Skenovanie (séria imageRUNNER ADVANCE)

Údaje naskenované multifunkčným zariadením môžete prijímať na mobilnom zariadení.
Ak používate zariadenie zo série imageRUNNER ADVANCE, nastavenia skenovania môžete nakonfigurovať a samotné skenovanie spustiť z mobilného zariadenia pomocou funkcie [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie) multifunkčného zariadenia.
Ak nemôžete použiť funkciu [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie), nastavenia skenovania môžete nakonfigurovať a samotné skenovanie spustiť po inštalácii bezplatnej aplikácie Canon Mobile Scanning MEAP Application do zariadenia imageRUNNER ADVANCE.
Na displeji dotykového panela multifunkčného zariadenia spustite funkciu Scan for Mobile alebo aplikáciu Canon Mobile Scanning MEAP Application a potom vykonajte potrebný úkon z mobilného zariadenia.

Prerekvizity

Pri používaní funkcie [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie)

Je aktivovaná funkcia [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie).
Ak je aktivovaný systém ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, funkciu [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie) aktivujete pomocou používateľských oprávnení prihláseného používateľa.
POZNÁMKA
Ak nemôžete používať funkciu Scan for Mobile ani aplikáciu Canon Mobile Scanning MEAP Application, nakonfigurujte nastavenia skenovania pomocou funkcie [Scan and Send] (Skenovať a odoslať) multifunkčného zariadenia.

Postupy

Príprava multifunkčného zariadenia

1.Položte originál na predlohové sklo alebo do podávača multifunkčného zariadenia.
2.Na dotykovom paneli displeja stlačte položku [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie) alebo [Canon Mobile Scanning] (Mobilné skenovanie Canon).
Ak sa nezobrazí ikona vyššie, v ponuke Main Menu stlačte položku [Show All] (Ukázať všetko) a zmeňte zobrazenie.
3.Ak sa od vás bude vyžadovať prihlásenie do zariadenia, zadajte meno používateľa a heslo a prihláste sa.
4.Na obrazovke [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Stiahnuť aplikáciu Canon Mobile Scanning MEAP) potvrďte položky [Device Name] (Názov zariadenia) a [IP Address] (Adresa IP).

Obsluha pomocou mobilného zariadenia

1.Ťuknite na položku [] v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business a zaregistrujte/vyberte zariadenie na použitie.
Používajte názov zariadenia/adresu IP, ktorá sa zobrazuje na obrazovke funkcie [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie) alebo aplikácie [Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Stiahnuť aplikáciu Canon Mobile Scanning MEAP) na multifunkčnom zariadení.
2.Na domovskej obrazovke ťuknite na položku [Scan] (Skenovať).
3.Na obrazovke [Scan] (Skenovať) nakonfigurujte nastavenia skenovania.
4.Ťuknite na položku [Scan] (Skenovať).
Ak skenujete z predlohového skla
Na ovládacom paneli multifunkčného zariadenia sa zobrazí obrazovka s potvrdením.
Ak chcete pokračovať v skenovaní:
Nastavte originál → stlačte tlačidlo [] (Start).
Ak chcete dokončiť skenovanie:
Stlačte tlačidlo [Start Sending] (Spustiť odosielanie).
POZNÁMKA
Pri skenovaní originálu z oboch strán pomocou podávača nastavíte orientáciu párnych a nepárnych strán pomocou možnosti [2-Sided Original] (Obojstranný originál), aby sa zachoval smer väzby originálu.
V prípade zariadení, kde sa na obrazovke [Select Printer] (Výber tlačiarne) zobrazuje položka [], nastavte pri skenovaní dokumentov na šírku položku [2-Sided Original] (Obojstranný originál) nasledujúcim spôsobom.
Pre obojstranné originály knižného typu s väzbou na kratšej strane: [Calendar Type] (Typ kalendár)
Pre obojstranné originály kalendárového typu s väzbou na dlhšej strane: [Book Type] (Typ kniha)

Výsledok

Naskenované údaje sa uložia a zobrazí sa obrazovka ukážky dokumentu.

JPEG/PDF

Na obrazovke ukážky dokumentu sa zobrazí ukážka.

TIFF/OOXML

Aplikáciu, v ktorej sa má ukážka zobraziť, môžete vybrať ťuknutím na ikonu príslušného súboru.
POZNÁMKA
Ak chcete zobraziť ukážku súboru vo formáte TIFF/OOXML, v mobilnom zariadení musí byť nainštalovaná príslušná aplikácia.
Ak pri skenovaní vyberiete pre položku [File Format] (Formát súboru) možnosť [OOXML (pptx)] alebo [OOXML (docx)], naskenované údaje nemusí byť možné otvoriť v iných aplikáciách. V takom prípade zopakujte skenovanie v inom formáte súboru.

Súvisiace témy