Διαχείριση της συσκευής μέσω του τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από ένα πρόγραμμα περιήγησης σε smartphone ή tablet. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση της συσκευής ή να εκτελέσετε διάφορες ρυθμίσεις από μια φορητή συσκευή.
Υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης
Τα προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζουν το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) για φορητές συσκευές είναι τα εξής.
Android OS
Chrome
iOS
Safari

Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Από φορητές συσκευές

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να εκκινήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Πριν από τη λειτουργία, επιβεβαιώστε τη διεύθυνση IP που έχει οριστεί για τη συσκευή (Εμφάνιση των Ρυθμίσεων Δικτύου). Αν δεν τη γνωρίζετε, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.
1
Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στη φορητή συσκευή.
2
Εισαγάγετε το «http://<διεύθυνση IP της συσκευής>/» στο πεδίο διεύθυνσης.
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IPv6, εσωκλείστε τη διεύθυνση IPv6 σε αγκύλες.
Παράδειγμα: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
Στην «Έκδοση για Smartphone» του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ένα μέρος των στοιχείων που εμφανίζονται παραλείπεται. Εάν θέλετε να επιβεβαιώσετε όλα τα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα «Έκδοση για υπολογιστή».
24YS-03X