[Cài Đặt Tùy Chỉnh] Từ DVD-ROM (Kết nối mạng)

Phần này giải thích quy trình tự động tìm kiếm thiết bị trên mạng và cài đặt với [Cài Đặt Tùy Chỉnh] từ DVD-ROM được cung cấp. Với quy trình này, bạn có thể chỉ định phần mềm và hướng dẫn mà bạn muốn cài đặt.

Điều kiện tiên quyết

Yêu cầu Hệ thống
Môi trường mạng TCP/IP
Nếu bạn không biết môi trường mạng mình đang sử dụng, kiểm tra với người quản trị mạng.
Thiết bị phải ở trên cùng một subnet như máy tính bạn đang sử dụng.
Chuẩn bị và Thận trọng khi Cài đặt
Khi khởi động máy tính, đăng nhập với tư cách là thành viên của Administrators.
[Bàn làm việc] màn hình hiển thị (khi sử dụng Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Quy trình

1.
Đưa DVD-ROM vào máy tính → nhấp vào [Cài Đặt Tùy Chỉnh].
Nếu menu DVD-ROM không được hiển thị, nhấp vào "Mở chi tiết" sau.
[+][-]
2.
Nếu màn hình [Chọn Loại Kết Nối] được hiển thị, chọn [Kết Nối Mạng] → nhấp vào [Tiếp].
3.
Chọn phần mềm bạn muốn cài đặt → nhấp vào [Cài Đặt].
4.
Đọc thỏa thuận cấp phép → nhấp vào [Có].
5.
Chọn ngôn ngữ → nhấp vào [Tiếp].
6.
Chọn thiết bị bạn đang sử dụng → nhấp vào [Tiếp].
LƯU Ý
Nếu thiết bị không hiển thị trong [Danh Sách Thiết Bị], kiểm tra trạng thái kết nối giữa máy tính và thiết bị và cài đặt địa chỉ IP, và nhấp vào [Cập Nhật Danh Sách Thiết Bị]. Nếu thiết bị vẫn không hiển thị, nhấp vào [Tìm Kiếm theo Địa Chỉ IP] → nhập địa chỉ IP của thiết bị → nhấp vào [OK]. Để biết phương pháp xác nhận địa chỉ IP, tham khảo hướng dẫn của thiết bị.
7.
Chọn trình điều khiển để cài đặt → nhấp vào [Tiếp] → cài đặt nếu cần thiết.
Nếu một danh sách trình điều khiển tương ứng với ngôn ngữ mô tả trang hiển thị sau khi chọn trình điều khiển máy in trên màn hình [Chọn Trình Điều Khiển], chọn trình điều khiển mà bạn sẽ sử dụng.
Nếu bạn muốn sử dụng máy tính đích cài đặt như máy chủ in, chọn các mục sau.
Chọn màn hình [Chọn Trình Điều Khiển] > [Canon Driver Information Assist Service].
Chọn màn hình [Xác Nhận Cài Đặt] > [Sử Dụng dưới dạng Máy In Chia Sẻ] hoặc [Sử Dụng dưới dạng Máy Fax Chia Sẻ].
8.
Kiểm tra cài đặt → nhấp vào [Bắt đầu].
9.
Cài đặt máy in mặc định và in thử.
Khi đặt làm trình điều khiển mặc định: chọn trình điều khiển → nhấp vào [Tiếp]
Khi in thử: chọn hộp chọn của trình điều khiển
10.
Nhấp vào [Thoát].
11.
Nếu bạn chọn MF Scan Utility, kiểm tra hướng dẫn trên màn hình → nhấp vào [Tiếp] nếu bạn muốn tiếp tục cài đặt.
12.
Chọn ngôn ngữ → nhấp vào [Tiếp].
13.
Cài đặt phần mềm theo hướng dẫn trên màn hình → nhấp vào [Tiếp].
14.
Lấy DVD-ROM ra, chọn [Khởi Động Lại Máy Tính Ngay Bây Giờ (Khuyến cáo)], và nhấp vào [Khởi động lại].
Nếu cài đặt đúng, một biểu tượng trình điều khiển MF hoặc phần mềm sẽ được hiển thị tại các vị trí hiển thị tiếp theo. Nếu biểu tượng không hiển thị, gỡ cài đặt trình điều khiển MF hoặc phần mềm và cài đặt lại.
Đối với trình điều khiển máy in hoặc trình điều khiển máy fax:
Windows Panel Điều khiển > [Thiết bị và Máy in].
Đối với trình điều khiển máy quét:
Windows Panel Điều khiển > [Máy quét và Máy quay/chụp].
Đối với MF Scan Utility:
Khi sử dụng Windows 10:
Menu Start > Danh sách ứng dụng
Khi sử dụng một phiên bản khác với Windows 10:
[Bắt đầu] menu > Danh sách ứng dụng hoặc chương trình > [Canon] thư mục > [MF Scan Utility] thư mục
Đối với phần mềm khác hoặc hướng dẫn điện tử:
Thanh tác vụ hoặc màn hình [Bàn làm việc]

Chủ đề liên quan