Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Για το υλικολογισμικό, επιλέξτε τη μέθοδο ενημέρωσης ανάλογα με την κατάσταση εγκατάστασης της συσκευής. Υπάρχουν δύο μέθοδοι ενημέρωσης: ο ένας είναι η πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού στο Διαδίκτυο από τη συσκευή και εκτέλεση της ενημέρωσης εάν η τρέχουσα εγκατεστημένη έκδοση στη συσκευή δεν είναι η πιο πρόσφατη. Ο άλλος είναι η πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού στο Διαδίκτυο από υπολογιστή και εκτέλεση της ενημέρωσης από τον υπολογιστή εάν η τρέχουσα εγκατεστημένη έκδοση στη συσκευή δεν είναι η πιο πρόσφατη. Σε περιβάλλον όπου δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω ασύρματου δικτύου LAN, πραγματοποιήστε τη σύνδεση μέσω ενσύρματου δικτύου LAN ή USB και εκτελέστε την ενημέρωση από τον υπολογιστή.
Κατάσταση εγκατάστασης της συσκευής
Τρόπος εγκατάστασης της ενημέρωσης
Ασύρματη σύνδεση LAN
Ενσύρματη σύνδεση LAN
Σύνδεση USB
Σε περιβάλλον IPv6, δεν μπορείτε να εκτελέσετε ενημέρωση υλικολογισμικού. Χρησιμοποιήστε USB για εκ νέου καθορισμό σύνδεσης και εκτελέστε την ενημέρωση από τον υπολογιστή.
Έλεγχος της έκδοσης υλικολογισμικού
Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού από τον πίνακα λειτουργίας της συσκευής. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση εκτελέστηκε σωστά. Έλεγχος της έκδοσης υλικολογισμικού

Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου

Μπορείτε να προσπελάσετε τον διακομιστή της Canon από τη συσκευή για ενημέρωση του υλικολογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Μοντέλο Οθόνης Αφής

1
Επιλέξτε <Ενημέρωση Firmware> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
Πραγματοποιείται έλεγχος για την ύπαρξη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα <Η παρούσα είναι η νεότερη έκδοση firmware.>, δεν υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης του υλικολογισμικού.
2
Εάν εμφανιστεί μια οθόνη άδειας, επιλέξτε <Accept>.
3
Επιλέξτε <OK>.
Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση υλικολογισμικού, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής αυτόματα.
Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή ενώ η επανεκκίνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD

1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις διαχείρισης>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
3
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις απομακρ UI/Ενημέρ υλικολογισμ>  <Ενημέρωση Firmware>.
4
Επιλέξτε <Μέσω Internet>.
Πραγματοποιείται έλεγχος για την ύπαρξη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα <Η παρούσα είναι η νεότερη έκδοση firmware.>, δεν υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης του υλικολογισμικού.
5
Διαβάστε το μήνυμα και επιλέξτε <Ναι>.
6
Εάν εμφανιστεί μια οθόνη άδειας, πατήστε ().
7
Επιλέξτε <OK>.
Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση υλικολογισμικού, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής αυτόματα.
Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή ενώ η επανεκκίνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ενημέρωση από υπολογιστή

Αφού πραγματοποιήσετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης υλικολογισμικού από τον ιστότοπο της Canon, χρησιμοποιήστε το βοήθημα λογισμικού «Εργαλείο υποστήριξης χρήστη». για να εγκαταστήσετε το υλικολογισμικό από τον υπολογιστή. Για τον τρόπο χρήσης του εργαλείου υποστήριξης χρήστη, ανατρέξτε στο «User Support Tool Operation Guide (Οδηγός λειτουργίας Εργαλείου υποστήριξης χρήστη)» που περιλαμβάνεται στο υλικολογισμικό.
Για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής ενημέρωσης υλικολογισμικού
<Μενού>  <Ρυθμίσεις διαχείρισης>  <Άδεια/Άλλο>/<Ρυθμίσεις απομακρ UI/Ενημέρ υλικολογισμ>  <Ενημέρωση Firmware>  <Μέσω PC>  <Ναι>

Έλεγχος της έκδοσης υλικολογισμικού

1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις διαχείρισης>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
3
Επιλέξτε <Άδεια/Άλλο>/<Ρυθμίσεις απομακρ UI/Ενημέρ υλικολογισμ>  <Ενημέρωση Firmware>.
4
Επιλέξτε <Πληροφορίες Έκδοσης>.
Εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.
24YS-052