[Cài Đặt Dễ Dàng] Từ DVD-ROM (Kết nối USB)

Phần này giải thích quy trình cài đặt thiết bị kết nối bằng USB với [Cài Đặt Dễ Dàng] từ DVD-ROM được cung cấp. Trong quy trình này, cũng như trình điều khiển MF, phần mềm chuẩn và hướng dẫn điện tử cũng được cài đặt.

Điều kiện tiên quyết

Yêu cầu Hệ thống
Chuẩn bị và Thận trọng khi Cài đặt
Khi khởi động máy tính, đăng nhập với tư cách là thành viên của Administrators.
[Bàn làm việc] màn hình hiển thị (khi sử dụng Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Cáp USB không kết nối được
Kết nối cáp USB theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu bạn đã kết nối cáp USB và cài đặt, tháo cáp USB và cài đặt lại. Ngoài ra, cáp USB không được cung cấp kèm theo sản phẩm này. Vui lòng tự chuẩn bị.

Quy trình

1.
Tắt thiết bị.
2.
Đưa DVD-ROM vào máy tính → nhấp vào [Cài Đặt Dễ Dàng].
Nếu menu DVD-ROM không được hiển thị, nhấp vào "Mở chi tiết" sau.
[+][-]
3.
Nếu màn hình [Chọn Loại Kết Nối] được hiển thị, chọn [Kết Nối USB] → nhấp vào [Tiếp].
4.
Nhấp vào [Cài Đặt].
5.
Đọc thỏa thuận cấp phép → nhấp vào [Có].
6.
Chọn ngôn ngữ → nhấp vào [Tiếp].
7.
Khi màn hình sau xuất hiện, kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB → bật thiết bị.
Nếu bạn không thể xác nhận kết nối giữa thiết bị và máy tính, nhấp vào "Mở chi tiết".
[+][-]
8.
Nhấp vào [Thoát].
9.
Cài đặt phần mềm theo hướng dẫn trên màn hình.
10.
Lấy DVD-ROM ra, chọn [Khởi Động Lại Máy Tính Ngay Bây Giờ (Khuyến cáo)], và nhấp vào [Khởi động lại].
Nếu cài đặt đúng, một biểu tượng trình điều khiển MF hoặc phần mềm sẽ được hiển thị tại các vị trí hiển thị tiếp theo. Nếu biểu tượng không hiển thị, gỡ cài đặt trình điều khiển MF hoặc phần mềm và cài đặt lại.
Đối với trình điều khiển máy in hoặc trình điều khiển máy fax:
Windows Panel Điều khiển > [Thiết bị và Máy in].
Đối với trình điều khiển máy quét:
Windows Panel Điều khiển > [Máy quét và Máy quay/chụp].
Đối với MF Scan Utility:
Khi sử dụng Windows 10:
Menu Start > Danh sách ứng dụng
Khi sử dụng một phiên bản khác với Windows 10:
[Bắt đầu] menu > Danh sách ứng dụng hoặc chương trình > [Canon] thư mục > [MF Scan Utility] thư mục
Đối với phần mềm khác hoặc hướng dẫn điện tử:
Thanh tác vụ hoặc màn hình [Bàn làm việc]

Chủ đề liên quan