Výběr papíru

Jako příklad v této části uvádíme postup pro tisk souborů uložených ve schránce.
DŮLEŽITÉ
Dbejte na to, abyste správně nastavili typ papíru. Nesprávné nastavení typu papíru by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu obrazu. Navíc by se mohla ušpinit fixační jednotka nebo by mohlo dojít k zachycení papíru a byla by nutná servisní oprava.

1.
Stiskněte →[Přístup k ulož. souborům] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
3.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
4.
Stiskněte [Vybrat papír] → vyberte požadovaný papír pro tisk.
POZNÁMKA
Pokud se papír pro aktuálně zpracovávanou úlohu podává z Vložený podavač B1, pak lze papír pro další úlohu vybrat z [Změnit papír víceúč. přihr.]. (Viz část "Rezervování tiskové úlohy při použití Vložený podavač B1.")
Stisknete-li [Detaily], , zobrazí se podrobné informace o vybraném papíru.
Stisknete-li , můžete přepnout na zobrazení ilustrace zařízení. Další informace viz v části "Změna výchozího displeje obrazovky seznamu výběru papíru ."
Výběr velkosti papíru uloženého v zásuvce na papír:
Výběr velkosti papíru uloženého v Vložený podavač B1:
Výběr velkosti papíru uloženého v zásuvce na papír:
Vyberte požadovanou velikost papíru.
Můžete vybrat volbu [Auto] a stroj bude vybírat velikost papíru automaticky.
POZNÁMKA
Je-li volba [Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp] nastavena pro určitý zdroj papíru na Vyp, nelze v režimu Automatický výběr papíru zhotovovat výtisky na papír uložený v tomto zdroji papíru. (Viz část "Zapnutí automatického výběru zásuvky na papír.") I když bude volba [Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp] pro příslušný zdroj papíru nastavena na Zap, může se stát, že se automatický výběr papíru neprovede, a to v závislosti na typu papíru. Chcete-li papír uložit do zásuvky na papír, u které nelze provádět automatický výběr papíru, vyberte zásuvku na papír ručně a proveďte tisk.
indikuje, že je papír uložen vertikálně, a indikuje, že je papír uložen horizontálně. Přípona <R> (jako např. u A5R) používaná při označování velikosti papíru znamená, že se papír do zásuvky na papír nebo do Vložený podavač B1 ukládá horizontálně.
Jako papír nestandardní velikosti (vlastní velikosti) lze použít papír velikosti 100 mm x 148 mm až 330,2 mm x 487,7 mm.
Chcete-li použít papír nestandardní velikosti, musíte velikost papíru nejprve uložit do systému stroje.(Viz část "Ukládání/úprava/mazání vlastních velikostí papíru.")
Výběr velkosti papíru uloženého v Vložený podavač B1:
Vyberte Vložený podavač B1.
Vyberte papír aktuálně uložený ve Vložený podavač B1, jak je znázorněno níže.
POZNÁMKA
Pokud papír uložený v Vložený podavač B1 není papír, který chcete zadat, papír odeberte a do Vložený podavač B1 uložte papír, který chcete zadat. (Viz část "Vložení papíru do Vložený podavač B1.")
Pokud se papír pro aktuálně zpracovávanou úlohu podává z Vložený podavač B1, pak lze papír pro další úlohu vybrat z [Změnit papír víceúč. přihr.]. (Viz část "Rezervování tiskové úlohy při použití Vložený podavač B1.")
5.
Stiskněte [OK].

DŮLEŽITÉ
Chcete-li tisknout naskenovaný dokument, pro který byla v položce Výběr velikosti dokumentu zadaná velikost [A3+], uložte do zdroje papír velikosti 305 mm x 457 mm nebo 320 mm x 450 mm (SRA3).
POZNÁMKA
Nastavíte-li volbu [Výchozí víceúčelové přihrádky] na Zap v [Možnosti] (Nastavení/Uložení), zobrazí se uložené výchozí hodnoty. (Viz část "Uložení výchozího nastavení víceúčelové přihrádky.")
Instrukce k vkládání papíru do Vložený podavač B1 viz v části "Vložení papíru do Vložený podavač B1."
Bližší informace o typech papíru viz v části "Použitelný papír."
Následující velikosti papíru lze použít pouze při tisku souboru uloženého do schránky: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3) nebo vlastní velikost.
18JF-175