<Tids-/strøminnstillinger>

Alle innstillingene som gjelder timer og energi er oppført med beskrivelser. Standardinnstillinger er merket med en dolk ().
Stjerner (*)
Innstillinger merket med "*1" kan ikke importeres eller eksporteres.
Innstillinger merket med "*2" kan bli utilgjengelige eller variere, eller ha andre standardverdier, alt etter hvilket land eller hvilken region du befinner deg i.
Det kan hende at innstillinger merket med "*3" ikke vises, alt etter hvilken modell du bruker, alternativer eller andre innstillingselementer.

<Nåværende dato-/tidsinnstillinger> *1

Stille inn dato og klokkeslett. Stille inn dato og tid
Angi <Tidssone> før du angir gjeldende dato og klokkeslett. Hvis innstillingen <Tidssone> endres, endres også gjeldende dato og klokkeslett tilsvarende.
Gjeldende dato og klokkeslett kan ikke endres den første timen etter at sommertid er trådt i kraft.

<Dato-/tidsinnstillinger>

Angi datoen og klokkeslettet for regionen der maskinen skal installeres.
<Tidssone>
Velg tidssonen. Hvis tidssoneinnstillingen endres, endres også verdiene som er angitt i <Nåværende dato-/tidsinnstillinger>, tilsvarende. Stille inn dato og tid
<(UTC-12:00) Internasjonal datolinje, vest> til <(UTC) Coordinated Universal Time> til <(UTC+14:00) Kiritimati>/<(UTC+14:00) Christmasøya>
UTC
Coordinated Universal Time (UTC) er den primære tidsstandarden som klokker og tid i verden reguleres etter. Riktig UTC-tidssoneinnstilling kreves for Internett-kommunikasjon.
<Innstillinger for sommertid> *2
Aktiver eller deaktiver sommertid. Hvis sommertid er aktivert, angir du datoene som sommertiden skal gjelde fra og til.
<Av>
 
<På>
Start: Måned, uke, dag
Slutt: Måned, uke, dag

<Datoformat> *2

Velg datoformat (rekkefølge for år, måned og dag).
<ÅÅÅÅ MM/DD>
<MM/DD/ÅÅÅÅ>
<DD/MM ÅÅÅÅ>

<Tidsformat>

Velg 12- eller 24-timers klokke.
<12-timers (AM/PM)>
<24-timers>

<Auto-nullstillingstid>

Hvis det ikke trykkes på en tast innen et angitt tidsrom, initialiseres skjermbildet og innstillingene for å vise standardskjermbildet (automatisk nullstilling). Angi intervallet for automatisk nullstilling. Auto Reset utføres ikke i følgende tilfeller:
Innstillingsmenyen vises.
Maskinen behandler data, for eksempel ved utskrift av dokumenter.
En feilmelding vises og indikatoren Feil blinker (automatisk nullstilling utføres imidlertid hvis feilen ikke hindrer brukeren fra å fortsette med bruken av en funksjon).
Modell med berøringspanel
<Still inn denne funksjonen>
<Av>
<På>
<Still inn tid>
1 til 2 til 9 (min.)
Svart-/hvit LCD-modell
0 (Automatisk nullstilling er deaktivert.)
1 til 2 til 9 (min.)
Skjermbildet som vises etter at automatisk nullstilling er utført, kan velges i <Funksjon etter auto-nullstilling>.

<Funksjon etter auto-nullstilling>

Velg om skjermen skal returneres til standardskjermbildet etter at automatisk nullstilling er utført. Hvis <Standardfunksjon> er valgt, vises hovedskjermbildet for funksjonen som er valgt i <Standardbilde etter oppstart/gjenoppr.> (<Standardbilde etter oppstart/gjenoppr.>). Hvis <Valgt funksjon> er valgt, går skjermen tilbake til hovedskjermbildet for funksjonen som er valgt.
<Standardfunksjon>
<Valgt funksjon>

<Auto avslåingstidspunkt>

Angi en tidtaker for automatisk avslåing av maskinen etter den angitte perioden med inaktivitet etter at maskinen gikk i dvalemodus.
Modell med berøringspanel
<Still inn denne funksjonen>
<Av>
<På>
<Still inn tid>
1 til 4 til 8 (t.)
Svart-/hvit LCD-modell
0 (Automatisk avslåing er deaktivert.)
1 til 4 til 8 (t.)
Før du angir <Auto avslåingstidspunkt>
Når <Auto avslåingstidspunkt>-innstillingen er aktivert, kan maskinen slås av automatisk selv om du betjener maskinen via Fjernkontroll. Det kan oppstå feil, spesielt hvis maskinen slås av under importering av data. Når du importerer data via Fjernkontroll, bør du angi <Auto avslåingstidspunkt> til <Av> eller <0> på forhånd.
Hvis noen innstillinger for [Tidsinnstillinger] endres fra Fjernkontroll mens maskinen er i dvalemodus, vil tidtakeren for innstillingen <Auto avslåingstidspunkt> bli tilbakestilt til begynnelsen. Maskinen slås automatisk av etter et angitt tidsrom har gått uten at maskinen har vært i bruk, etter at tidtakeren ble nullstilt.

<Auto-hviletid>

Hvis maskinen ikke har blitt betjent, eller hvis det ikke har vært noen data å behandle i løpet av et angitt tidsrom, går maskinen inn i dvalemodus for å spare energiforbruk (automatisk dvalemodus). Angi hvor lang tid det skal gå før maskinen går inn i automatisk dvalemodus. Maskinen går ikke inn i automatisk dvalemodus når innstillingsmenyen vises. Vi anbefaler at standardinnstillingene fra fabrikken brukes, for å spare mest strøm. Aktivering av hvilemodus
1 til 60 (min.)

<Auto daglig hviletidspunkt>

Du kan angi tiden for når maskinen automatisk stilles inn til hvilemodus. Aktivering av hvilemodus
Modell med berøringspanel
<Still inn denne funksjonen>
<Av>
<På>
(00:00 til 12:59 AM/PM)
Svart-/hvit LCD-modell
<Av>
 
<På>
(0:00 til 23:59)

<Tidsinnstillinger for aut justeringsrad>

Automatisk graderingsjustering (hurtigjustering) kan utføres på et angitt tidspunkt hver dag. Angi tidspunktet for når hurtigjusteringen skal utføres automatisk i dette alternativet.
Modell med berøringspanel
<Still inn denne funksjonen>
<Av>
<På>
(00:00 til 12:59 AM/PM)
Svart-/hvit LCD-modell
<Av>
 
<På>
(0:00 til 23:59)

<Hvilemodus, avslutt tidsinnstillinger>

Angi tiden for når maskinen vekkes fra hvilemodus. Aktivering av hvilemodus
Modell med berøringspanel
<Still inn denne funksjonen>
<Av>
<På>
(00:00 til 12:59 AM/PM)
Svart-/hvit LCD-modell
<Av>
 
<På>
(0:00 til 23:59)
2585-058