התקנה באמצעות יציאת WSD

קטע זה מסביר את ההליך לחיפוש התקנים ברשת מרשימת המדפסות של Windows באמצעות יציאת WSD ‏(Web Services on Devices) והתקנת מנהל ההתקן.
חשוב
אם ברצונך להתקין מספר מנהלי התקנים, שתף יציאה TCP/IP רגילה. לא ניתן להתקין מספר מנהלי התקנים באמצעות יציאת WSD.

דרישות מקדימות

דרישות מערכת
בחירת שפת תיאור העמוד (חבר והפעל) הגדרת הפונקציה של המכשיר
הגדר את [בחירת PDF (חבר והפעל)] במכשיר כך שיתאים להתקן שבו אתה משתמש. לפרטים על שיטת ההגדרה, עיין במדריך של המכשיר.
התקנה על ידי ציון PORT או כתובת IP
ציין יציאה זמנית ([LPT1] וכו') והתקן את מנהל ההתקן.

תהליכים

להתקנה מ-[ הגדרות] בתפריט התחל

1.
הצג [מכשירים] > [מדפסות וסורקים] ← לחץ על [הוסף מדפסת או סורק].
2.
בחר את מכשיר היעד ← לחץ על [הוסף התקן].

להתקנה מ-[לוח הבקרה]

1.
הצג [‏‏התקנים ומדפסות] ← לחץ על [‏‏הוסף התקן].
2.
בחר את מכשיר היעד ← לחץ על [‏‏הבא].
במהלך ההתקנה, אחד מפרופילי התצורה [תצורה בסיסית] ו-[תצורה בסיסית (תואמת)] יוגדר.
הגדר את פרטי המכשיר לאחר השלמת ההתקנה. כדי להפעיל את הפונקציות של המכשיר, שנה לפרופיל התצורה התואם למכשיר שבו אתה משתמש והגדר את פונקציית ההתקן ואת פרטי האפשרויות.
לפרטים על אופן הגדרת מידע ההתקן, עיין בעזרה.
הערה
אם תתקין באמצעות יציאת WSD, ייתכן שלא תוכל לאחזר מידע על המכשיר, בהתאם למכשיר המחובר.
לאחר השלמת ההתקנה באמצעות יציאת WSD, ההתקן שנוסף לרשימת המדפסות של Windows במהלך ההתקנה תוך ציון היציאה הזמנית אינו נחוץ. בחר את ההתקן להסרה ברשימת המדפסות של Windows, ולאחר מכן בחר [הסר התקן], או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן ובחר בתפריט להסרה.
עיין בהליך לעיל כיצד להציג את רשימת המדפסות של Windows.

נושאים קשורים