Cài đặt bằng Chương trình cài đặt

Phần này giải thích quy trình cài đặt bằng chương trình cài đặt trong DVD-ROM được cung cấp hoặc được chương trình cài đặt được tải xuống từ trang web.
Chọn quy trình thích hợp nhất với cấu hình kết nối thiết bị và phương pháp cài đặt.