> ניקוי חסימות נייר > אודות חסימות נייר
54AS-007

אודות חסימות נייר

אם נתקע נייר, <Paper jammed.‎> מופיע במסך. בחר <Next> כדי להציג פתרונות פשוטים.
אם קשה להבין את ההליכים שבתצוגה, עיין בסעיפים הבאים כדי לנקות חסימות נייר.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
מזין חסימת נייר במזין
מגש פלט חסימות נייר ביחידה הראשית
המגש הרב-תכליתי/מגירת הנייר חסימות נייר במקור נייר
הצד האחורי חסימות נייר ביחידה הראשית
חשוב
בעת הוצאת נייר שנתקע, אל תכבה את המכשיר.
כיבוי המכשיר מוחק את הנתונים המודפסים. היזהר במיוחד בעת קבלת מסמכים בפקס.
אם נייר נקרע
הוצא את כל פיסות הנייר כדי למנוע מהן להיתקע במכשיר.
אם נייר נתקע שוב ושוב
הקש באמצעות ערמת הנייר על משטח שטוח כדי ליישר את קצוות הנייר לפני טעינתו במכשיר.
בדוק שהנייר מתאים למכשיר.
בדוק שלא נותרו פיסות נייר תקועות במכשיר.
אל תסיר בכוח נייר תקוע במכשיר.
הוצאה בכוח של הנייר עלולה לפגוע בחלקים. אם אינך מצליח להוציא את הנייר, פנה לסוכן Canon המקומי המורשה או לקו העזרה של Canon. כאשר לא ניתן לפתור בעיה