การพิมพ์หนังสือ

คุณสามารถพิมพ์เอกสารให้เรียงหน้าโดยอัตโนมัติได้เมื่อพับครึ่งเพื่อทำเป็นหนังสือ
1.
แสดงหน้า [หลัก] หรือหน้า [เค้าโครง]
2.
เลือก [การพิมพ์หนังสือ]
กำหนดตำแหน่งเข้าเล่มและขอบเย็บกระดาษได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.
คลิก [รายละเอียด]
4.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าหนังสือ] เลือกทิศทางการเข้าเล่มเมื่อดำเนินการพิมพ์หนังสือจาก [เข้าเล่ม]
5.
ระบุความกว้างใน [ความกว้างขอบเย็บกระดาษ]
6.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง