การพิมพ์หมายเลขหน้าในตำแหน่งเดียวกันบนด้านหน้าและด้านหลังของแต่ละหน้า

เมื่อดำเนินการพิมพ์หนังสือและการพิมพ์แบบสองด้าน คุณสามารถพิมพ์หมายเลขหน้าให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังของแต่ละหน้าได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุด้านตรงข้ามขอบเย็บกระดาษ หมายเลขหน้าจะอยู่เหมือนในเล่มหนังสือ
หากคุณระบุตำแหน่งการพิมพ์ของหมายเลขหน้าไว้ที่ด้านล่างขวา หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ผลงานพิมพ์จะเป็นดังนี้
การพิมพ์หนังสือ
การพิมพ์แบบสองด้าน
ขั้นตอนในการใช้ฟังก์ชั่นนี้ในการพิมพ์หนังสือจะอธิบายไว้ที่นี่
1.
แสดงหน้า [เค้าโครง]
2.
เลือก [การพิมพ์หนังสือ]
นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่า [การพิมพ์หนังสือ] ในหน้า [หลัก] ได้เช่นกัน
หมายเหตุ
เมื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้ในการพิมพ์แบบสองด้าน ให้ตั้งค่า [การพิมพ์ 2 ด้าน] ในหน้า [หลัก]
3.
คลิก [ส่วนหัว/ส่วนท้าย]
4.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าส่วนหัว/ส่วนท้าย] แสดงหน้า [ข้อมูลการพิมพ์]
5.
เลือกตำแหน่งการพิมพ์สำหรับหมายเลขหน้าใน [แผ่นงานพิมพ์] > [หมายเลขหน้า]
6.
เลือก [แผ่นงานพิมพ์] > [พิมพ์โดยที่ตำแหน่งทับซ้อนที่ด้านหน้าและด้านหลังของกระดาษ]
7.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง