<Εκτυπωτής>

Όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με τον εκτυπωτή παρατίθενται μαζί με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().
Αστερίσκοι (*)
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με την ένδειξη «*1» ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε, τις επιλογές ή άλλα στοιχεία ρύθμισης.
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με την ένδειξη «*2» δεν μπορούν να εισαχθούν ή να εξαχθούν.
Προτεραιότητα ρυθμίσεων
Εάν μια ρύθμιση εκτύπωσης έχει καθοριστεί τόσο από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή όσο και από τον πίνακα λειτουργίας της συσκευής, ο καθορισμός από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει προτεραιότητα έναντι αυτού από τον πίνακα λειτουργία. Ο καθορισμός από τον πίνακα λειτουργίας ενεργοποιείται σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως κατά την εκτύπωση PS/PCL και την εκτύπωση από UNIX ή άλλα λειτουργικά συστήματα που δεν υποστηρίζουν προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή.

<Ρυθμίσεις εκτυπωτή>

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την εκτύπωση και τις λειτουργίες του εκτυπωτή.
<Ενέργεια κατά ασυμφ. ελ. μεγέθ. χαρτιού>
Όταν το μέγεθος χαρτιού για κάθε πηγή χαρτιού έχει οριστεί σε <Ελεύθερο Μέγεθος> στις <Ρυθμίσεις Χαρτιού>, μπορείτε να καθορίσετε τη λειτουργία που θα εκτελείται όταν το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί είναι σημαντικά διαφορετικό από τη ρύθμιση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων>
<Επιβολή Εξόδου>
<Εμφάνιση Σφάλματος>
 
<Συρτάρι 1>
<Επιβολή Εξόδου>
<Εμφάνιση Σφάλματος>
 
<Συρτάρι 2>*1
<Επιβολή Εξόδου>
<Εμφάνιση Σφάλματος>
Εάν οι ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν αντιστοιχούν στο μέγεθος και τον τύπο του τοποθετημένου χαρτιού με επιλεγμένη την επιλογή <On>, ενδέχεται να παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού ή σφάλμα εκτύπωσης.
<Αντίγραφα>
Ορίστε τον αριθμό των αντιγράφων για εκτύπωση.
1 έως 999
<Εκτύπωση 2-Όψεων> *1
Επιλέξτε εάν θα κάνετε εκτύπωση 2-όψεων.
<Off>
<On>
<Προεπιλεγμένο Χαρτί>
Ορίστε το προεπιλεγμένο μέγεθος και τύπο χαρτιού. Η εκτύπωση θα εκτελεστεί με το χαρτί του μεγέθους και του τύπου που θα οριστούν εδώ για όταν θέλετε να εκτυπώσετε από OS που δεν υποστηρίζει προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή ή από μια φορητή συσκευή ή κάποια άλλη συσκευή που δεν υποστηρίζει τις ρυθμίσεις τύπου και μεγέθους χαρτιού. Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού
<Παράκαμψη Μεγέθους Χαρτιού>
Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνεται εναλλαγή μεταξύ εκτύπωσης σε χαρτί μεγέθους A4 και Letter, σε περίπτωση που έχει τοποθετηθεί μόνο ένα από αυτά τα μεγέθη χαρτιού. Εάν έχετε επιλέξει <On> και έχετε ορίσει χαρτί μεγέθους A4 για εκτύπωση από τον υπολογιστή, αλλά δεν έχετε τοποθετήσει στη συσκευή χαρτί μεγέθους A4, το έγγραφο θα εκτυπωθεί σε χαρτί μεγέθους Letter.
<Off>
<On>
Μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως αριθμό αντιγράφων ή εκτύπωση 1-όψης/2-όψεων, από μια εφαρμογή ή το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Ωστόσο, η ρύθμιση <Παράκαμψη Μεγέθους Χαρτιού> μπορεί να οριστεί μόνο από τη συσκευή.
<Ποιότητα Εκτύπωσης>
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ποιότητα εκτύπωσης.
<Πυκνότητα> *1
Ρυθμίστε την πυκνότητα γραφίτη.
Μοντέλο οθόνης αφής
Κίτρινο/Μαντζέντα/Κυανό/Μαύρο
17 επίπεδα
 
<Μικρορύθμιση>
<Κίτρινο>/<Μαντζέντα>/<Κυανό>/<Μαύρο>
<Υψηλή>/<Μεσαία>/<Χαμηλή>
17 επίπεδα
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
<Πυκνότητα>
<Κίτρινο>/<Μαντζέντα>/<Κυανό>/<Μαύρο>
17 επίπεδα
 
<Πυκνότητα (Μικρορύθμ.)>
<Κίτρινο>/<Μαντζέντα>/<Κυανό>/<Μαύρο>
<Υψηλή>/<Μεσαία>/<Χαμηλή>
17 επίπεδα
Όταν η ρύθμιση <Εξοικονόμηση Γραφίτη> έχει οριστεί σε <On>, δεν μπορείτε να ορίσετε αυτό το στοιχείο.
<Εξοικονόμηση Γραφίτη>
Μπορείτε να εξοικονομήσετε την κατανάλωση γραφίτη. Επιλέξτε <On> όταν θέλετε να ελέγξετε τη διάταξη ή άλλα χαρακτηριστικά εμφάνισης προτού προχωρήσετε στην τελική εκτύπωση μιας μεγάλης εργασίας.
<Off>
<On>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
Ορίστε τη μέθοδο επεξεργασίας για την εκτύπωση των διαβαθμίσεων των τόνων. Η ρύθμιση <Υψηλή 2> παρέχει υψηλότερη διαβάθμιση απ' ό, τι η ρύθμιση <Υψηλή 1>.
<Υψηλή 1>
<Υψηλή 2>
Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η ρύθμιση <Ανάλυση> έχει οριστεί σε <600 dpi>.
<Μικρορύθμιση Πυκνότητας>
Όταν λεπτές γραμμές ή μικρά κείμενα εκτυπώνονται αποχρωματισμένα, αυξήστε την πυκνότητα για λιγότερο αποχρωματισμένες εκτυπώσεις.
Πέντε επίπεδα
Τυχόν αλλαγή στην πυκνότητα επηρεάζει άλλα στοιχεία εκτός του κειμένου ή των γραμμών, καθώς και την ισορροπία των χρωμάτων.
Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η ρύθμιση <Ανάλυση> έχει οριστεί σε <1200 dpi>.
<Ανάλυση>
Καθορίστε την ανάλυση που θα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία δεδομένων εκτύπωσης.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Κατάσταση ειδικής εξομάλυνσης>
Ορίστε την κατάσταση για εκτύπωση δεδομένων με ομαλή τελική επεξεργασία. Εάν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν είναι αποδεκτή στην <Κατάσταση 1> (προεπιλογή), επιλέξτε άλλη κατάσταση.
<Κατάσταση 1>
<Κατάσταση 2>
<Κατάσταση 3>
<Κατάσταση 4>
<Κατάσταση 5>
<Κατάσταση 6>
Όταν η ρύθμιση <Διάχυση Σφάλματος> έχει οριστεί σε <On> στις <Κουκκίδες (ράστερ)>, η εκτύπωση σε όλες τις καταστάσεις εκτός της επιλογής <Κατάσταση 5> παράγει τα ίδια αποτελέσματα.
Όταν η ρύθμιση <Ανάλυση> έχει οριστεί σε <1200 dpi>, όλες οι ρυθμίσεις εκτός της επιλογής <Κατάσταση 6> παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα.
<Διόρθ όγκου γραφίτη>
Όταν η ποσότητα γραφίτη για το κείμενο ή τις γραμμές υπερβαίνει το ανώτατο όριο τιμής της συσκευής, προβαίνει σε διόρθωση ώστε η ποσότητα γραφίτη να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο τιμής.
<Στάνταρ>
<Προτερ διαβάθμισης>
<Προτεραιότ. Κειμένου>
Η θέση εμφάνισης είναι διαφορετική για το μοντέλο ασπρόμαυρης LCD.
<Έλ γραμμής>
Ορίστε τη μέθοδο επεξεργασίας για την εκτύπωση γραμμών.
<Προτεραιότητα ανάλ>
<Προτερ διαβάθμισης>
<Προσαρμογή πλάτους>
Διαμορφώστε μια ρύθμιση για την εκτύπωση κειμένου ή λεπτών γραμμών με έντονους χαρακτήρες.
<Off>
<On>
<Κείμενο>
<Γραμμή>
<Κείμενο και γραμμές>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, ενδέχεται η ταχύτητα εκτύπωσης να είναι πιο αργή ή να επηρεαστεί η ποιότητα της εικόνας.
Ακόμα και αν έχετε ορίσει την επιλογή <On>, η εκτύπωση με έντονους χαρακτήρες ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με την εφαρμογή εκτύπωσης.
<Προηγμένη εξομάλυνση>
Διαμορφώστε τη ρύθμιση εξομάλυνσης για να εκτυπώσετε το περίγραμμα γραφικών (π.χ., εικόνες που δημιουργήθηκαν μέσω εφαρμογών) ή κείμενο με ομαλή τελική επεξεργασία.
<Προηγμένη εξομάλυνση>
Επιλέξτε αν θέλετε να εκτελείται επεξεργασία εξομάλυνσης. Το <Επίπεδο 2> εκτυπώνει περίγραμμα με ομαλότερη τελική επεξεργασία από το <Επίπεδο 1>. Πρώτα δοκιμάστε τη ρύθμιση <Επίπεδο 1>. 
<Off>
<Επίπεδο 1>
<Επίπεδο 2>
<Εφαρμογή σε γραφικά> *1
Καθορίστε εάν θα εφαρμόζεται επεξεργασία εξομάλυνσης στα γραφικά ορίζοντας τη ρύθμιση <Προηγμένη εξομάλυνση> σε <Επίπεδο 1> ή <Επίπεδο 2>.
<Off>
<On>
<Εφαρμογή σε κείμενο> *1
Καθορίστε εάν θα εφαρμόζεται επεξεργασία εξομάλυνσης στο κείμενο ορίζοντας τη ρύθμιση <Προηγμένη εξομάλυνση> σε <Επίπεδο 1> ή <Επίπεδο 2>.
<Off>
<On>
Οι ρυθμίσεις των επιλογών <Εφαρμογή σε γραφικά> και <Εφαρμογή σε κείμενο> εφαρμόζονται μόνο όταν η ρύθμιση [Advanced Smoothing] έχει οριστεί σε [Printer Default] στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
<Εξομάλυνση διαβάθμισης>
Διαμορφώστε τη ρύθμιση εξομάλυνσης για να εκτυπώσετε τη χρωματική διαβάθμιση γραφικών (πυκνότητα χρωμάτων) (π.χ., εικόνες που δημιουργήθηκαν μέσω εφαρμογών) ή εικόνων bitmap με ομαλή τελική επεξεργασία.
<Εξομάλυνση διαβάθμισης>
Επιλέξτε αν θέλετε να εκτελείται επεξεργασία εξομάλυνσης. Το <Επίπεδο 2> εκτυπώνει περίγραμμα με ομαλότερη τελική επεξεργασία από το <Επίπεδο 1>. Πρώτα δοκιμάστε τη ρύθμιση <Επίπεδο 1>.
<Off>
<Επίπεδο 1>
<Επίπεδο 2>
<Εφαρμογή σε γραφικά> *1
Καθορίστε εάν θα εφαρμόζεται επεξεργασία εξομάλυνσης στα γραφικά ορίζοντας τη ρύθμιση <Εξομάλυνση διαβάθμισης> σε <Επίπεδο 1> ή <Επίπεδο 2>.
<Off>
<On>
<Εφαρμογή σε εικόνες> *1
Καθορίστε εάν θα εφαρμόζεται επεξεργασία εξομάλυνσης στις εικόνες ορίζοντας τη ρύθμιση <Εξομάλυνση διαβάθμισης> σε <Επίπεδο 1> ή <Επίπεδο 2>.
<Off>
<On>
Η ρύθμιση [Gradation Smoothing] στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή εφαρμόζεται μόνο στα δεδομένα γραφικών. Η ρύθμιση που έχει οριστεί εδώ εφαρμόζεται για την επεξεργασία εξομάλυνσης των δεδομένων εικόνας.
<Βελτίωση κειμ. για εκτύπ. Α&Μ>
Κατά την εκτύπωση ενός έγχρωμου εγγράφου σε ασπρόμαυρο, χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο μπορείτε να προσαρμόσετε την πυκνότητα του κειμένου ώστε να γίνει πιο ευανάγνωστο. Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό σε ασπρόμαυρες εκτυπώσεις έγχρωμων εγγράφων που περιέχουν ανοιχτόχρωμο κείμενο.
<Off>
<On>
Αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να λειτουργήσει για κείμενο σε μορφή εικόνας ή γραφικών.
Αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο για δεδομένα εκτύπωσης PDF ή PS.
Εάν ορίσετε αυτό το στοιχείο σε <Off> κατά την εκτύπωση εγγράφων που περιέχουν ανοιχτόχρωμο κείμενο, το κείμενο εκτυπώνεται πιο λεπτό σε σχέση με όταν είναι επιλεγμένο το <On>. Δηλαδή, το κείμενο μπορεί να είναι πιο ευανάγνωστο ή δυσανάγνωστο.
Ακόμα και όταν αυτό το στοιχείο έχει οριστεί σε <Off>, το αποτέλεσμα της εκτύπωσης ενδέχεται να είναι τέτοιο που που να κάνει το κείμενο να φαίνεται πιο τονισμένο. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε επίσης το <Προηγμένη εξομάλυνση> σε <Off>. <Προηγμένη εξομάλυνση>
<Διάταξη>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις διάταξης σελίδας, π.χ. θέση βιβλιοδεσίας και τιμές για τα περιθώρια.
<Θέση Βιβλιοδεσίας>
Εάν πρόκειται να βιβλιοδετήσετε τις εκτυπώσεις με ένα εργαλείο βιβλιοδεσίας, όπως το συρραπτικό, χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο για να καθορίσετε τη βιβλιοδεσία στη μεγάλη ή τη μικρή πλευρά. Καθορίστε τη ρύθμιση αυτού του στοιχείο σε συνδυασμό με την επιλογή <Περιθώριο Βιβλιοδεσίας>, η οποία καθορίζει το περιθώριο βιβλιοδεσίας που πρόκειται να ισχύσει στη θέση βιβλιοδεσίας.
<Μεγάλη Διάσταση>
<Μικρή Διάσταση>
<Περιθώριο Βιβλιοδεσίας>
Μετακινήστε τη θέση εκτύπωσης για να προσαρμόσετε το περιθώριο βιβλιοδεσίας που πρόκειται να εφαρμοστεί στο άκρο βιβλιοδεσίας που έχει καθοριστεί από την επιλογή <Θέση Βιβλιοδεσίας>. Η τιμή «00,0» δεν έχει κανένα εφέ στο περιθώριο βιβλιοδεσίας.
-50,0 έως 00,0 έως +50,0 (mm)
<Μικρή Διάσταση Μετατόπισης/Μεγάλη Διάσταση Μετατόπισης>
Ανεξάρτητα από την πηγή χαρτιού, μπορείτε να μετατοπίσετε τη θέση εκτύπωσης σε μονάδες «0,5 mm» για όλες τις άλλες εργασίες εκτύπωσης.
-50,0 έως 00,0 έως +50,0 (mm)
<Σφάλμα Αυτ. Παράβλεψης>/<Αυτ. Παράβλεψη Σφάλματος>
Η εκτύπωση διακόπτεται εάν παρουσιαστεί ένα συγκεκριμένο σφάλμα κατά τη διαδικασία. Ωστόσο, εάν ορίσετε αυτό το στοιχείο σε <On>, το συγκεκριμένο σφάλμα θα παραληφθεί και η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί. Κανονικά ορίστε αυτό το στοιχείο σε <Off>.
<Off>
<On>
<Χρονικό Όριο>
Καθορίστε τη χρονική περίοδο μετά την οποία η τρέχουσα εργασία εκτύπωσης θα ακυρωθεί αυτόματα σε περίπτωση παρεμβολής της λήψης δεδομένων εκτύπωσης.
5 έως 15 έως 300 (δευτ.)
<Προσωπικότητα>
Καθορίστε την κατάσταση στην οποία θα πρέπει να λειτουργεί η συσκευή όταν η μορφή των δεδομένων εγγράφου είναι άγνωστη.
<Αυτόματα>
<PS>*1
<PCL>*1
<PDF>
<XPS>
<Απεικόνιση>
<Κατάσταση Χρώματος>
Επιλέξτε εάν οι εκτυπώσεις των δεδομένων θα είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.
<Αυτόμ. (Έγχρωμο/Α&Μ)>
<Άσπρο & Μαύρο>
<Έξοδος Συμπιεσμένης Εικόνας>
Καθορίστε τη λειτουργία που πρόκειται να εκτελεστεί όταν η ποιότητα της εικόνας έχει υποβαθμιστεί λόγω ανεπαρκούς μνήμης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
<Έξοδος>
<Εμφάνιση Σφάλματος>
<Λειτουργία αλλαγής δίσκου>
Καθορίστε αν θα τροφοδοτείται χαρτί από τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων όταν δεν έχει τοποθετηθεί το κατάλληλο χαρτί στο συρτάρι χαρτιού και είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη επιλογή χαρτιού.
<Off>
<On>
<Ταχ./Προτ. Προτ. όψ για 2 όψ>/<Προτερ. ταχύτ./πλευρ. εκτύπ. για 2 όψεις> *1
Καθορίστε εάν θα εκτελείται εκτύπωση 1-όψης στην τελευταία σελίδα εγγράφου με μονό αριθμό σελίδων κατά την εκτέλεση εκτύπωσης 2-όψεων.
<Προτεραιότητα Ταχύτητας>
<Προτερ όψ εκτ>
Όταν έγγραφο που αποτελείται από ζυγό αριθμό σελίδων ολοκληρώνεται με εκτύπωση 1-όψης
Όταν έχει οριστεί η επιλογή <Προτεραιότητα Ταχύτητας>, στην τελευταία λευκή ή μη εκτυπώσιμη σελίδα εκτελείται εκτύπωση 1-όψης, ακόμη και αν το έγγραφο αποτελείται από ζυγό αριθμό σελίδων.
Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί με προεκτυπωμένο λογότυπο
Εάν έχει οριστεί η επιλογή <Προτεραιότητα Ταχύτητας> και εκτελεστεί στην τελευταία σελίδα εκτύπωση 1-όψης, ο προσανατολισμός της σελίδας ή η πλευρά εκτύπωσης μπορεί να διαφέρει από εκείνη των άλλων σελίδων. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε <Προτερ όψ εκτ>.
<Προτερ. δίσκου ΠΧ>/<Προτεραιότητα δίσκου πολλαπλών χρήσεων>
Καθορίστε αν θα τροφοδοτείται χαρτί από τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη επιλογή χαρτιού. Εάν έχετε ορίσει την επιλογή <On> και έχει τοποθετηθεί χαρτί ίδιου μεγέθους και ίδιου τύπου τόσο στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων όσο και στο συρτάρι χαρτιού, το χαρτί τροφοδοτείται από τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
<Off>
<On>
Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η ρύθμιση <Λειτουργία αλλαγής δίσκου> έχει οριστεί σε <Off>.
<Έλ μεγέθους χαρτιού στο δίσκο>
Καθορίστε αν θα ακυρώνεται η εκτύπωση, όταν το μέγεθος του τοποθετημένου χαρτιού είναι διαφορετικό από εκείνο που έχει οριστεί στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
<Off>
<On>
<Επαναφορά εκτύπωσης>
Εάν η εκτύπωση διακοπεί λόγω σφάλματος, όπως εμπλοκή χαρτιού, και το πρόβλημα επιλυθεί, η εκτύπωση ξεκινά κανονικά από τη σελίδα στην οποία παρουσιάστηκε το σφάλμα. Εάν έχετε ορίσει την επιλογή <Off>, η σελίδα στην οποία παρουσιάστηκε το σφάλμα παρακάμπτεται και η εκτύπωση συνεχίζεται από την επόμενη σελίδα.
<Off>
<On>
Εάν έχει οριστεί η επιλογή <Off>
Η σελίδα ενδέχεται να μην εκτυπωθεί ανάλογα με την χρονική στιγμή εμφάνισης του σφάλματος.
Εάν προκύψει σφάλμα κατά την εκτύπωση 2-όψεων, οι αντίστοιχες σελίδες ενδέχεται να μην εκτυπωθούν.
<UFR II>
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που θα εφαρμόζονται κατά την εκτύπωση από πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή UFR II.
<Κουκκίδες (ράστερ)>
Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εκτύπωσης που θα χρησιμοποιείτε για να εκτυπώνετε ράστερ (το ενδιάμεσο εύρος μεταξύ των πιο φωτεινών και πιο σκούρων περιοχών μιας εικόνας) για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
<Διάχυση Σφάλματος>
Παράγει καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης απ' ό, τι η ρύθμιση <Ανάλυση/Διαβάθμιση>. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για την εκτύπωση περιγραμμάτων δεδομένων κειμένου ή λεπτών γραμμών.
<Off>
<On>
Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η ρύθμιση <Ανάλυση> έχει οριστεί σε <600 dpi>.
<Ανάλυση/Διαβάθμιση> *1
Επιλέξτε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ενδιάμεσων τόνων, εάν η ρύθμιση <Διάχυση Σφάλματος> έχει οριστεί σε <Off>. Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί για κάθε τύπο εικόνας σε οποιοδήποτε έγγραφο.
<Κείμενο>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
 
<Γραφικά>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
 
<Εικόνα>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
<Μέθοδος αντιστοίχισης>
Ορίστε τη μέθοδο επεξεργασίας για τη διόρθωση του χρώματος.
<Γενικά>
<Αντιληπτικό>
<Χρωματομετρικό>
<Ζωντανή φωτογραφία>
<Αντιστάθμιση γκρι>
Διαμορφώνει μια ρύθμιση ώστε τα δεδομένα μαύρου ή γκρι χρώματος των οποίων τα στοιχεία χρώματος είναι «R = G = Β» να εκτυπώνονται με την χρήση μόνο του Κ (μαύρου) γραφίτη. Εάν έχετε ορίστε την επιλογή <Off>, τα δεδομένα εκτυπώνονται με τη χρήση των γραφιτών και των τεσσάρων χρωμάτων: CMYK. Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί για κάθε τύπο εικόνας σε οποιοδήποτε έγγραφο.
<Κείμενο>
<Off>
<On>
 
<Γραφικά>
<Off>
<On>
 
<Εικόνα>
<Off>
<On>
<Εξοικονόμηση Χαρτιού>
Καθορίστε αν θα απενεργοποιήσετε την εξαγωγή λευκής σελίδας κατά την εκτύπωση των δεδομένων.
<Off>
<On>
<PCL> *1
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση PCL, π.χ. διάταξη σελίδας και ποιότητα εκτύπωσης.
<Εξοικονόμηση Χαρτιού>
Επιλέξτε εάν επιθυμείτε εξοικονόμηση χαρτιού, απαγορεύοντας την εκτύπωση κενών σελίδων. Επιλέγοντας <On>, η συσκευή δεν θα εκτυπώνει κενές σελίδες. Για εκτύπωση όλων των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων και των κενών σελίδων που έχετε εισαγάγει στο έγγραφό σας, επιλέξτε <Off>.
<Off>
<On>
<Προσανατολισμός>
Επιλέξτε <Κατακόρυφος> (κατακόρυφος προσανατολισμός) ή <Οριζόντιος> (οριζόντιος προσανατολισμός) για τον προσανατολισμό της σελίδας.
<Κατακόρυφος>
<Οριζόντιος>
<Αριθμός Γραμματοσειράς>
Καθορίστε τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται, επιλέγοντας τον αντίστοιχο κωδικό γραμματοσειράς. Μπορείτε να εκτυπώσετε τη λίστα γραμματοσειρών PCL με τα δείγματα των γραμματοσειρών από τον πίνακα λειτουργίας. Λίστα γραμματοσειρών PCL
LBP654Cx
0 έως 104
LBP653Cdw / LBP613Cdw
0 έως 54
<Μέγεθος Στιγμών> *1
Ορίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς με δεκαδικό αριθμό με προσαυξήσεις των 0,25. Μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση μόνο όταν στη ρύθμιση <Αριθμός Γραμματοσειράς> έχει επιλεγεί αναλογική γραμματοσειρά μεταβλητού μεγέθους.
4,00 έως 12,00 έως 999,75 (στιγμή)
<Βήμα> *1
Ορίστε το πλάτος της γραμματοσειράς ή τα cpi (χαρακτήρες ανά ίντσα) με προσαυξήσεις των 0,01. Μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση μόνο όταν στη ρύθμιση <Αριθμός Γραμματοσειράς> έχει επιλεγεί κλιμακούμενη γραμματοσειρά σταθερού πλάτους ή γραμματοσειρά bitmap.
0,44 έως 10,00 έως 99,99 (cpi)
<Γραμμές Φόρμας>
Ορίστε τον αριθμό των γραμμών που θα εκτυπώνονται ανά σελίδα, από 5 έως 128. Αυτή η ρύθμιση αλλάζει αυτόματα ανάλογα με τις επιλογές που έχουν οριστεί στις ρυθμίσεις <Προεπιλ.ΜέγεθοςΧαρτιού> και <Προσανατολισμός>.
5 έως 64  έως 128 (γραμμές)
<Κωδικός Χαρακτήρα>
Επιλέξτε τον κωδικό χαρακτήρα που είναι ο πιο κατάλληλος για τον υπολογιστή, από τον οποίο στέλνετε τα δεδομένα εκτύπωσης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση παραβλέπεται όταν ο κωδικός χαρακτήρα ρυθμίζεται από την γραμματοσειρά που έχει καθοριστεί στη ρύθμιση <Αριθμός Γραμματοσειράς>.
LBP654Cx
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
 
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
LBP653Cdw / LBP613Cdw
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
 
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC858>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Ειδικό Χαρτί>
Επιλέξτε εάν θα ορίσετε προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού. Επιλέξτε <On> για αν ορίσετε τις διαστάσεις του χαρτιού στις ρυθμίσεις <Διάσταση X> και <Διάσταση Y>.
<Off>
<On>
<Μονάδα Μέτρησης> *1
Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θα χρησιμοποιήσετε για τον καθορισμό του προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού.
<Χιλιοστό>
<Ίντσα>
<Διάσταση X> *1
Καθορίστε την οριζόντια διάσταση (μικρή πλευρά) του προσαρμοσμένου χαρτιού.
77 έως 215 (mm)
<Διάσταση Y> *1
Καθορίστε την κάθετη διάσταση (μεγάλη πλευρά) του προσαρμοσμένου χαρτιού.
127 έως 355 (mm)
<Προσθήκη CR σε LF>
Επιλέξτε εάν θα γίνεται προσάρτηση ενός χαρακτήρα επαναφοράς (CR) όταν η συσκευή θα λαμβάνει κωδικό τροφοδοσίας γραμμής (LF). Εάν επιλέξετε <Ναι>, η θέση εκτύπωσης θα μετακινείται στην αρχή της επόμενης γραμμής όταν η συσκευή θα λαμβάνει κωδικό LF. Εάν επιλέξετε <Όχι>, η θέση εκτύπωσης θα μετακινείται στην επόμενη γραμμή, ακριβώς κάτω από τον ληφθέντα κωδικό LF.
<Ναι>
<Όχι>
<Μεγέθ. Πλάτους Εκτύπωσης A4>
Επιλέξτε εάν θα γίνεται επέκταση της εκτυπώσιμης περιοχής μεγέθους A4 σε μέγεθος Letter στον κατακόρυφο προσανατολισμό.
<Off>
<On>
<Κουκκίδες (ράστερ)>
Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εκτύπωσης που θα χρησιμοποιείτε για να εκτυπώνετε ράστερ (το ενδιάμεσο εύρος μεταξύ των πιο φωτεινών και πιο σκούρων περιοχών μιας εικόνας) για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
<Διάχυση Σφάλματος>
Παράγει καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης απ' ό, τι η ρύθμιση <Ανάλυση/Διαβάθμιση>. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για την εκτύπωση περιγραμμάτων δεδομένων κειμένου ή λεπτών γραμμών.
<Off>
<On>
Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η ρύθμιση <Ανάλυση> έχει οριστεί σε <600 dpi>.
<Ανάλυση/Διαβάθμιση> *1
Επιλέξτε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ενδιάμεσων τόνων, εάν η ρύθμιση <Διάχυση Σφάλματος> έχει οριστεί σε <Off>. Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί για κάθε τύπο εικόνας σε οποιοδήποτε έγγραφο.
<Κείμενο>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
 
<Γραφικά>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
 
<Εικόνα>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
<Μέθοδος αντιστοίχισης>
Ορίστε τη μέθοδο επεξεργασίας για τη διόρθωση του χρώματος.
<Γενικά>
<Αντιληπτικό>
<Χρωματομετρικό>
<Ζωντανή φωτογραφία>
<Αντιστάθμιση γκρι>
Διαμορφώνει μια ρύθμιση ώστε τα δεδομένα μαύρου ή γκρι χρώματος των οποίων τα στοιχεία χρώματος είναι «R = G = Β» να εκτυπώνονται με την χρήση μόνο του Κ (μαύρου) γραφίτη. Εάν έχετε ορίστε την επιλογή <Off>, τα δεδομένα εκτυπώνονται με τη χρήση των γραφιτών και των τεσσάρων χρωμάτων: CMYK. Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί για κάθε τύπο εικόνας σε οποιοδήποτε έγγραφο.
<Κείμενο>
<Off>
<On>
 
