Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα της συσκευής. Η ημερομηνία και η ώρα χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τις λειτουργίες που καθορίζουν τον χρόνο και, ως εκ τούτου, πρέπει να ρυθμιστούν με ακρίβεια.

Ρύθμιση ζώνης ώρας

Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση της ζώνης ώρας, οι τιμές στις <Ρυθμίσεις Τρέχουσας Ημερομηνίας/Ώρας> αλλάξουν αντίστοιχα.
1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις χρόνου/ενέργειας> <Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ώρας> <Ζώνη Ώρας>.
3
Επιλέξτε τη ζώνη ώρας.
Τι είναι η ώρα UTC;
Η Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC) είναι η αρχική βασική ώρα με την οποία συντονίζεται ο χρόνος και τα ρολόγια παγκοσμίως. Υπάρχουν διαφορές ώρας ανάλογα με την χώρα ή την περιοχή που χρησιμοποιείται η συσκευή. Για τις επικοινωνίες Internet απαιτείται σωστή ρύθμιση της ζώνης ώρας UTC.

Ρύθμιση τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας

1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις χρόνου/ενέργειας>  <Ρυθμίσεις Τρέχουσας Ημερομηνίας/Ώρας>.
3
Καταχωρήστε την ημερομηνία και την ώρα.
Μοντέλο οθόνης αφής
Πατήστε στο πεδίο εισαγωγής και πληκτρολογήστε την ημερομηνία και την ώρα.
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
Χρησιμοποιήστε  ή  για να μετακινήσετε τον κέρσορα και καταχωρήστε την ημερομηνία και την ώρα με τα αριθμητικά πλήκτρα.
4
Πατήστε <Εφαρμογή> ().
Ορίστε τη ρύθμιση <Ζώνη Ώρας> πριν ορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση <Ζώνη Ώρας>, θα αλλάξουν αντίστοιχα και η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
Η μορφή προβολής της ημερομηνίας και της ώρας μπορούν να αλλάξουν, αντίστοιχα.
<Μορφή Ημερομηνίας>
<Μορφή Ώρας>

Ρύθμιση θερινής ώρας

Εάν είναι ενεργοποιημένη η θερινή ώρα, καθορίστε τις ημερομηνίες για τις οποίες θα ισχύει η θερινή ώρα.
1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις χρόνου/ενέργειας> <Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ώρας> <Ρυθμίσεις Θερινής Ώρας>.
3
Επιλέξτε <Off> ή <On> στην επιλογή <Θερινή Ώρα>.
Όταν επιλέγετε <On>, επιλέξτε <Ημερομηνία έναρξης> και <Ημερομηνία λήξης> και ορίστε τον μήνα και την ημέρα για κάθε στοιχείο. Για να ορίσετε την ημέρα, καθορίστε «ποια ημέρα ποιας εβδομάδας».
4
Επιλέξτε <Εφαρμογή>.
24YS-00C