Σάρωση (σειρά imageCLASS/i-SENSYS κ.λπ.)

Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών από το φορητό τερματικό και να καταγράψετε τα δεδομένα σάρωσης.
Σαρώστε χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους για σειρά που δεν έχει [Scan for Mobile] (Σάρωση για κινητά) ή [Canon Mobile Scanning] στο βασικό μενού της συσκευής.

Διαδικασίες

Προετοιμασία της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών

1.Τοποθετήστε το πρωτότυπο στην επιφάνεια σάρωσης ή στον τροφοδότη.
2.Πατήστε [Scan] (Σάρωση).
3.Πατήστε [] ή [] για να επιλέξετε [Remote Scanner] (Απομακρυσμένος Σαρωτής) → πατήστε [OK].
Θα εμφανιστεί μια οθόνη που αναφέρει ότι ο απομακρυσμένος σαρωτής βρίσκεται σε αναμονή (online).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ορισμένα μοντέλα συσκευών επιτρέπουν τη διαμόρφωση του σαρωτή ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση online.
Ωστόσο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής, ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί η αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση online.
Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη συσκευή.

Εκτέλεση λειτουργιών με το φορητό τερματικό

1.Πατήστε [] στην επάνω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Canon PRINT Business και καταχωρίστε/επιλέξτε τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί.
2.Στην αρχική οθόνη, πατήστε [Scan] (Σάρωση).
3.Στην οθόνη [Scan] (Σάρωση), διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
4.Πατήστε [Scan] (Σάρωση).
Κατά τη σάρωση από την επιφάνεια σάρωσης
Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση του πρωτοτύπου, θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης συνέχισης της σάρωσης στο φορητό τερματικό.
Αν θέλετε να συνεχίσετε τη σάρωση:
Τοποθετήστε το πρωτότυπο → Πατήστε [Scan] (Σάρωση).
Αν θέλετε να ολοκληρώσετε τη σάρωση:
Πατήστε [Done] (Τέλος).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν σαρώνετε και τις δύο όψεις ενός πρωτοτύπου μέσω τροφοδότη, αν θέλετε οι μονές και οι ζυγές σελίδες να έχουν ίδιο προσανατολισμό, επιλέξτε [2-Sided Original] (Πρωτότυπο 2-όψεων) για να εφαρμοστεί η ίδια κατεύθυνση βιβλιοδεσίας με αυτήν του πρωτοτύπου.
Ωστόσο, όταν σαρώνετε πρωτότυπα με οριζόντιο προσανατολισμό, θα πρέπει να ρυθμίζετε την επιλογή [2-Sided Original] (Πρωτότυπο 2-όψεων) ως εξής.
Για πρωτότυπα διπλής όψης τύπου βιβλίου με βιβλιοδεσία στη μικρή πλευρά: [Calendar Type] (Τύπος Ημερολογίου)
Για πρωτότυπα διπλής όψης τύπου βιβλίου με βιβλιοδεσία στη μεγάλη πλευρά: [Book Type] (Τύπος Βιβλίου)

Αποτέλεσμα

Τα δεδομένα σάρωσης αποθηκεύονται και εμφανίζεται μια προεπισκόπηση.

Σχετικά θέματα