การพิมพ์ในรูปแบบหนังสือโดยแบ่งเป็นชุด

เมื่อพิมพ์เอกสารในรูปแบบหนังสือที่มีจำนวนหน้ามาก คุณสามารถพิมพ์โดยแบ่งหน้าเป็นชุดๆ ได้
1.
แสดงหน้า [หลัก] หรือหน้า [เค้าโครง]
2.
เลือก [การพิมพ์หนังสือ] → คลิก [รายละเอียด]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าหนังสือ] เลือก [แบ่งเป็นชุดสำหรับเค้าโครงหนังสือ]
4.
เลือกวิธีแบ่งจาก [แบ่งเป็นชุด]
หากแบ่งชุดด้วยตนเอง ให้ระบุจำนวนหน้าในแต่ละชุด
เมื่อแบ่งด้วยตนเองและดำเนินการพิมพ์หนังสือโดยใช้การเย็บมุงหลังคา ให้ระบุค่าที่เท่ากันหรือต่ำกว่าจำนวนสูงสุดของหน้าที่อุปกรณ์สามารถเย็บได้ สำหรับจำนวนหน้ากระดาษสูงสุดที่เครื่องสามารถเย็บมุงหลังคาได้ โปรดดูคู่มือของอุปกรณ์
5.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง