Các Lưu Ý Và Cảnh Báo Liên Quan Đến Cài Đặt

Lưu ý đến các mục sau khi cài đặt.
Nếu màn hình hiển thị yêu cầu bạn chấp nhập sự thay đổi trong máy tính, cho phép thay đổi.
Nếu màn hình An ninh Windows hiển thị chỉ báo rằng nhà phát hành trình điều khiển không thể được xác minh, cho phép cài đặt.
Nếu biểu tượng của thiết bị không được hiển thị [Thiết bị và Máy in] khi hoàn thành cài đặt, có thể xảy ra vấn đề đối với màn hình hoặc trạng thái cài đặt. Tham khảo Khắc phục sự cố để biết biểu tượng của thiết bị được cài đặt.

Chủ đề liên quan