Stille inn dato og tid

Angi dato og klokkeslett for maskinen. Dato og klokkeslett brukes som referanse for funksjonene som angir tidspunktet. Disse må derfor stilles inn korrekt.

Stille inn tidssone

Hvis tidssonen endres, endres også verdiene som er angitt i <Nåværende dato-/tidsinnstillinger>, tilsvarende.
1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Preferanser> <Tids-/strøminnstillinger> <Dato-/tidsinnstillinger> <Tidssone>.
3
Velg tidssone.
Hva er UTC?
Tidssonen Coordinated Universal Time (UTC) er standard tidssone som verden stiller klokker og tid inn etter. Tidsforskjellen avhenger av landet eller området der maskinen brukes. Korrekt innstilling for UTC-tidssone kreves for kommunikasjon med Internett.

Stille inn dato og klokkeslett

1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Preferanser> <Tids-/strøminnstillinger>  <Nåværende dato-/tidsinnstillinger>.
3
Skriv inn dato og klokkeslett.
Modell med berøringspanel
Trykk på innleggingsfeltet og angi dato og klokkeslett.
Svart-/hvit LCD-modell
Bruk  eller  når du vil flytte markøren og angi dato og klokkeslett ved bruk av talltastene.
4
Trykk på <Bruk> ().
Still inn <Tidssone> før du stiller inn dato og klokkeslett. Hvis innstillingen <Tidssone> blir endret senere, vil dato og klokkeslett også bli endret i henhold til dette.
Visningsformatet for dato og klokkeslett kan endres.
<Datoformat>
<Tidsformat>

Stille inn sommertid

Hvis sommertid er aktivert, angir du datoene som sommertiden skal gjelde fra og til.
1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Preferanser> <Tids-/strøminnstillinger> <Dato-/tidsinnstillinger> <Innstillinger for sommertid>.
3
Velg <Av> eller <På> i <Sommertid>.
Når du velger <På>, velger du <Startdato> og <Sluttdato>, og stiller inn måned og dag for hvert punkt. Angi "ukedag" når du stiller inn dag.
4
Velg <Bruk>.
2585-00C