> ניקוי חסימות נייר > אודות חסימות נייר > חסימות נייר במקור נייר
54AS-00A

חסימות נייר במקור נייר

הסר את הנייר שנתקע בהתאם להליך שמתאים למיקום שבו הנייר נתקע.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
מגש רב-תכליתי חסימות נייר במגש הרב-תכליתי
מגירת נייר חסימות נייר במגירת הנייר
חריץ הזנה ידנית חסימות נייר בחריץ ההזנה הידנית
מגירת נייר חסימות נייר במגירת הנייר

חסימות נייר במגש הרב-תכליתי

אם נטען נייר במגש, הוצא אותו תחילה. אם לא ניתן להוציא נייר תקוע בקלות, אל תמשוך אותו בכוח, אלא פעל בהתאם להליך של מיקום חסימת נייר שונה המופיע בהודעה.
1
הוצא את הנייר שנתקע במגש הרב-תכליתי.
1
משוך בעדינות את הנייר.
2
סגור את המגש.
2
הוצא את הנייר שנתקע מתוך המכשיר.
1
משוך החוצה את מגירת הנייר עד שתיעצר, והוצא אותה תוך הרמת הצד הקדמי.
2
לחץ על הלחצן הירוק.
מוביל התנועה מונמך.
3
משוך בעדינות את הנייר.
3
דחף את מוביל התנועה חזרה פנימה.
דחף את מוביל התנועה היטב עד שייכנס למקומו בנקישה.
4
הגדר את מגירת הנייר.
בעת הכנסת מגירת הנייר כאשר האפשרות <Notify to Check Paper Settings> מוגדרת <On>, יופיע מסך אישור.
5
בחר <Yes> כאשר ההודעה <Is all of the jammed paper removed?‎> מוצגת במסך.
כאשר ההליכים עבור חסימת נייר באזור הפלט מוצגים במסך. Pחסימות נייר בצד הקדמי והאחורי (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

חסימות נייר בחריץ ההזנה הידנית

אם לא ניתן להוציא נייר תקוע בקלות, אל תמשוך אותו בכוח, אלא פעל בהתאם להליך של מיקום חסימת נייר שונה המופיע בהודעה.
1
משוך החוצה את מגירת הנייר עד שתיעצר, והוצא אותה תוך הרמת הצד הקדמי.
2
הסר את מובילי התנועה.
החזק את התחתית של חריץ ההזנה הידנית ומשוך החוצה את מוביל התנועה.
3
משוך בעדינות את הנייר.
4
הכנס בזהירות את מוביל התנועה ישר פנימה.
דחף חזרה את מוביל התנועה בחוזקה עד שייכנס למקומו בנקישה.
5
הגדר את מגירת הנייר.
בעת הכנסת מגירת הנייר כאשר האפשרות <Notify to Check Paper Settings> מוגדרת <On>, יופיע מסך אישור.
6
בחר <Yes> כאשר ההודעה <Is all of the jammed paper removed?‎> מוצגת במסך.

חסימות נייר במגירת הנייר

אם לא ניתן להוציא נייר תקוע בקלות, אל תמשוך אותו בכוח, אלא פעל בהתאם להליך של מיקום חסימת נייר שונה המופיע בהודעה.
1
משוך החוצה את מגירת הנייר עד שתיעצר, והוצא אותה תוך הרמת הצד הקדמי.
2
משוך בעדינות את הנייר.
כאשר מודול מגירת ההזנה האופציונלי מחובר, משוך בעדינות את הנייר באותה דרך.
3
הגדר את מגירת הנייר.
בעת הכנסת מגירת הנייר כאשר האפשרות <Notify to Check Paper Settings> מוגדרת <On>, יופיע מסך אישור.
4
בחר <Yes> כאשר ההודעה <Is all of the jammed paper removed?‎> מוצגת במסך.