<Γραφικά>
<Off>
<On>
 
<Εικόνα>
<Off>
<On>
<BarDIMM> *1
Η ρύθμιση αυτή σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τους γραμμοκώδικες που υποστηρίζει το Κιτ Εκτύπωσης Γραμμωτών Κωδικών. Εάν επιλέξετε <Ενεργοποίηση>, η συσκευή θα δημιουργεί γραμμοκώδικες όταν λαμβάνει σχετικές εντολές από τον κεντρικό υπολογιστή. Εάν επιλέξετε <Απενεργοποίηση>, η συσκευή δεν θα δημιουργεί γραμμοκώδικες, ακόμα κι αν λάβει σχετική εντολή από τον κεντρικό υπολογιστή.
<Απενεργοποίηση>
<Ενεργοποίηση>
Για να εμφανίζεται το μενού BarDIMM, πρέπει να ενεργοποιήσετε το Κιτ Εκτύπωσης Γραμμωτών Κωδικών. Όταν δεν εκτυπώνετε γραμμωτούς κώδικες, φροντίστε να απενεργοποιήσετε το μενού BarDIMM. Διαφορετικά, η ταχύτητα επεξεργασίας των κανονικών εργασιών εκτύπωσης ενδέχεται να είναι μειωμένη.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι <Απενεργοποίηση>. Εάν ενεργοποιήσετε το Κιτ Εκτύπωσης Γραμμωτών Κωδικών, η ρύθμιση αλλάζει σε <Ενεργοποίηση>.
<FreeScape> *1
Καθορίστε το AEC (εναλλακτικός κωδικός διαφυγής) που θα χρησιμοποιείται για τις εντολές γραμμοκώδικα, σε περίπτωση που ο κεντρικός υπολογιστής δεν υποστηρίζει το βασικό κωδικό διαφυγής.
<Off>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<;>
<{>
<}>
<|>
Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία <BarDIMM>.
<PS> *1
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση PS, π.χ. διάταξη σελίδας και ποιότητα εκτύπωσης.
<Χρονικό Όριο Εργασίας>
Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να καθορίζετε το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη χρονικού ορίου μιας εργασίας. Εάν μια εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα στο καθορισμένο χρονικό όριο, η εργασία ακυρώνεται αυτόματα.
0 έως 3600 (δευτ.)
<Εκτύπωση Σφαλμάτων PS>
Η ρύθμιση αυτή καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται μια σελίδα σφάλματος σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα.
<Off>
<On>
<Αμιγώς μαύρο κείμενο>
Διαμορφώνει μια ρύθμιση ώστε τα δεδομένα μαύρου χρώματος των οποίων τα στοιχεία χρώματος είναι «R = G = B = 0%», «C = M = Y = 100%» ή «C = M = Y = 0%/K = 100%» να εκτυπώνονται με την χρήση μόνο του Κ (μαύρου) γραφίτη. Όταν έχετε επιλέξει <Off>, το κείμενο εκτυπώνεται βάσει της ρύθμισης <Προφίλ εξόδου>.
<Off>
<On>
<Υπερτύπωση μαύρου>*1
Καθορίστε τη μέθοδο εκτύπωσης που θα χρησιμοποιείται όταν το μαύρο κείμενο επικαλύπτει ένα έγχρωμο φόντο ή εικόνα. Αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση <Αμιγώς μαύρο κείμενο> έχει οριστεί σε <Off>.
<Off>
<On>
<Προφίλ RGB πηγής> *2
Επιλέξτε το προφίλ για τα δεδομένα RGB, ανάλογα με την οθόνη που χρησιμοποιείτε.
<sRGB>
<Gamma 1.5>
<Gamma 1.8>
<Gamma 2.4>
<Δ/Υ>
<Προφίλ προσομ CMYK> *2
Επιλέξτε έναν προορισμό προσομοίωσης για την εκτύπωση των δεδομένων CMYK. Η συσκευή μετατρέπει τα δεδομένα CMYK σε ένα εξαρτώμενο από τη συσκευή μοντέλο χρωμάτων CMYK με βάση την προσομοίωση.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Δ/Υ>
Όταν έχετε επιλέξει <Δ/Υ>, η τονική διαβάθμιση των σκούρων χρωμάτων μπορεί να μην είναι ομοιόμορφη ανάλογα με τα δεδομένα.
<Χρήση προφίλ κλίμακας γκρι> *2
Καθορίστε αν θα μετατρέπονται τα δεδομένα γκρι χρώματος σε δεδομένα CMYK με χρήση του προφίλ κλίμακας του γκρι της συσκευής.
<Off>
<On>
Ακόμα και αν έχετε επιλέξει <On>, τα δεδομένα θα εκτυπώνονται μόνο με μαύρο (Κ) γραφίτη, ανάλογα με το αν έχετε επιλέξει <Προφίλ εξόδου> ή <Αμιγώς μαύρο κείμενο>.
<Προφίλ εξόδου> *2
Επιλέξτε το κατάλληλο προφίλ για τα δεδομένα εκτύπωσης. Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί για κάθε τύπο εικόνας σε οποιοδήποτε έγγραφο.
<Κείμενο>
<Κανονική>
<Φωτογραφία>
<Κανονική TR>
<Φωτογραφία TR>
 
<Γραφικά>
<Κανονική>
<Φωτογραφία>
<Κανονική TR>
<Φωτογραφία TR>
 
<Εικόνα>
<Κανονική>
<Φωτογραφία>
<Κανονική TR>
<Φωτογραφία TR>
Η ρύθμιση αυτού του στοιχείου δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
Η ρύθμιση <Προφίλ RGB πηγής> έχει οριστεί σε <Δ/Υ>
Η ρύθμιση <Προφίλ προσομ CMYK> έχει οριστεί σε <Δ/Υ>
Η ρύθμιση <Χρήση προφίλ κλίμακας γκρι> έχει οριστεί σε <Off>
<Μέθοδος αντιστοίχισης>
Επιλέξτε το στοιχείο στο οποίο θα δίδεται προτεραιότητα όταν εκτελείται χρωματική αντιστοίχιση στο <Προφίλ RGB πηγής>.
<Αντιληπτικό>
<Κορεσμός>
<Χρωματομετρικό>
Η ρύθμιση για αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση <Προφίλ RGB πηγής> έχει οριστεί σε <Δ/Υ>.
<Κουκκίδες (ράστερ)>
Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εκτύπωσης που θα χρησιμοποιείτε για να εκτυπώνετε ράστερ (το ενδιάμεσο εύρος μεταξύ των πιο φωτεινών και πιο σκούρων περιοχών μιας εικόνας) για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
<Διάχυση Σφάλματος>
Παράγει καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης απ' ό, τι η ρύθμιση <Ανάλυση/Διαβάθμιση>. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για την εκτύπωση περιγραμμάτων δεδομένων κειμένου ή λεπτών γραμμών.
<Off>
<On>
Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η ρύθμιση <Ανάλυση> έχει οριστεί σε <600 dpi>.
<Ανάλυση/Διαβάθμιση> *1
Επιλέξτε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ενδιάμεσων τόνων, εάν η ρύθμιση <Διάχυση Σφάλματος> έχει οριστεί σε <Off>. Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί για κάθε τύπο εικόνας σε οποιοδήποτε έγγραφο.
<Κείμενο>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
 
<Γραφικά>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
 
<Εικόνα>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
<Φωτεινότητα> *1
Προσαρμόστε τη φωτεινότητα όλης της εικόνας σε προσαυξήσεις 5%. Όσο μικρότερη είναι η τιμή ρύθμισης, τόσο πιο φωτεινή θα εκτυπωθεί η εικόνα ή το κείμενο. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ρύθμισης, τόσο πιο σκούρα θα εκτυπωθεί η εικόνα ή το κείμενο.
85 έως 100 έως 115 (%)
<Σύνθετη υπερτύπωση>
Καθορίστε αν θα γίνεται υπερτύπωση των δεδομένων CMYK, με καθορισμένη υπερτύπωση, με τη μορφή σύνθετης εξόδου.
<Off>
<On>
Δεν επιτρέπεται η επιτύπωση με ειδικά χρώματα.
<Μετατροπή σε Κλίμακα του Γκρι> *1
Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνονται ασπρόμαυρα τα έγχρωμα δεδομένα.
<sRGB>
<NTSC>
<Ομοιόμορφο RGB>
<Ρυθμίσεις απεικόνισης>
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης που θα εφαρμόζονται κατά την εκτύπωση αρχείων εικόνας (JPEG/TIFF).
<Κουκκίδες (ράστερ)>
Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εκτύπωσης που θα χρησιμοποιείτε για να εκτυπώνετε ράστερ (το ενδιάμεσο εύρος μεταξύ των πιο φωτεινών και πιο σκούρων περιοχών μιας εικόνας) για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
<Διάχυση Σφάλματος>
<PDF>
Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις για αρχεία PDF.
<Μεγ./Σμίκρ. για Προσ. σε Μέγ. Χαρτ>
Καθορίστε εάν θα εκτελείται μεγέθυνση ή σμίκρυνση του πρωτοτύπου σύμφωνα με την περιοχή εκτύπωσης του χαρτιού. Έχετε υπόψη σας ότι η μεγέθυνση/σμίκρυνση μεγέθους δεν επηρεάζει την αναλογία του πρωτοτύπου.
<Off>
<On>
<Μεγέθυνση Περιοχής Εκτύπωσης>
Καθορίστε εάν θα επεκτείνεται η περιοχή εκτύπωσης στο μέγεθος του χαρτιού.
<Off>
<On>
Εάν καθορίσετε <On>, ενδέχεται να μην εκτυπώνονται οι περιοχές της σελίδας που βρίσκονται κοντά στα άκρα ή οι εκτυπώσεις να είναι ελαφρώς μουτζουρωμένες ανάλογα με το έγγραφο.
<N σε 1>
Καθορίστε εάν θα πραγματοποιείται σμίκρυνση πολλαπλών σελίδων και εκτύπωσή τους σε μία σελίδα, με τέτοια διευθέτηση ώστε η πρώτη σελίδα να βρίσκεται πάνω αριστερά. Για παράδειγμα, για να τυπώσετε 4 σελίδες σε ένα φύλλο, επιλέξτε <4 σε 1>.
<Off>
<2 σε 1>
<4 σε 1>
<6 σε 1>
<8 σε 1>
<9 σε 1>
<16 σε 1>
<Εκτύπωση Σχολίων>
Καθορίστε εάν θα εκτυπώνονται σχόλια. Εάν καθορίσετε <Αυτόματα>, τα σχόλια σε αρχεία PDF θα εκτυπώνονται.
<Off>
<Αυτόματα>
<Αμιγώς μαύρο κείμενο>
Διαμορφώνει μια ρύθμιση ώστε τα δεδομένα μαύρου χρώματος των οποίων τα στοιχεία χρώματος είναι «R = G = B = 0%», «C = M = Y = 100%» ή «C = M = Y = 0%/K = 100%» να εκτυπώνονται με την χρήση μόνο του Κ (μαύρου) γραφίτη. Όταν έχετε επιλέξει <Off>, το κείμενο εκτυπώνεται βάσει της ρύθμισης <Προφίλ εξόδου>.
<Off>
<On>
<Υπερτύπωση μαύρου>*1
Καθορίστε τη μέθοδο εκτύπωσης που θα χρησιμοποιείται όταν το μαύρο κείμενο επικαλύπτει ένα έγχρωμο φόντο ή εικόνα. Αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση <Αμιγώς μαύρο κείμενο> έχει οριστεί σε <Off>.
<Off>
<On>
<Προφίλ RGB πηγής> *2
Επιλέξτε το προφίλ για τα δεδομένα RGB, ανάλογα με την οθόνη που χρησιμοποιείτε.
<sRGB>
<Gamma 1.5>
<Gamma 1.8>
<Gamma 2.4>
<Δ/Υ>
<Προφίλ προσομ CMYK> *2
Επιλέξτε έναν προορισμό προσομοίωσης για την εκτύπωση των δεδομένων CMYK. Η συσκευή μετατρέπει τα δεδομένα CMYK σε ένα εξαρτώμενο από τη συσκευή μοντέλο χρωμάτων CMYK με βάση την προσομοίωση.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Δ/Υ>
Όταν έχετε επιλέξει <Δ/Υ>, η τονική διαβάθμιση των σκούρων χρωμάτων μπορεί να μην είναι ομοιόμορφη ανάλογα με τα δεδομένα.
<Χρήση προφίλ κλίμακας γκρι> *2
Καθορίστε αν θα μετατρέπονται τα δεδομένα γκρι χρώματος σε δεδομένα CMYK με χρήση του προφίλ κλίμακας του γκρι της συσκευής.
<Off>
<On>
Ακόμα και αν έχετε επιλέξει <On>, τα δεδομένα θα εκτυπώνονται μόνο με μαύρο (Κ) γραφίτη, ανάλογα με το αν έχετε επιλέξει <Προφίλ εξόδου> ή <Αμιγώς μαύρο κείμενο>.
<Προφίλ εξόδου> *2
Επιλέξτε το κατάλληλο προφίλ για τα δεδομένα εκτύπωσης. Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί για κάθε τύπο εικόνας σε οποιοδήποτε έγγραφο.
<Κείμενο>
<Κανονική>
<Φωτογραφία>
<Κανονική TR>
<Φωτογραφία TR>
 
