Ρύθμιση θέσης εκτύπωσης

Αν ένα έγγραφο δεν εκτυπωθεί κεντραρισμένο ή εκτός του εύρους εκτύπωσης, ρυθμίστε τη θέση εκτύπωσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση εκτύπωσης για κάθε πηγή χαρτιού. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση εκτύπωσης στο εύρος -5,0 έως +5,0 mm σε βήματα του 0,1 mm.
Έλεγχος κατεύθυνσης και απόστασης προς ρύθμιση
Κατά τη ρύθμιση της θέσης εκτύπωσης, καθορίστε την κατεύθυνση με «+» και «-» και την απόσταση με «mm». Για την επιλογή <Ρύθμ Κατακόρ (Εμπρός Όψη)>/<Ρύθμ Κατακόρυφα (Πίσω Όψη)>, καθορίστε μια τιμή με πρόσημο «+» για μετατόπιση της θέσης εκτύπωσης στην κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω. Για την επιλογή <Ρύθμιση Οριζ. (Εμπρός Όψη)>/<Ρύθμιση Οριζόντια (Πίσω Όψη)>, καθορίστε μια τιμή με πρόσημο «+» για μετατόπιση της θέσης εκτύπωσης στην κατεύθυνση αριστερά προς δεξιά. Για μετατόπιση στην αντίθεση κατεύθυνση, καθορίστε μια τιμή με πρόσημο «-».
<Ρύθμ Κατακόρ (Εμπρός Όψη)>/<Ρύθμ Κατακόρυφα (Πίσω Όψη)>
 
<Ρύθμιση Οριζ. (Εμπρός Όψη)>/<Ρύθμιση Οριζόντια (Πίσω Όψη)>
1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση ποιότητας εικόνας>.
3
Επιλέξτε <Ρύθμιση Θέσης Εκτύπωσης>.
4
Επιλέξτε την πηγή τροφοδοσίας χαρτιού.
5
Επιλέξτε τον συνδυασμό της κατεύθυνσης ρύθμισης και της πλευράς εκτύπωσης.
6
Καθορίστε μία τιμή ρύθμισης.
7
Πατήστε <Εφαρμογή> ().
Ρύθμιση θέσης εκτύπωσης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή <Ρυθμίσεις λειτουργίας> στο μενού ρυθμίσεων του πίνακα λειτουργίας για να ρυθμίσετε τη θέση εκτύπωσης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης, ανεξάρτητα από την πηγή χαρτιού. Η θέση εκτύπωσης μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα του 0,5 mm μεταξύ του -50,0 mm και του +50,0 mm. <Μικρή Διάσταση Μετατόπισης/Μεγάλη Διάσταση Μετατόπισης>
24YS-06J