Failide printimine

Saate printida mobiiliterminali, pilveteenusesse või SD-kaardile salvestatud faile.

Eeldused

PDF-faili otseprintimisel

PDF-faili otseprintimise funktsiooniga ühilduvate seadmete puhul* saate PDF-faili otse seadmesse saata ja printida.
Teie kasutatav seade on PDF-faili otseprintimise funktsiooniga ühilduv.*
* Kuval [Select Printer] (Vali printer) kuvab [].
Kuval [Printer Details] (Printeri üksikasjad) > [Print Options] (Prindisuvandid) on säte [PDF Direct Print] (PDF-otseprintimine) sisse lülitatud.
MÄRKUS
Üleval nimetamata seadmete puhul teostatakse viimistlustoiming mobiiliterminalis printimisel.

Toimingud

Printimiseks faili valimine

1.Puudutage rakenduse Canon PRINT Business avakuval valikut [Documents] (Dokumendid).
2.Valige prinditav fail kuvatud failivaliku kuval.
Kui valite PDF-faili ja kuvatakse teade [This file is password protected.] (See fail on parooliga kaitstud.), sisestage PDF-i jaoks määratud parool.
Kuvatakse dokumendi eelvaate ekraan.
3.Puudutage eelvaatekuval ikooni [].
Kuvab kuva [Preview] (Eelvaade).

Valitud faili printimine

1.Puudutage valikut [Printer] ja valige seade, mida soovite printimiseks kasutada.
2.Puudutage prindisätteid, et neid muuta.
3.Vaadake eelvaadet kuval [Preview] (Eelvaade).
Eelvaate loomine
Kui pisipilti ei kuvata, luuakse pärast valiku [Preview] (Eelvaade) puudutamist eelvaade.
Looge eelvaade pärast prindisätete määramist.
Teise ja järgnevate lehekülgede vaatamine
Kui puudutate pisipildi ikooni, kuvatakse suurendatud eelvaade. Kui prindite mitmest leheküljest koosnevat faili, saate teist ja järgnevaid lehekülgi vaadata suurendatud eelvaadetena.
Ebavajalike lehekülgede kustutamiseks
Kui puudutate pisipildi ikooni, kuvatakse suurendatud eelvaade. Kuvage ebavajalikud leheküljed ja puudutage ikooni []. PDF-faili otseprintimisel ei saa ebavajalikke lehti kustutada.
4.Puudutage kuval [Preview] (Eelvaade) ikooni [Print] (Printimine).
MÄRKUS
Kui kuvatakse andmete konvertimisteenuse Data Conversion Service kasutamise dialoogiboks, määrake vajaduse korral puhverserver ja puudutage nuppu [OK].

Tulemus

Valitud fail prinditakse.
MÄRKUS
Kui PDF-faile ei saa hästi printida seadmega, mis ei toeta PDF-failide otseprintimist, võib tulemust parandada see, kui lülitate kuval [Print Settings] (Prindiseaded) valiku [PDF Preview Method] (PDF-i eelvaate meetod) > [Data Conversion Service] (Andmeteisendusteenus) sisse [On] (Sees) ja välja [Off] (Väljas).

Seotud teemad