<Γραφικά>
<Κανονική>
<Φωτογραφία>
<Κανονική TR>
<Φωτογραφία TR>
 
<Εικόνα>
<Κανονική>
<Φωτογραφία>
<Κανονική TR>
<Φωτογραφία TR>
Η ρύθμιση αυτού του στοιχείου δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
Η ρύθμιση <Προφίλ RGB πηγής> έχει οριστεί σε <Δ/Υ>
Η ρύθμιση <Προφίλ προσομ CMYK> έχει οριστεί σε <Δ/Υ>
Η ρύθμιση <Χρήση προφίλ κλίμακας γκρι> έχει οριστεί σε <Off>
<Μέθοδος αντιστοίχισης>
Επιλέξτε το στοιχείο στο οποίο θα δίδεται προτεραιότητα όταν εκτελείται χρωματική αντιστοίχιση στο <Προφίλ RGB πηγής>.
<Αντιληπτικό>
<Κορεσμός>
<Χρωματομετρικό>
Η ρύθμιση για αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση <Προφίλ RGB πηγής> έχει οριστεί σε <Δ/Υ>.
<Κουκκίδες (ράστερ)>
Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εκτύπωσης που θα χρησιμοποιείτε για να εκτυπώνετε ράστερ (το ενδιάμεσο εύρος μεταξύ των πιο φωτεινών και πιο σκούρων περιοχών μιας εικόνας) για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
<Διάχυση Σφάλματος>
Παράγει καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης απ' ό, τι η ρύθμιση <Ανάλυση/Διαβάθμιση>. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για την εκτύπωση περιγραμμάτων δεδομένων κειμένου ή λεπτών γραμμών.
<Off>
<On>
Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η ρύθμιση <Ανάλυση> έχει οριστεί σε <600 dpi>.
<Ανάλυση/Διαβάθμιση> *1
Επιλέξτε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ενδιάμεσων τόνων, εάν η ρύθμιση <Διάχυση Σφάλματος> έχει οριστεί σε <Off>. Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί για κάθε τύπο εικόνας σε οποιοδήποτε έγγραφο.
<Κείμενο>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
 
<Γραφικά>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
 
<Εικόνα>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
<Φωτεινότητα> *1
Προσαρμόστε τη φωτεινότητα όλης της εικόνας σε προσαυξήσεις 5%. Όσο μικρότερη είναι η τιμή ρύθμισης, τόσο πιο φωτεινή θα εκτυπωθεί η εικόνα ή το κείμενο. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ρύθμισης, τόσο πιο σκούρα θα εκτυπωθεί η εικόνα ή το κείμενο.
85 έως 100 έως 115 (%)
<Σύνθετη υπερτύπωση>
Καθορίστε αν θα γίνεται υπερτύπωση των δεδομένων CMYK, με καθορισμένη υπερτύπωση, με τη μορφή σύνθετης εξόδου.
<Off>
<On>
Δεν επιτρέπεται η επιτύπωση με ειδικά χρώματα.
<Μετατροπή σε Κλίμακα του Γκρι> *1
Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνονται ασπρόμαυρα τα έγχρωμα δεδομένα.
<sRGB>
<NTSC>
<Ομοιόμορφο RGB>
<XPS>
Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις για αρχεία XPS.
<Μέθοδος αντιστοίχισης>
Ορίστε τη μέθοδο επεξεργασίας για τη διόρθωση του χρώματος.
<Γενικά>
<Αντιληπτικό>
<Χρωματομετρικό>
<Ζωντανή φωτογραφία>
<Κουκκίδες (ράστερ)>
Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εκτύπωσης που θα χρησιμοποιείτε για να εκτυπώνετε ράστερ (το ενδιάμεσο εύρος μεταξύ των πιο φωτεινών και πιο σκούρων περιοχών μιας εικόνας) για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
<Διάχυση Σφάλματος>
Παράγει καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης απ' ό, τι η ρύθμιση <Ανάλυση/Διαβάθμιση>. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για την εκτύπωση περιγραμμάτων δεδομένων κειμένου ή λεπτών γραμμών.
<Off>
<On>
Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η ρύθμιση <Ανάλυση> έχει οριστεί σε <600 dpi>.
<Ανάλυση/Διαβάθμιση>*1
Επιλέξτε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ενδιάμεσων τόνων, εάν η ρύθμιση <Διάχυση Σφάλματος> έχει οριστεί σε <Off>. Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί για κάθε τύπο εικόνας σε οποιοδήποτε έγγραφο.
<Κείμενο>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
 
<Γραφικά>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
 
<Εικόνα>
<Ανάλυση>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
<Αντιστάθμιση γκρι>
Διαμορφώνει μια ρύθμιση ώστε τα δεδομένα μαύρου ή γκρι χρώματος των οποίων τα στοιχεία χρώματος είναι «R = G = Β» να εκτυπώνονται με την χρήση μόνο του Κ (μαύρου) γραφίτη. Εάν έχετε ορίστε την επιλογή <Off>, τα δεδομένα εκτυπώνονται με τη χρήση των γραφιτών και των τεσσάρων χρωμάτων: CMYK. Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί για κάθε τύπο εικόνας σε οποιοδήποτε έγγραφο.
<Κείμενο>
<Off>
<On>
 
<Γραφικά>
<Off>
<On>
 
<Εικόνα>
<Off>
<On>
<Μετατροπή σε Κλίμακα του Γκρι> *1
Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνονται ασπρόμαυρα τα έγχρωμα δεδομένα.
<Κείμενο>
<sRGB>
<NTSC>
<Ομοιόμορφο RGB>
 
<Γραφικά>
<sRGB>
<NTSC>
<Ομοιόμορφο RGB>
 
<Εικόνα>
<sRGB>
<NTSC>
<Ομοιόμορφο RGB>
<Εξοικονόμηση Χαρτιού>
Καθορίστε αν θα απενεργοποιήσετε την εξαγωγή λευκής σελίδας κατά την εκτύπωση των δεδομένων.
<Off>
<On>

<Επιλογή PDL (Plug and Play)>

Επιλέξτε γλώσσα περιγραφής σελίδας ώστε η συσκευή να εντοπίζεται ως εκτυπωτής συμβατός με τη συγκεκριμένη γλώσσα όταν είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω της συσκευής Plug and Play.
<Δίκτυο>*2
Επιλέξτε μια γλώσσα περιγραφής σελίδας, ώστε η συσκευή να αναγνωρίζεται ως εκτυπωτής συμβατός με τη συγκεκριμένη γλώσσα όταν εντοπίζεται στο δίκτυο.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PS>*1
<USB>
Επιλέξτε γλώσσα περιγραφής σελίδας ώστε η συσκευή να εντοπίζεται ως εκτυπωτής συμβατός με τη συγκεκριμένη γλώσσα όταν είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω USB.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PS>*1
24YS-05R