Skrive inn tekst

Skrive inn tekst på Modell med berøringspanel

Når du skriver inn tekst eller et tall, bruker du tastaturet som viser på skjermen. Talltastene vises på skjermen for inntasting av bare tall.
Veksle type tegn
Trykk på <a> eller <1/#> for å bytte typen tegn som skrives inn.
Trykk på når du vil skrive med store bokstaver.
Slette tekst
Ett tegn slettes hver gang du trykker på . Du kan slette flere tegn i rekkefølge ved å holde nede .
Flytte markøren (legge inn et mellomrom)
Trykk på  eller  for å flytte markøren. Hvis du vil legge til et mellomrom, flytter du markøren bakerst og trykker på .
Når talltastene vises
Når du skal kun skrive inn en tallverdi, viser talltastene på skjermen. Trykk på talltastene for å skrive inn tallverdien.
Verdiområde
Verdiene i ( ) vist under inntastingsboksen er området for gyldige verdier for inntasting.
Når andre knapper enn talltastene vises
Når <+>/<-> eller / vises, kan du trykke på knappene og øke eller redusere tallverdien, eller flytte markøren.

Skrive inn tekst på Svart-/hvit LCD-modell

Bruk talltastene til å angi tekst og verdier.
Veksle type tekst
Trykk på for å skifte type tekst som skrives inn.
Du kan også velge <Tastemodus> og trykke på for å skifte teksttype.
Typer tekst som kan skrives inn
Tekst som kan tastes inn, er oppført nedenfor.
Tast
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
ÆØÅ
æøå
0
(mellomrom) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(Ikke tilgjengelig)
Trykk på  eller velg <Symbol> og trykk på  når typen tekst som skrives inn er <A> eller <a> for å vise hvilke tegn som kan tastes inn på skjermen. Bruk  /  /  /  til å velge symbolet du ønsker å bruke og trykk på .
Slette tekst
Ett tegn slettes hver gang du trykker på . Trykk og hold for å slette all den inntastede teksten.
Flytte markøren (legge inn et mellomrom)
Trykk på eller til å flytte markøren. Hvis du vil legge til et mellomrom, flytter du markøren bakerst og trykker på .
Eksempel på innskriving av tekst og tall
Eksempel: "Canon-1"
1
Trykk på  flere ganger inntil <A> er valgt.
2
Trykk gjentatte ganger på til bokstaven "C" er valgt.
3
Trykk på  flere ganger inntil <a> er valgt.
4
Trykk gjentatte ganger på til bokstaven "a" er valgt.
5
Trykk gjentatte ganger på til bokstaven "n" er valgt.
6
Trykk gjentatte ganger på til bokstaven "o" er valgt.
7
Trykk gjentatte ganger på til bokstaven "n" er valgt.
8
Trykk gjentatte ganger på til symbolet "-" er valgt.
9
Trykk på  flere ganger inntil <12> er valgt.
10
Trykk på .
11
Velg <Bruk> og trykk på .

Skrive inn tegn med et USB-tastatur

Du kan koble et tastatur til USB-porten for USB-enheter på Sett forfra eller Sett bakfra og skrive inn teksten fra tastaturet. Selv om tastaturet er koblet til, kan du skrive inn tekst fra betjeningspanelet.
Enkelte taster på USB-tastaturet, som [Backspace], [Home] og [End], kan ikke brukes. Når taster som ikke kan brukes, trykkes, blir ingenting tastet inn eller endret.
Trykk på [Delete]-tasten for å slette tekst.
Ved å trykke på [RETURN/ENTER]-tasten fullføres tekstinntasting på samme måte som å velge <Bruk>.
Du kan spesifisere oppsettet for tastaturet (amerikansk eller britisk). <Engelsk tastaturoppsett>
Du kan når som helst koble USB-tastaturet fra maskinen. Du trenger ikke å gjøre noe som helst før du kobler det fra.
Avhengig av visningsspråket, er det ikke sikkert du kan skrive inn enkelte tegn korrekt.
Det er mulig at USB-tastaturet ikke virker som de skal, avhengig av typen.
2585-029