การแนบ PIN ไปกับข้อมูลที่จะพิมพ์

คุณสามารถแนบ PIN ไปกับข้อมูลที่จะพิมพ์และบันทึกไว้ในอุปกรณ์ได้ ฟังก์ชั่นนี้จะใช้สำหรับการพิมพ์เอกสารที่เป็นข้อมูลลับ ฯลฯ
หมายเหตุ
หากคุณบันทึก PIN ที่ใช้ในการพิมพ์แบบปลอดภัยเป็นการตั้งค่ามาตรฐาน จะช่วยลดความยุ่งยากในการกำหนดค่าการตั้งค่าเมื่อพิมพ์เอกสารได้
1.
แสดงหน้า [หลัก]
2.
เลือก [พิมพ์แบบปลอดภัย] จาก [วิธีการส่งออก]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าการพิมพ์แบบปลอดภัย] ใส่ [PIN] → คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง