Испраќање адреса на дестинација којашто може да се користи со функцијата [Scan and Send] (скенирај и испрати) / [Scan] (скенирај) до уредот

Може да испратите адреса на дестинацијата којашто е складирана во адресарот на мобилниот терминал од уредот. Испратената адреса на дестинацијата може да се наведе како дестинација кога се користи функцијата [Scan and Send] (скенирај и испрати) / [Scan] (скенирај) на уредот. Исто така, можете да внесете име на тема, текст и име на датотека во апликацијата и да ги испратите тие информации во уредот. Кога го избирате уредот на којшто ќе испраќате, може да користите NFC, Bluetooth или QR код.

Предуслови

[App Settings] (поставки за апликацијата) > [User Information] (кориснички информации) е поставено. (Кога функцијата за автентикација на корисникот е поставена на уредот)

Процедури

Наведете ја дестинацијата преку мобилниот терминал

1.На почетниот екран, допрете на [Other Functions] (други функции) > [Provide Address] (наведи адреса).
2.Внесете ја адресата на дестинацијата/CC/името на темата/името на датотеката/текстот.

Изберете уред и испратете ја адресата на дестинацијата

Кога избирате уред преку NFC на допир
Операции на уредот
3.Притиснете на [Scan and Send] (скенирај и испрати) или на [Scan] (скенирај) > [E-Mail] (Е-пошта) на контролниот панел.
Операции на мобилниот терминал
4.Кога е прикажан екранот [Provide Address] (наведи адреса), допрете го мобилниот терминал до ознаката NFC на уредот.
Адресата на дестинацијата ќе се испрати до допрениот уред.
Кога го избирате уредот преку Bluetooth
Операции на мобилниот терминал
3.Допрете [Next] (следно) на екранот [Provide Address] (наведи адреса).
4.Изберете го уредот што го користите на екранот [Nearby Printers] (печатачи во близина).
Адресата на дестинацијата ќе се испрати до избраниот уред.
Доколку не се открие уредот
Поместете се на локација каде што ќе може да го видите уредот и допрете [Search] (пребарај). Проценетото растојание на кое може да се откриваат уреди преку Bluetooth изнесува 2 m/80 inches.
Ако се прикаже екранот на функцијата [Usage] (користење)
Внесете го PIN кодот според инструкциите на екранот и регистрирајте (спарете) го уредот во мобилниот терминал како уред поврзан преку Bluetooth.
Ако се прикаже екранот на функцијата [Adjust Sensitivity] (приспособи чувствителност)/[Adjust Sensitivity for Login] (приспособи чувствителност за пријавување)
Приспособувањето на чувствителноста на Bluetooth е потребно за мобилниот терминал што го користите. Приспособете ја чувствителноста според инструкциите на екранот.
Кога го избирате уредот преку QR код
Операции на уредот
3.Прикажете го QR кодот од [Mobile Portal] (мобилен портал) на уредот.
Операции на мобилниот терминал
4.Допрете [Next] (следно) на екранот [Provide Address] (наведи адреса).
5.Поставете го QR кодот што се прикажува на контролниот панел на уредот во рамката прикажана на екранот на камерата.
Кога ќе го позиционирате QR кодот во границите, апликацијата автоматски ќе го скенира QR кодот.
Адресата на дестинацијата ќе се испрати во уредот избран преку QR код.
ЗАБЕЛЕШКА
Ако ја овозможите функцијата [Provide Address to Selected Printer] (наведи адреса за избраниот печатач) во [App Settings] (поставки за апликацијата) > [Provide Address] (наведи адреса), тогаш може да му испратите адреса на дестинација на уредот прикажан на почетниот екран на апликацијата. Во тој случај, не треба да го изберете уредот откако ќе ги внесете сите ставки на екранот [Provide Address] (наведи адреса).
Можно е апликацијата да не може да пребарува адреси, во зависност од апликацијата за адресар што ја користите. Во тој случај, користете друга апликација за адресар.
Ако треба да внесете лозинка, внесете ја во [Remote UI Access PIN] (ПИН за далечински пристап до корисничкиот интерфејс).

Резултат

Порака што укажува дека испраќањето на адресата на дестинацијата заврши се прикажува во апликацијата.
Проверете дали испратената адреса на дестинација е поставена како дестинација во контролниот панел на уредот и продолжете со користење на функцијата [Scan and Send] (скенирај и испрати) / [Scan] (скенирај).

Поврзани теми