<Sikkerhetsinnstillinger>

Alle innstillingene som gjelder godkjenningsfunksjonen og kryptering er oppført med beskrivelser. Standardinnstillinger er merket med en dolk ().

<Autentiserings-/passordinnstillinger>

Du kan bedre sikkerheten for godkjenningsfunksjonen.
<Innst. for autentiseringsfunksjon>
Konfigurer sikkerhetsfunksjonene for brukergodkjenning.
<Utestenging>
Angi om du vil deaktivere brukeren fra midlertidig innlogging til maskinen (utestenging) når brukergodkjenning har mislyktes. Når <På> er valgt, må du angi hvor mange ganger etter hverandre feilen tillates før utestenging aktiveres, og også tidsrommet før en bruker kan logge inn på nytt etter å ha vært utestengt.
<Aktiver utestenging>
<Av>
<På>
<Terskel for utestenging>
1 til 10 (gang(er))
<Utestengingsperiode>
1 til 60 (min.)
Alternativet gjelder ikke for innlogging ved bruk av avdelings-ID-en.

<Krypteringsinnstillinger>

Konfigurer en innstilling for deaktivering av svak kryptering eller nøkkel og sertifikat som bruker svak kryptering.
<Forby bruk av svak krypter.>/<Forby bruk av svak kryptering>
<Av>
<På>
<Forby svak krypt. nøk./sert.>/<Forby nøk./sert. med svak kryptering>
<Av>
<På>
2585-063