אם ברצונך לציין הגדרות מפורטות במסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן, לחץ על [פרטים] ← ציין את ההגדרות הרלוונטיות ← לחץ על [אישור].
6.
בתיבת הדו-שיח [שינוי הגדרות הדפסה], לחץ על [אישור].

נושאים קשורים