Печатење датотеки

Печатете датотеки зачувани во мобилниот терминал или во услугата за складирање во облакот, или датотеки на SD-картичка.

Предуслови

Кога печатите PDF документи директно

Кај уредите* што се компатибилни со директно печатење на PDF документи, можете да испратите PDF датотека директно во уредот и да ја отпечатите.
Уредот што го користите нуди компатибилност за директно печатење на PDF.*
*[] се прикажува на екранот [Select Printer] (избери печатач).
На екранот [Printer Details] (детали за печатачот) > [Print Options] (опции за печатење), [PDF Direct Print] (директно печатење PDF) е вклучено.
ЗАБЕЛЕШКА
Кај уреди различни од горенаведените, процесот на рендерирање се извршува за печатење во мобилниот терминал.

Процедури

Избирање на датотеката што сакате да ја печатите

1.На почетниот екран на Canon PRINT Business, допрете на [Documents] (документи).
2.Изберете ја датотеката за печатење на прикажаниот екран за избор на датотеки.
Кога ќе изберете PDF датотека и ако се појави пораката [This file is password protected.] (Оваа датотека е заштитена со лозинка.), внесете ја лозинката која е поставена во PDF документот.
Ќе се прикаже екранот за преглед на документот.
3.На екранот за преглед, допрете [].
Ќе се прикаже екранот за [Preview] (преглед).

Печатење на избраната датотека

1.Допрете [Printer] (печатач) и изберете го уредот што ќе се користи за печатење.
2.Допрете ги поставките за печатење за да ги промените.
3.Погледнете го прегледот на екранот [Preview] (преглед).
За да создадете преглед
Кога не се прикажува мала сликичка, ако допрете на [Preview] (преглед).
Создајте го прегледот откако ќе ги поставите поставките за печатење.
За да ја проверите втората страница и следните страници
Со допирање на малата сликичка се прикажува зголемен преглед. Ако печатите датотека со повеќе страници, втората страница и последователните страници може да се погледнат во поголеми димензии.
За да избришете непотребни страници
Со допирање на малата сликичка се прикажува зголемен преглед. Прикажете ги непотребните страници и допрете []. Кога печатите PDF документи директно, непотребните страници не можат да се избришат.
4.На екранот [Preview] (преглед), допрете на [Print] (печати).
ЗАБЕЛЕШКА
Ако се прикаже дијалог-рамка за потврда на користењето на Data Conversion Service поставете прокси-сервер доколку е потребно и допрете [OK] (во ред).

Резултат

Избраната датотека се отпечати.
ЗАБЕЛЕШКА
Ако PDF датотеките не може да се отпечатат добро на уредот којшто не поддржува директно печатење PDF, префрлањето помеѓу [On] (вклучено) и [Off] (исклучено) за [PDF Preview Method] (метод за преглед на PDF) > [Data Conversion Service] (услуга за конверзија на податоци) на екранот [Print Settings] (поставки за печатење) може да го подобри резултатот.

Поврзани теми