Tiedoston lähettäminen Muistivastaanottolokerosta

1.
Paina  → [Faksi/I-fak- silokero] → [Muistivast.lokero].
2.
Paina [Muistivast.lokero].
3.
Valitse tiedosto jonka haluat lähettää → paina [Lähetä].
Valitaksesi kaikki tiedostot (enintään 32 tiedostoa ylhäältä alkaen), paina [Valitse kaikki (Enint. 32 asiak.)]. (Jos valitset tiedoston, painikkeeseen tulee teksti [Poista valinta].)
HUOMAUTUS
Enintään 32 tiedostoa voidaan valita ja lähettää samanaikaisesti.
Enintään 999 sivua voidaan lähettää samanaikaisesti.
4.
Määritä vastaanottaja.
Jos vastaanottaja on tallennettu Osoitekirjaan:
Tutustu seuraavaan, riippuen osoitekirjan tyypistä.
Skannaa ja lähetä:
Faksi:
Jos vastaanottaja on tallennettu Pikavalintapainikkeeseen:
S-posti/I-Faksi/Tiedostopalvelin:
Faksi:
Jos vastaanottajaa ei ole tallennettu Osoitekirjaan:
Tutustu seuraaviin toimintaohjeisiin määritettävän osoitteen tai palvelimen mukaan.
Jos vastaanottaja on tallennettu Suosikkiasetuksiin:
Jos haluat määrittää oman henkilökohtaisen kansiosi vastaanottajaksi.
Jos haluat määrittää oman s-postiosoitteesi vastaanottajaksi:
Jos haluat määrittää Cc ja/tai Bcc -osoitteita:
TÄRKEÄÄ
Jos asetat osoitetyypin asentoon 'Kyllä' kohdassa [Rajoita uusien vast.ott. määrää], et voi syöttää uusia sen tyyppisiä vastaanottajia. Valitse tallennettu vastaanottaja käyttämällä Paikallista osoitekirjaa, Etäosoitekirjaa, LDAP-palvelinta kohdassa [Osoitekirja] tai painamalla pikavalintapainiketta kohdassa [Pikavalinta]. (Katso "Lähetystoiminnon rajoittaminen.")
HUOMAUTUS
Voit määrittää enintään 256 vastaanottajaa samalla kerralla. Jos ryhmäosoite kuitenkin on määritetty vastaanottajalle, kukin ryhmään tallennettu osoite lasketaan yhdeksi vastaanottajaksi.
Jos yrität lähettää tiedostopalvelimelle jossa [Vahvista ennen lähetystä.] on asennossa 'Kyllä', avautuu ikkuna joka kehottaa syöttämään salasanan. Jos näin käy, syötä palvelimen salasana. Et voi lähettää ryhmäosoitteeseen joka sisältää tiedostopalvelimen, jossa [Vahvista ennen lähetystä.] on asennossa 'Kyllä'. (Katso "Tiedostopalvelimen osoitteen tallentaminen.")
Jos haluat automaattisesti poistaa valitun tiedoston sen jälkeen kun se on lähetetty, paina [Poista tied. läh. jälkeen].
Et voi tulostaa tai tallentaa tiedostoa lokeroon kun sitä lähetetään.
Jos valittu vastaanottaja on ryhmäosoite johon sisältyy lokero, lähetettävää tiedostoa ei lähetetä (eikä tallenneta) kyseiseen lokeroon.
5.
Paina tiedostomuoto-painiketta → valitse tiedostomuoto→ paina [OK].
Tämä vaihe on tarpeeton jos valitset Faksi- tai I-faksivastaanottajan.
TÄRKEÄÄ
Jokin tiedostomuoto voi vaatia lisävarustetta. Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
HUOMAUTUS
Lisätietoja tiedostomuodoista, katso "Tiedostomuodon määrittäminen."
6.
Paina [Lisäasetukset] → määritä haluamasi lisäasetus → paina [Sulje].
HUOMAUTUS
Tietoja lisäasetuksista, katso"Skannaa ja lähetä" tai "Faksin lähettäminen."
7.
Paina [Aloita lähetys].
18F1-18S