Karta [Podávanie papiera]

Môžete nastaviť typ a zdroj papiera.
[Vybrať papier podľa]
Nastaví, či bude papier na tlač určený na základe zdroja papiera alebo podľa typu papiera.
Ak kliknete na [Nastavenia], môžete nastaviť typ papiera vo vzťahu s podrobnosťami.
[Zdroj papiera]
Určuje papier na tlač podľa zdroja papiera. Ak vyberiete [Automaticky], automaticky sa vyberie zdroj papiera zodpovedajúci výstupnej veľkosti papiera.
[Informácie o zdroji papiera]
Zobrazuje informácie o papieri nastavenom v zdrojoch papiera.
Ak kliknete na položku [Obnoviť], získajú sa informácie o zdrojoch papiera nastavených v zariadení a zobrazia sa v časti [Zoznam zdrojov papiera] a [Ďalšie informácie].
[Názov papiera]
Určuje zdroj papiera, ktorý sa má použiť, keď je vybraná možnosť [Automaticky] v položke [Zdroj papiera]. Ak chcete použiť toto nastavenie, musíte predtým v zariadení zaregistrovať názov papiera pre príslušný zdroj papiera a získať informácie o zariadení.
[Typ papiera]
Určuje papier na tlač podľa typu papiera.
[+][-]
[Kópia]
Vytlačí po jednej kópii z viacerých zdrojov papiera.
Táto funkcia je užitočná, ak chcete vytlačiť jednu kópiu dokumentu na vysokokvalitný papier pre zákazníka a jednu kópiu, určenú na vaše uschovanie, na recyklovaný papier.
Funkciu môžete použiť, ak je v časti [Zdroj papiera] vybrané iné nastavenie než [Automaticky]. Zadajte iný zdroj papiera v časti [Kópia] > [Nastavenia].
Ak je táto funkcia zapnutá, vždy sa vytlačí po jednej kópii z každého zadaného zdroja papiera bez ohľadu na nastavenie na karte [Ukážka] > [Kópie].

Príbuzné témy