Používanie aplikácie na odosielanie naskenovaných údajov zo zariadenia

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať funkciu skenovania zariadenia, meniť nastavenia skenovania a odosielať naskenované údaje.
Tlačidlá na odosielanie naskenovaných údajov e-mailom alebo odosielanie naskenovaných údajov sebe sú predvolene zaregistrované, ale môžete si zaregistrovať aj prispôsobené nastavenia.
Zaregistrovaním často používaných nastavení a cieľových umiestnení na tlačidlá môžete vykonávať zaregistrované operácie jednoducho ťuknutím na tlačidlo.

Prerekvizity

Použité zariadenie umožňuje vykonávať úlohy z mobilných zariadení
Podľa nasledujúceho postupu môžete povoliť nastavenie z ovládacieho panela zariadenia.
Zobrazte položku [Management Settings] (Nastavenia správy) > [License/Other] (Licencia/Iné) z ponuky (Settings/Registration) → nastavte položku [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Povoliť vykonávanie úloh z mobilného zariadenia) na možnosť [On] (Zap).
Možnosť [Log in as Guest user] (Prihlásiť sa ako hosť) je v položke [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [User Information] (Informácie o používateľovi) zakázaná
Nastavená je možnosť [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [Send To] (Odoslať do) (ak chcete odoslať naskenované údaje sami sebe)
POZNÁMKA
Ak je povolené overovanie používateľov zariadenia a je nastavená možnosť [Display When Function Is Selected] (Zobraziť, keď je vybratá funkcia) v položke [Login Screen Display Settings] (Nastavenia zobrazenia prihlasovacej obrazovky), pred vykonaním operácie zobrazte jednu z nasledujúcich obrazoviek.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Ak sa na obrazovke overenia klávesnice zobrazí softvérová klávesnica, pred vykonaním operácie zatvorte túto softvérovú klávesnicu.

Postupy

1.Ťuknite na položku [] v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business.
Zobrazí sa obrazovka [Select Printer] (Výber tlačiarne).
2.Vyberte zariadenie, ktoré používate.
3.Ťuknite na položku [Other Functions] (Iné funkcie) na domovskej obrazovke aplikácie Canon PRINT Business.
4.Ťuknite na položku [Scan and Send by E-Mail] (Naskenovať a odoslať e-mailom).
Pri odosielaní naskenovaných údajov e-mailom
5.Na obrazovke [Scan and Send by E-Mail] (Naskenovať a odoslať e-mailom) ťuknite na položku [Scan and Send by E-Mail] (Naskenovať a odoslať e-mailom).
6.Zadajte cieľovú adresu, názov predmetu a text.
Ťuknutím na položku [+] otvoríte adresár mobilného zariadenia a zadáte cieľové umiestnenie.
Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, ťuknite na položku [Detailed Settings] (Podrobné nastavenia).
7.Položte originály na zariadenie a ťuknite na položku [Start] (Spustiť).
Úlohu možno po tom, ako ste položili originály, zrušiť ťuknutím na položku [Start] (Spustiť).
8.Potvrďte cieľové umiestnenie na zobrazenú obrazovku a ťuknite na položku [OK].
Ak sa zobrazí obrazovka [Enter PIN Code] (Zadať kód PIN), zadajte štvormiestny kód PIN zobrazený na obrazovke zariadenia.
POZNÁMKA
Aplikácii sa nemusí podariť prístup do cieľových umiestnení, v závislosti od aplikácie adresár. Ak sa tak stane, použite inú aplikáciu adresára.
Pri odosielaní naskenovaných údajov sebe
5.Na obrazovke [Scan and Send by E-Mail] (Naskenovať a odoslať e-mailom) ťuknite na položku [Scan and Send to Myself] (Naskenovať a odoslať mne).
6.Zadajte názov predmetu a text.
Môžete zmeniť cieľové umiestnenie v položke [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [Send To] (Odoslať do).
Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, ťuknite na položku [Detailed Settings] (Podrobné nastavenia).
7.Položte originály na zariadenie a ťuknite na položku [Start] (Spustiť).
Úlohu možno po tom, ako ste položili originály, zrušiť ťuknutím na položku [Start] (Spustiť).
8.Potvrďte cieľové umiestnenie na zobrazenú obrazovku a ťuknite na položku [OK].
Ak sa zobrazí obrazovka [Enter PIN Code] (Zadať kód PIN), zadajte štvormiestny kód PIN zobrazený na obrazovke zariadenia.
Pri registrovaní nového tlačidla
5.Na obrazovke [Scan and Send by E-Mail] (Naskenovať a odoslať e-mailom) ťuknite na položku [Add Button] (Pridať tlačidlo).
6.Zadajte nastavenia na zaregistrovanie tlačidla, cieľovú e-mailovú adresu a názov tlačidla a potom ťuknite na tlačidlo [Store] (Uložiť).

Výsledok

Naskenované údaje sa odošlú do zadaného cieľového umiestnenia.
Ak ste zaregistrovali nové tlačidlo, pridá sa na obrazovku [Scan and Send by E-Mail] (Naskenovať a odoslať e-mailom).
POZNÁMKA
Ak chcete zmeniť nastavenia zaregistrovaného tlačidla, ťuknite na ikonu [] napravo od tlačidla.
Ak chcete usporiadať tlačidlá alebo odstrániť tlačidlo, ťuknite na ikonu Edit vpravo hore na obrazovke.
Ak sa zobrazí hlásenie „The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.“, pred vykonaním operácie sa prihláste do zariadenia alebo zmeňte nastavenia vizuálnych hlásení zariadenia.
Ak sa zobrazí hlásenie „Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.“, skontrolujte nastavenia [Scan and Send] (Skenovať a odoslať) zariadenia a zmeňte všetky nastavenia, ktoré sú v rozpore s nastaveniami zadanými v aplikácii.

Súvisiace témy